Skip to main content

Om oss

For fjorden og friluftslivet i Oslofjorden

Organisasjon. Oslofjordens Friluftsråd (OF) er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. Tre fylkeskommuner og 23 kommuner med grense mot fjorden er med i sammenslutningen. Båtforeninger og andre brukerforeninger er med i rådet uten å ha innflytelse på hva kommuner og fylkeskommuner betaler i kontingent.

Les også Rådet og styret og Ansatte og avdelinger

 

Oppgave. OF har ansvar for store friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner mennesker bor i OFs medlemskommuner.

 

1933. OF ble opprettet i 1933. Fremsynte kvinner og menn så at friluftslivet hadde to problemer: 1. Stadig flere områder ble nedbygd og dermed gjort utilgjengelige for folk flest. 2. Fjorden var forurenset, og måtte bli renere. Med lite ressurser og store ambisjoner gikk de i gang. Viktige områder ble kjøpt opp slik at innbyggerne fikk tilgang til badestrender.

Les mer om vår historie.

 

Grunneier. OF er etter hvert blitt en stor grunneier for flere attraktive friområder omkring Oslofjorden, ikke minst i kommunene Hvaler og Tjøme. Totalt er over 20 000 dekar friområder gjort tilgjengelig gjennom OFs arbeid.

 

Talerør for friluftslivet. OF er høringsorgan for friluftslivet og går hvert år igjennom en rekke kommune – og andre plandokumenter for å ivareta friluftslivets interesser. Les våre uttalelser her. OF deltar også i flere styringsgrupper og utvalg. OF tar også på eget initiativ og bistår publikum i saker hvor allemannsretten er presset.

 

Kompetansesenter. OF er et kompetansesenter for friluftslivet og gjennomfører en rekke prosjekter som oftest er initiert og finansiert av fylkeskommuner, fylkesmannen eller en kommune. Prosjektene inkluderer kyststier, kartlegging og verdsetting av friluftsområder, stillehavsøsters, marin forsøpling m.m. OF har også i flere år hatt sentrale roller i samarbeidsprosjekter med nordiske land (Inter.reg). Kyststier og andre turveier, tilgjengelighet for personer med særskilte behov og bekjempelse av marin forsøpling er sentrale temaer i det internasjonale samarbeidet.

 

Aktivisering og opplæring. OF har i flere tiår drevet med aktiviteter rettet mot skoler, barnehager og aktiviteter i barns fritid. I 2016 ble det over 200 kurs for barn eller pedagoger.

Se våre aktiviteter og kurs innen uteundervisning

 

Tilrettelegging. Da OF ble stiftet i 1933, var tilrettelegging for bading og det båtbaserte friluftslivet betraktet som en viktig oppgave. Man kjøpte opp øyer og andre kystnære områder og gjorde enkle tilretteleggingstiltak. De senere årene har OF utvidet tilretteleggingen for båtbrukerne med svaibøyer for motor- og seilbåter, og kajakklagring for de «mykere» trafikantene.

 

Friområder. Sentralt i OFs historie står oppkjøp eller avtaler om bruk og tilrettelegging av arealer som friområder. Selv om mange områder nå ivaretas av kommunene, har OF fortsatt ansvar for tilretteleggingen eller driften for en stor portefølje av friområder.

 

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten er en ordning som kom på plass i 1992, og OF var en sentral pådriver for at staten skulle bidra i samarbeidet. I dag er OF sekretariat for Skjærgårdstjenesten og bidrar aktivt med finansiering og utvikling av Skjærgårdstjenesten.

Mer om Skjærgårdstjenesten 

 

Kystled. Siden den første kystledhytta åpnet på Nesodden i 1997 har nærmere 70 hytter kommet til og er tilgjengelig for alle gjennom OFs bookingsystem. Noen av hyttene har OF selv ansvaret for, andre driftes av ulike driverorganisasjoner i samarbeid med OF.

Mer om Kystled Oslofjorden