Skip to main content

Uttalelser og resolusjoner

Uttalelsene vi gir som høringsorgan for friluftslivet og naturmiljøet i Oslofjorden.

Bygger på OFs retningslinjer, vedtatt av årsmøtet 2017

Filter

Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
AktueltTønsbergUttalelser

Detaljregulering av Slagentangen

28. februar 2024
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
AktueltOsloUttalelser

Kommuneplanens arealdel, Oslo mot 2040. Kommentarer

20. desember 2023
OF er positive til ny KPA som inneholder mange positive endringer, blant annet krav om naturrestaureringstiltak ved tiltak i sjø og en styrking av byggeforbudet langs vassdrag. OF har også spilt inn enkelte forslag til endringer, blant annet forslag til…
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

22. november 2023
23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

30. oktober 2023
Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører
AktueltUttalelser

Staten må bidra

24. oktober 2023
Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
HvalerUttalelser

Detaljplan for Bølingshavn – kommentarer til reguleringsplan på høring

19. oktober 2023
OF er redd at omfanget av nye brygger og nye båtplasser blir så stort at området vil bli helt nedbygd til havneformål.
Uttalelser

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

19. oktober 2023
Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.
MossUttalelser

Detaljregulering Kambo B4, innspill til varsel om oppstart

16. oktober 2023
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

12. oktober 2023
OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %
NesoddenUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av forslag til områdeplan for Tangen sentrum, kommentarer

12. oktober 2023
Samlet sett er OF positive til områdereguleringen og mener det fremstår som en god plan som vil sikre allmenhetens interesser knytt til friluftsliv og tilgang på friområder. Planen har gode bestemmelser og hensynssoner som langt på vei ivaretar viktige hensyn…
Uttalelser

Havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak (Vidar) – supplerende høringssvar

15. september 2023
Det planlegges en 201 km2 stor vindmøllepark på svensk side av ytre fjord, rett i nærheten av flere marine nasjonalparker og viktige verneområder. Dagens kunnskap om effektene av havbasert vindkraft er mangelfull, og det er umulig å forutsi den samlede…
SarpsborgUttalelser

Detaljregulering Bukkholmen, Sarpsborg, innspill

15. september 2023
Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid for Bukkholmen småbåtanlegg. Det framgår at anlegget med 33 småbåter allerede ble etablert i 2006, men at utvidelse ikke er omsøkt/tidligere regulert.
HolmestrandUttalelser

Kommuneplanens arealdel for Holmestrand kommune 2023-2035, kommentarer

3. august 2023
OF har sett på planforslaget til kommunen med søkelys på friluftsliv og natur langs fjorden.
FærderUttalelser

Detaljregulering Håøya i Færder kommune, innspill til varsel

16. juni 2023
OF mener det er viktig å sørge for en god og helhetlig utvikling av Håøya til best for allmenheten.
HortenUttalelser

Kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og mangfold i Horten kommune. Naturmangfoldplanen

30. mai 2023
OF er positive til at kommunene forbedrer kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet gjennom en naturmangfoldplan som dette.
AskerUttalelser

Regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde. OFs Kommentarer

30. mai 2023
Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde og kommentert mulige konsekvenser for friluftsliv og naturvern
AskerUttalelser

Temaplan naturmangfold 2023-2035, Asker kommune. Kommentarer

10. mai 2023
Naturen rundt Oslofjorden er under stort press og dette i den delen av landet der naturmangfoldet er størst og der vi finner flest rødlistearter. Hele 70% av kommunens strandsone er bebygd eller er benyttet til samferdsel, derfor er det både…
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune. Kommentarer

4. april 2023
OF har kommentert kommuneplan for Asker. Kommunen har en lang kyststripe og OF har mange innspill på forskjellige områder som har konsekvenser for friluftsliv, natur og miljøtilstand i fjorden.
FredrikstadUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Fredrikstad kommune. Kommentarer 

29. mars 2023
OF har gått gjennom planforslaget og knyttet det til en rekke forhold som påvirker miljøtilstanden og mulighet for å drive friluftsliv.
LarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
FredrikstadUttalelser

Kommuneplanens landbruksplan 2023 – 2033 Fredrikstad kommune. Kommentarer

13. mars 2023
OF er positive til at tiltak fra helhetlig tiltaksplan tas i bruk i planarbeidet. Samtidig oppfordrer vi kommunen til å videre implementere tiltak fra følgende to innsatsområder i tiltaksplanen: Redusere arealavrenning fra jordbruket og redusere tilførselen av miljøgifter.
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel – 2023-2035. Kommentar vedr. endring byggeforbudssone

13. mars 2023
OF frykter at dette og andre tiltak vil bidra til å bygge ned en viktig del av strandsonens nærområde og natur samt at det kan forringe dagens ferdselsmuligheter.
SandefjordUttalelser

Varsel om detaljregulering av «Plan for rekreasjon og tilgjengelighet» i indre del av Sandefjordsfjorden. OFs kommentarer.

1. mars 2023
OF roser Sandefjord kommune for å lage en plan for rekreasjon og tilgjengelighet (PLART). Målet med planen er å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, sørge for at områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive og at friluftslivsområdene…
Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord
SandefjordUttalelser

Detaljregulering, Nordre Sunde bryggeanlegg, Sandefjord kommune

13. februar 2023
For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget…
UttalelserVestby

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørajordet 

9. februar 2023
Natur og biomangfold, samt konsekvenser av endrede lysforhold er forhold som bør tas med i reguleringen
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Blodstorknebb
LarvikUttalelser

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

31. januar 2023
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
BærumUttalelser

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

30. januar 2023
Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
HaldenUttalelser

Halden kommune: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034. OFs Kommentarer

27. januar 2023
OF har gått gjennom planen og har innspill til flere delområder, som nærmiljøanlegg, kyststi og universell tilrettelegging.
FrognUttalelser

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

22. januar 2023
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
Bading på Lågøya
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

22. januar 2023
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
FredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
Kyststi ved Bogen
SandefjordUttalelser

Kommuneplanens temaplan for friluftsliv, Sandefjord kommune. Kommentarer

6. januar 2023
OF ønsker at kommunen søker mot å komplettere kyststiene.
DrammenUttalelser

Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1

4. januar 2023
OF er positive til en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. Vi har også påpekt andre relevante forhold når industriområder transformeres til boligformål.
FrognUttalelser

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

19. desember 2022
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
BærumUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

14. desember 2022
OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
BærumUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

12. desember 2022
Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.
LarvikUttalelser

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Hummerbakken

2. desember 2022
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
BærumUttalelser

OFs kommentarer til privat reguleringsplan, Oksenøya bruk

22. november 2022
Uttalelser til planlagte nye boliger og leilighetsbygninger og næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I forbindelse med planene inngår oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
Småbåthavn
AktueltAskerUttalelser

Felles retningslinjer og reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer – Kommentarer

18. november 2022
OF har kommentert reglement for båthavner ut i fra konsekvenser for friluftslivet.
SarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune

17. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
HaldenUttalelser

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Bakke camping

15. oktober 2022
I sjøkanten grenser det regulerte område til to naturverdier kategorisert som svært viktig (ålegrassamfunn og strandeng og strandsump). 01.09.2022   Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til detaljreguleringen for Bakke camping i Halden kommune som har vært ute til høring. Vi beklager…
HvalerUttalelser

Høring: Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler kommune

13. oktober 2022
OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til etablering av deponi og deponering av forurensede masser i sjø.
HaldenUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Halden kommune. Kommentarer

13. oktober 2022
Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget: Føringer i planarbeidet Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.   “Helhetlig tiltaksplan…
UttalelserVestby

Forslag til kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2023-2034 kommentarer 

6. oktober 2022
Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige. 
Fakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

20. august 2022
Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
AskerUttalelser

Høringsinnspill detaljregulering av Kutangen og Tåjeodden

27. juni 2022
Planens hensikt er å tilrettelegge for kystnært rekreasjons- og friområde med kyststi som del av områdesatsning i Slemmestad
BærumUttalelser

Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem, OFs kommentarer

20. juni 2022
Bærum kommune har omfattende planer for sjøfronten utenfor Sandvika. Les hva OF mener om planene
OsloUttalelser

Oslo kommune: Kommunens arealdel, fokusområde Vækerø – kommentarer

10. juni 2022
Blant temaene i dokumentet mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.
HortenUttalelser

Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer

3. mai 2022
Blant mange omfattende problemstillinger mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er de viktigste områdene planene må ta høyde for.
FredrikstadUttalelser

Forslag til detaljregulering for Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune, kommentarer.

25. april 2022
OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, ellers har ikke OF innvendinger til planen.
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

8. april 2022
Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
DrammenUttalelser

Endringer i områderegulering for Knive og Lolland – GNR/BNR 28/40 tas ut

7. april 2022
Det er foretatt endring i områdereguleringen. OF er positive til dette, siden delen inneholder både hule eiker og store gamle trær.
Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.
MossUttalelser

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for rv. 19. Kommentarer.

4. april 2022
OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.
NesoddenUttalelser

Forslag til detaljregulering for Strandlia i Nesodden kommune, kommentarer.

22. mars 2022
Ved større utbygginger er det viktig å sørge for at naturkvaliteter og mulighetene for å drive friluftsliv ivaretas.
LierUttalelser

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2026, Lier kommune. Kommentarer

7. mars 2022
Lier kommune har ambisiøse planer. Samtidig er kommunen et pressområde, og å sørge for nok friområder, kyststi og ha friluftsliv i tankene når fremtidige boligområder utformes er viktig.
I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.
DrammenUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill

1. mars 2022
OF er skeptisk til å anlegg stor småbåthavn i et sårbart bløtbunnsområde med ålegressenger, sjøørretbekk og som også er rasteområde for trekkfugler. Mange naturverninteresser blir berørt av tiltaket.
Uttalelser

Uttalelse: Havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak (Vidar)

10. februar 2022
Det planlegges en 201 km2 stor vindmøllepark på svensk side av ytre fjord, rett i nærheten av flere marine nasjonalparker og viktige verneområder. Dagens kunnskap om effektene av havbasert vindkraft er mangelfull, og det er umulig å forutsi den samlede…
OF ønsker bærekraftig arealutvikling og sammenhengende blågrønne strukturer. Her fra kyststien mellom Ringshaug og Vallø
TønsbergUttalelser

Forslag til kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2023-2035, kommentarer

28. januar 2022
At Oslofjorden har problemer bør legge føringer på kommunens fremtidige arealbruk. "Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv" inneholder en rekke tiltak som bør iverksettes med konsekvenser for kommunens disposisjoner.
Kyststi Østre Bolærne
Redd OslofjordenUttalelserVestfoldVestfold og Telemark

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

31. desember 2021
Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda…
Grytvika, Hvaler
HvalerUttalelser

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

21. desember 2021
Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler som har vært ute på høring og er positive til denne at naturmangfold løftes på denne måten.
FredrikstadUttalelser

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

16. desember 2021
Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser

OF går imot ny led i Vestfjorden

23. november 2021
Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
Feskjær
TønsbergUttalelser

Tønsberg kommune, forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024, OFs kommentarer

30. april 2021
OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og er positiv til signaler om å få nytt liv i…
Sandefjord har mange unike områder, Stauper er en av dem.
SandefjordUttalelser

Kommuneplanen 2019 – 2031, Sandefjord kommune. Kommentarer til planprogram

29. januar 2018
OF er i stor grad enig i forslaget planprogram for kommuneplan for Sandefjord kommune, men har noen innspill vi mener er viktig for friluftslivet.