Skip to main content

DOKUMENTENE INNSPILLENE ER TIL KAN LESES HER 

07.03.2022

Våre kommentarer: 

Lier kommune viser til at det satses stort på å tilrettelegge for utendørs aktiviteter i kommunen, både gjennom tilrettelegging og fysisk aktivitet, noe OF følgelig er positiv til. Med kommunens konkrete mål og strategier, tar de sikte på å bli Norges beste friluftskommune, som er et mål vi applauderer. Vi har følgende kommentarer til planutkastet som nå foreligger:

Kap. 6.3 Mål

Kommunen viser til 10 definerte målsettinger som er satt for planperioden. I den forbindelse roser vi kommunen for målsettingene, og støtter spesielt opp om mål nr. 1, 8, 9 og 10.

Mål 1. Fase ut gummigranulat

Miljødirektoratet omtaler gummigranulat som den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Vi roser dermed kommunens avgjørelse om at gummigranulat skal fases ut, og støtter kommunens initiativ om å opprette en ressursgruppe for kunstgress.

 

Mål 8. Kyststi

Ettersom Lier kommune mangler en sammenhengende kyststi, er vi positive til at dette er kommet inn som et eget mål for planperioden. Fra forrige rullering av kommunens anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2018 – 2022) ble kyststi langs Drammensfjorden tatt opp som tema, og vi er positive til at det nå er tatt inn som et konkret mål for kommende rullering. Kyststitraséen bør legges langs kystlinjen til fjordbyen og Gullaugodden, og den bør gjøres universelt tilgjengelig der det lar seg gjøre.
For øvrig håper vi ambisjonen om sammenhengende kyststi bidrar til at kommunedelplanen for Gullaugøya ikke gir rom for å bygge ned 100m-sonen med boligblokker.

 

Mål 9. Universell utforming (UU), badebinge og tilgjengeliggjøring av grøntområder

Kommunen understreker viktigheten av tilgjengeliggjøring for mangfold av grøntområder i kap 2.4 folkehelsestrategi, kap for friluftsliv, og står forankret i Lier kommunes visjon. Dette ser vi på som positivt, og vi støtter kommunens plan om å etablere minimum én badebinge.
Vi nevner ellers at universell utformings (UU) kartlegging utført av OF i 2021 ved friområdene Gamle Drammensbanen, Gilhusodden, Damtjern og Eiksetra og utbedringsbehov er tatt opp og som er omtalt her:
• Gamle Drammensbanen
• Gilhusodden
• Damtjern
• Eiksetra

 

Mål 10. Nærmiljøanlegg

I et folkehelseperspektiv er det viktig med nærmiljøanlegg og nærfriluftsliv noe som senker terskelen for utendørs aktivitet og engasjement. Vi er derfor positive til kommunens mål om å tilrettelegge for flere nærmiljøanlegg. I den forbindelse gjør vi kommunen oppmerksom på at friluftsinteresser ivaretas, og at man undersøker om fremtidige og planlagte tiltak utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger.

 

Kap 4.3 Økt forventning til tilrettelegging

Som kommunen poengterer, er det forventet en økt bruk av idretts- og friluftsanlegg i kommende periode. Som følge av dette vises det til at kommunen vil vinterbrøyte og strø for fotgjengere og syklister. Dette ser vi på som et positivt tiltak for allmennheten. Vi gjør i den forbindelse kommunen oppmerksom på at snøhåndtering ved brøyting gjøres på en forsvarlig måte ettersom snø fra bilveier inneholder mye mikroplastikk og miljøfiendtlige avfallsstoffer fra motoriserte kjøretøy og dekk. Iht. Forurensningsloven – forurl. § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Fra sist rullering av anleggsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet kommenterte vi at vi støttet fylkeskommunens oppfordring om å tenke langsiktig og strategisk ift. å søke midler til erverv av friluftsområder i Drammensfjordområdet. Dette er fremdeles et aktuelt tema og problematikk ettersom Drammensfjordområdet er et pressområde der befolkningen øker. Det er i denne sammenheng bl.a. viktig å fokusere på å ivareta sjønære områder i den fremtidige utviklingen av Fjordbyen og Gullaug.

 

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Det er viktig og positivt at Lier kommune har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur»
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Viken fylkeskommune har vært en pådriver i arbeidet og har også bistått økonomisk.

Tilrettelegging for kajakkstativer

Ettersom kommunen tar sikte på å bli Norges beste friluftskommune, vil vi opplyse om vår ordning «Rett ut kajakk» der vi har satt ut en rekke kajakkstativer i sjøkanten i våre medlemskommuner, der folk kan låse fast kajakken. Les mer:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=13250281

 

Kystledhytter

OF har gjennom 25 år arbeidet for å etablere et kystledtilbud i Oslofjorden, dvs enkel overnatting langs fjorden, et åpent tilbud for alle Hva er Kystled Oslofjorden? – Oslofjordens Friluftsråd . Dette har blitt svært godt tatt imot av brukerne og i dag har kystleden over 65 destinasjoner i fjorden. Ser kommunen at det kan være egnet bygningsmasse i Lier kommune så hører vi gjerne om det. OF har i dag kystledhytte på Hernestangen i Asker og i Svelvik.

 

Avslutningsvis håper OF på et fortsatt godt samarbeid rundt våre aktiviteter knyttet til natur- og friluftsveiledning ute, der OF stiller med kvalifiserte pedagoger i uteundervisningen både for barn og ansatte ved skoler, barnehager og SFOer.

 

Vi ønsker kommunen lykke til videre med det viktige friluftslivsarbeidet!

 

Sendt:

  • Lier kommune

Kopi:

  • Viken Fylkeskommune
  • OF`s rådsmedlemmer i Lier
  • FNF Buskerud

Les mer:

Flere uttalelser