Skip to main content

Oslofjordplanen

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen ble overlevert Regjeringen i mars 2021. Forut for planen var en rekke rapporter som viser til at tilstanden i Oslofjorden var og er kritisk på mange områder. I planen inngår 63 forslag til tiltak innenfor åtte innsatsområder 1

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

Bakgrunn

Bakgrunnen var et stortingsvedtak i april 2018, der Regjeringen ble anmodet til å utarbeide en plan for å redde Oslofjorden.
Dette vedtaket var enstemmig. Selv om tiltaksplanen på mange områder er ambisiøs, med tiltak bl.a. for å sikre biologisk mangfold og tilgjengelighet til fjorden og mulighet for å drive friluftsliv, kreves det tiltak og handling nå. Det vil koste, men om fjorden slik vi kjenner den skal kunne reddes, blir det mer krevende jo lenger tid det går. Befolkningsvekst: Siden 1990 har det vært en dobling av folketallet i kommunene rundt Oslofjorden.

Avløp

På tross av befolkningsvekst har det skjedd lite med avløpssystemene
siden 90-tallet. I tillegg er det et stort etterslep på ledningsnettet.

 

Klima

Betydelig mer nedbør på kortere tid forårsaker større press på
avløpssystemene. Jordbruk: Behovet for tiltak blir ytterligere forsterket av klimaendringene som fører til økt temperatur, hyppigere episoder med kraftig nedbør, flere fryse- og tineepisoder om vinteren og påfølgende økt avrenning. Viktige tiltak er mindre
høstpløying og bevaring/restaurering av grønne soner langs bekker og elver.

Renseanlegg

• I indre fjord renses det for nitrogen (men største utslipp i fjorden er fra VEAS)
• I ytre fjord renses det ikke for nitrogen

Friluftsliv

Friluftsliv nevnes 81 ganger i planen. Konklusjonen er at allmennhetens tilgang til strandsonen må bedres. OF etterlyser en større offensiv for å gjøre fjorden mer tilgjengelig.

 

Miljødirektoratet: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv  (Hele planen PDF)

 

1 ) Tiltaksplanen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, kommuner, fylkeskommuner og relevante interessegrupper, samt Oslofjordens Friluftsråd som har bidratt i arbeidet.