Skip to main content

Det vises til forslag til kommuneplanens kulturdelplan. Oslofjordens Friluftsråd (OF) ønsker å belyse noen faktaopplysninger vi mener kan være nyttig i forbindelse med planen. OF har følgende kommentarer til planforslaget:

Område 2. Oscarsborg festning: Kaholmene, Bergholmen, Håøya, Kopås, Seiersten, Heer

Innenfor område definert som nr. 2, har OF to kystledhytter som er i flittig bruk av allmennheten. Dette gjelder Bergholmen Jacobinebua og Bergholmen Befalsboligen, og hyttene er satt i stand av OF etter betydelig forfall. Befalsboligen hadde bl.a. store skader og hull i tak og var planlagt revet. Det er brukt betydelige midler for å istandsette byggene, noe som har vært mulig med økonomisk støtte OF har fått fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

OF har nylig undertegnet en langsiktig avtale med Forsvarsbygg om å disponere bygningsmasse på Bergholmen. Mye av bygningsmassen her ute bærer preg av forfall. Det kan være aktuelt å engasjere frivillige organisasjoner for å ruste disse opp for bruk.

 

Vi vil ellers nevne at minesiktestasjonen på Bergholmen, den ene av de to som er i Frogn og den eneste som er vernet er preget av sterkt forfall. Vi håper at det både kan skaffes økonomiske ressurser og interesserte som kan istandsette denne. I dag er området sperret av med gjerder.

 

Område 3. Festningsverk på Hallangen

OF minner kommunen på at minesiktestasjonen som ikke ble vernet som en del av nasjonale festningsverker Oscarsborg. Den ligger i område 3 på Hallangsodden og er i stor grad intakt og den kan besøkes av interesserte. OF har selv satt opp informasjonsskilt i området om den spennende historien rundt denne stasjonen (se vedlegg).

OF mener det er et tankekors at den mest intakte minesiktestasjonen tilhørende Oscarsborg ikke ble innlemmet i forbindelse med opprettelsen av det nasjonale festningsverket her.

 

OF forvalter for øvrig friområdet der denne minesiktestasjonen og resten av område 3 inngår i samråd med kommunen etter at eiendommen ble overført fra Forsvarsbygg til Miljødirektoratet for noen år siden.

 

 

Område 4. Tåjebukta-Håøybukta

Innenfor område definert som nr. 4, har OF tre kystledhytter som flittig er i bruk av allmennheten. Dette gjelder Håøya Eldhuset, Håøya Gamlegården og Håøya Badstua.

 

I tilknytning til området, har OF leieavtale med Oslo kommune om bruk av overnevnt bygningsmasse til kystledformål. Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er det bl.a. brukt betydelige ressurser for å sette i stand Gamlegården, det eldste bygget på øya som stammer fra 1600 tallet. Tiltak her har vært utført i tett dialog med og i tråd med vernemyndigheters retningslinjer.

 

Område 29. Søndre Langåra tåkeklokke.

Innenfor område definert som nr. 29, har OF en kystledhytte som flittig er i bruk av allmennheten. Området ble på begynnelsen av 2000-tallet overført til Miljødirektoratet.

 

Område 30. Lågøya

Circle K solgte i 2022 Lågøya med alle 21 hytter til Sparebankstiftelsen DNB. DNT Oslo og Akershus har i samarbeid med OF undertegnet en 40 års leieavtale med Sparebankstiftelsen

OF og DNT OA vil stå ansvarlig for drift og forvaltning av øya. Gjeldende reguleringsplan legges til grunn for drift og forvaltning. Øya og bygningsmasse vil framover være åpen for allmennheten.

 

Jacobineruta

Jacobineruta er en historisk rute med viktig historie (se lenke: Visit Oslofjorden — Jacobineruta). OF har bistått kommunen med etablering av ruta, men det gjenstår fremdeles å markere ruta i terrenget. Vi minner kommunen på at de skilter opp ruta slik at allmennheten opplyses om dens eksistens.

 

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

 

Sendt

  • Frogn Kommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Frogn
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Akershus
  • Statsforvalteren

Flere uttalelser

Filter

FrognUttalelser

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
Bading på Lågøya
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
FrognUttalelser

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
19. desember 2022
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
23. november 2021