Skip to main content

Skjærgårdstjenesten

OF er en sentral aktør i Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Alle OFs friområder som kan driftes fra båt, betjenes av Skjærgårdstjenesten. Som sekretariat er OF bindeleddet til Miljødirektoratet. Oslofjorden er delt i tre driftsområdene som har egne styrer. Hvert driftsområde er delt opp i driftsenheter hvor arbeidsbåtene hører hjemme. Økonomisk har OF forpliktet seg til å bidra med 10 % av Statens bevilgninger.

Driftsområdene

Fjorden er delt inn i tre driftsområder med ni driftsenheter:

Ytre Oslofjord øst

Indre Oslofjord

Ytre Oslofjord vest

Kompetanse

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden jobber ikke bare med renovasjon, selv om det er det som kanskje er den mest synlige oppgaven, med 800 søppelstativer og til sammen 419 tonn søppel. Til sammen har Skjærgårdstjenesten 250 anløpssteder, og drifter 460 toaletter. Hvert år settes det ut 900 badebøyer for å hindre båtkjøring der folk bader, og 170 brygger blir vedlikeholdt. Dessverre har det vist seg at også fjerning av bål som fyres på svaberg er en viktig oppgave, spesielt innenfor nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. På flere øyer i fjorden er det beitedyr som holder vegetasjonen under kontroll, og frakt av beitedyr er en selvfølgelig oppgave for Skjærgårdstjenesten.

 

Skjærgårdstjenesten har kompetanse til å jobbe med flere fagområder. Flere enheter kan påta seg nye oppgaver og dermed få utnyttet materiell og personell til oppgaver ut over sitt faste ansvar. Aktuelle oppgaver er i større grad å delta i opprydding av marint søppel, bidrag til generell skjøtsel langs kysten, samarbeid med Statens naturoppsyn om oppsyn, bistand til verneområdearbeidet, oljevernberedskap og annet.

Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livs-kvalitet. Meld. St. 18 (2015–2016).

 

Skjærgårdstjenesten skal…

  • sikre at de sjøbaserte friluftslivs-områdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse.
  • ivareta naturmangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen.
  • stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder.

 

 

OF og Skjærgårdtjenesten

Sekretariatet og driftsenhetene

OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Sekretariatet er bindeleddet mellom Miljødirektoratet og de enkelte driftsområdene og driftsenhetene. OF søker om statlige driftsmidler til Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, sørger for innbetaling til drift og lokalt båtfond fra de øvrige partene, fordeler driftsmidlene til enhetene og arrangerer vår- og høstmøter for driftsområdene. Kurs og fagturer arrangeres for Skjærgårdstjenesten i hele landet. Skjærgårdtjenesten har ansvar for mange friområder OF eier eller har vært med på å sikre, dvs. kjøpe opp eller inngå evigvarende avtaler som sørger for at områdene for alltid skal kunne brukes til friluftsliv. Skjærgårdtjenesten spiller også en viktig rolle i den praktiske utførelsen og transport i forbindelse med strandryddeaksjoner. Ofte er dette aksjoner initiert av OF.

 

Om Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdtjenesten ble opprettet i 1992. OF var en av intitativtakerne og har helt siden oppstarten deltatt i finansieringen. Friområder OF, Staten og kommuner har sikret, og som driftes med båt, har vært skjærgårdstjenestens ansvar i alle årene. I 2021 var OFs bidrag til Skjærgårdstjenesten kr 982 908 (kr 868 718 i driftstilskudd og kr 114 190 til lokalt båtfond). I tillegg har vi betalte oppdrag der Skjærgårdstjenesten utfører vedlikehold på svaibøyene, tilsyn og bistand på kystledhyttene, og ny tilrettelegging i friluftsområder i tråd med forvaltningsplanene, finansiert med statlig tilskudd.