Skip to main content

Bakgrunn 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev datert 28.08.2023 med varsel om offentlig ettersyn av forslag til områdeplan for Tangen sentrum. Formålet med områdeplanen er å legge til rette for helhetlig utvikling av Tangen sentrum som et levende og grønt hovedsentrum i kommunen.  

Dokumentet det henvises til: Nesodden kommune: Høring og offentlig ettersyn av områdeplan for Tangen sentrum

Planen skal også legge til rette for en sammenhengende tursti, Tangenstien, fra fergeleiet i nord til Skoklefall i sør. 

 

Oslofjordens Friluftsråd har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet: 

OF er positive til planens ambisjon om å forbinde friområdene på begge sider av Tangen sentrum med en sammenhengende tursti. Dette vil bidra til å tilgjengeliggjøre disse områdene for allmenheten. Det er også positivt at områdeplanen legger til rette for etablering av kyststi på sjøsiden av bebyggelsen i den nordlige enden av Tangenstien. Dette vil gi en økt opplevelsesverdi av stien samtidig som den bidrar til å øke allmenhetens tilgang til strandsonen. OF har siden 2015 kartlagt tilgjengelighet til friområder og turveier. En viktig del av tilgjengeliggjøring av friområder og turveier er universell utforming – tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nesodden kommune har gjort en stor innsats på turveien ved Skoklefalltjernet. Det er behov for flere vellykkede prosjekter der det tas hensyn og legges til rette for at så mange som mulig kan bruke turveien med så inkluderende tilrettelegging som mulig. Alt fra bred nok turvei til møte av rullestoler (180 cm), hvilerepos ved bratt stigning, benker med ryggstøtte til eldre, rullestolvennlige rastebenker er tiltak som vil øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

OF ønsker samtidig å påpeke viktigheten av at en kyststi plasseres så skånsomt i terrenget som mulig, og ikke ødelegger eller dekker til viktige naturtyper. Vi viser for eksempel til planbeskrivelsens illustrasjon som viser mulig trase for strekning A langs sjøen (figur 64) og stiller spørsmål til hvorvidt en slik plassering ikke vil påvirke områdets uttrykk noe negativt. Svabergene er et viktig landskapstrekk og naturtype og en alternativ plassering lengre opp kan kanskje vurderes. På en slik eksponert kyststrekning vil det erfaringsmessig være betydelig slitasje på infrastruktur som resultat av vær og vind samt store bølger blant annet generert av cruisetrafikken. 

 

Det er positivt at områdeplanen legger til rette for tiltak som fremmer friluftsliv og tilgjengelighet og som er åpne for allmenheten. I områdene som er omfattet av byggeforbudet i 100-metersbeltet ligger det bestemmelser som forbyr tiltak omfattet av plan- og bygningsloven. Det åpnes likevel for enkelte unntak for tiltak knytt til kyststi og friluftsliv ol. Dette ser vi på som positivt, men mener at kommunen bør vurdere å spisse disse unntaksbestemmelsene så man vet hva man åpner opp for.
 

Det er gjort en kartlegging av viktige naturtyper i forbindelse med tidligere rullering av KPA, og områdereguleringen for Tangen sentrum har som hensikt å bevare eksisterende naturverdier. Det er registrert funn av truede arter av både trær og sopp. Planen er grønn korridor som forbinder disse områdene og legger til rette for å trygge forutsetningene for naturmangfold er flott. Oversikt i artdatabanken viser mange oppføringer av rødlistede arter, både arter kategorisert som sårbar, sterkt truet og kritisk truet. Søk i naturbase viser at det er registret flere viktige naturtyper innenfor planområdet, både nord og sør for tangen sentrum. Det er viktig at fremtidige tiltak i grøntområdene hensyntar naturverdier i tilstrekkelig grad og at nye tiltak i forbindelse med opparbeidelse av sti minimeres og benytter seg av eksisterende vei/sti slå lang det lar seg gjøre.

 

Det er også registrert en betydelig mengde fremmedarter i området. Det er viktig å ha en god plan for håndtering av masse som fjernes så dette ikke bidrar til spredning av uønskede arter. 

 

Vi foreslår også at områdeplanen vurderes utvidet til også å omfatte hele eiendommen 4/25, da nåværende avgrensing virker noe unaturlig.

 

Samlet sett er OF positive til områdereguleringen og mener det fremstår som en god plan som vil sikre allmenhetens interesser knytt til friluftsliv og tilgang på friområder. Planen har gode bestemmelser og hensynssoner som langt på vei ivaretar viktige hensyn knytt til natur og friluftsliv.  

 

Sendt

  • Nesodden kommune , Plan, bygg og geodata

 

Kopi:

  • OFs rådsmedlemmer i Nesodden
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Akershus

Flere uttalelser:

Filter

AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
15. mai 2024
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
AktueltUttalelser

Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd

OF er veldig positiv til arbeidet med en bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Siden opprettelsen i 1933 har OF jobbet mot nedbyggingen av strandsonen, som slik vi ser det, er den definitivt største trusselen mot det historiske kulturmiljøet her.
1. mai 2024
LarvikUttalelser

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
15. april 2024
LarvikUttalelser

Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Når areal brukes til bolig - eller fritidsbebyggelse, er OF opptatt av at både naturmangfold og friluftsliv tas mest mulig hensyn til. At en vet hvilke naturverdier som er i området er svært viktig, og OF anbefaler derfor kartlegging så…
15. april 2024
Uttalelser

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

OF er positive til at det innføres et forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter, men ønsker at også utslipp fra større fartøy i kommersiell drift inngår i forbudet. Samtidig må det legges til rette for at alle enkelt…
12. april 2024
AktueltPressemeldingUttalelser

OFs årsmøte med resolusjon: Staten må mer aktivt på banen!

OFs årsmøte med representanter fra alle kommunene og fylkeskommunene ved Oslofjorden krever at staten bidrar på en tilsvarende måte som ved f.eks. Mjøsaksjonen.
5. april 2024