Skip to main content

Høringsutkastet det vises til. 

OF har tidligere skrevet en uttalelse til kystsoneplanen for 2021-2033. Vi har følgende kommentarer til endringene som er gjort i den reviderte planen:

 • Olseng marina: Området overlapper med område med kartlagt naturverdi, bløtbunnsområde, som dekker sjøbunnen der utvidelsen av småbåthavnen er planlagt. Kommunen bør på best mulig måte hensynta naturverdiene i sjøen for at ikke de allerede sårbare naturverdiene forringes.   Naturbase faktaark
 • Løkkevika Østre: Området overlapper med område med kartlagt naturverdi bløtbunnsområde, som dekker sjøbunnen der utvidelsen av småbåthavnen er planlagt. Kartleggingsenheten NIVA skrev i sin rapport for Grimsøykilen at vern burde vurderes. Vi anser at en utvidelse vil være negativt for naturverdien under vann.  Naturbase faktaark
 • Øketangen/Hvitsand: Området overlapper med område med kartlagt naturverdi bløtbunnsområde, som dekker sjøbunnen der utvidelsen av småbåthavnen er planlagt. Vi mener kommunen må hensynta naturverdiene i sjøen for at ikke de allerede sårbare naturverdiene forringes.  Naturbase faktaark

 

Bestemmelsesendring

Vi vil benytte anledningen til å rose kommunen for ending i bestemmelse § 5.4.1 Næringsvirksomhet i LNF-områder -som kommer friluftslivet og naturverdier til gode.

 

“Naturkampen”

Ettersom mye av norsk natur forsvinner, som følge av bit-for-bit nedbygging, er det ekstra viktig å sette inn støtet for å ivareta naturen vi har, og gjøre det vi kan for å reversere den negative trenden. SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 parametere som påvirker naturmangfoldet. Sarpsborg kommune scorer lavt på parameteren: «Hvordan er den økologiske tilstand til elver og bekker?», og er rangert som nummer 336 av alle kommuner. Sett i norgessammenheng ligger Sarpsborg kommune rangert som nummer 272 av 356, og 45 av 51 i Viken. Med dette oppfordrer vi kommunen til å se nærmere på hvordan en kan bedre statusen sin i “Naturkampen”. Sjekk parameterne på hvordan kommunen scorer ved å trykke på linken til rangeringslisten 

 

Momenter vi ønsker å gjenta fra vår tidligere uttalelse til kystsoneplanen 2021 – 2033:

 • Det framgår at utbyggingsområder for fritidsboliger fra forrige rullering i 2015 i liten grad er utbygd og at de derfor foreslås videreført. Vi anbefaler at en ser gjennom disse områdene med tankene på om det har tilkommet ny og oppdatert informasjon enten på biologisk mangfold eller gjennom kartlegging- og verdsetting av friluftslivsområder de siste årene som tilsier at utbygging ikke bør skje.

 

Ulovligheter og sjikanøse stengsler i strandsonen

 • Vedr. forslag om at ulovlige brygger skal få status som «fremtidig småbåthavn» med krav om regulering hvis de skal fortsette å være der anser vi som en lite god løsning. Ulovlige anlegg bør følges opp av kommunen fortløpende. Vi ser også at dette kan skape uheldig presedensvirkning om andre Oslofjordkommuner «adopterer» denne løsningen. Dette kan medføre at ulovlige anlegg blir stående i mange år før de evt. fjernes.
 • Som et mål i forbindelse med planen ber OF kommunen vurdere å ta inn kartlegging av sjikanøse stengsler i strandsonen og oppfølging av dette. OF erfarer at strandsonen flere plasser i Oslofjordområdet er i ferd med å privatiseres med ulike tiltak og innretninger som hindrer allmennhetens ferdselsmuligheter. OF viser i denne sammenheng til tidligere Råde kommunes strandsoneprosjekt.
 • Miljødirektoratets juridiske bistand til kommunene vedr. ulovlighetssaker i strandsonen, er et viktig virkemiddel vi anbefaler Sarpsborg kommune å vurdere å benytte seg av i krevende saker hvis dette allerede ikke er gjort. • Vi nevner i denne sammenheng bl.a. advokatfirmaet Holt og Winge som har erfaring med rettslige problemstillinger ved etablering av kyststi, herunder om allemannsretten, grunneieres rettigheter og kommunens oppgaver. De har mange års erfaring med PBL og ulike strandsonesaker og er nå engasjert av Miljødirektoratet.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet! 

Sendt:

Sarpsborg kommune
Kopi til

 • OFs rådsmedlemmer i Sarpsborg kommune
 • Viken Fylkeskommune
 • FNF Østfold
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

Les også

Filter

BærumUttalelser

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

30. januar 2023
Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
BærumUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

14. desember 2022
OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
BærumUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

12. desember 2022
Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
BærumUttalelser

OFs kommentarer til privat reguleringsplan, Oksenøya bruk

22. november 2022
Uttalelser til planlagte nye boliger og leilighetsbygninger og næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I forbindelse med planene inngår oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
Bærum

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
Bærum
Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer
Bærum
Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer