Skip to main content

Bakgrunn

Oslofjorden Friluftsråd (OF) viser varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kambo B4, datert 12.09.2023.

 

Dokumenter det vises til, Moss kommune arealplaner. Kambo B4

 

 

Området planen viser til ligger nord for Moss sentrum, øst for Jeløya.

 

Området er i dag overordnet regulert til boligbebyggelse gjennom områdeplan for Kambo, med arealformål boligbebyggelse. Formålet med detaljreguleringen er å utvikle boliger på industritomten innenfor områdeplanens område B4. Videre skal planen utvikle turareal, lekeplass og veiareal.

 

Oslofjorden Friluftsråd har følgende innspill til varsel om oppstart av detaljregulering

OF er positive til at det sjønære arealet ved industriområdet skal tilgjengeliggjøres for allmenheten. Planinitiativet viser til at terrenget rett vest for Støkkåsen faller bratt ned mot sjøen og trolig vil kreve store terreng- og naturinngrep for å tilrettelegges for ferdsel og at turdrag i detaljregulering vil bli lagt langs eller over Støkkåsen. Det er viktig videre arbeid med detaljreguleringen finner nødvendig balanse mellom å sikre allmenheten tilgang til fjorden og minimering av naturinngrep.

 

I områdeplanens bestemmelser fremgår det at turdrag mellom bebyggelse og sjø ikke skal være mindre enn 5 meter bred, og ha en gjennomsnittlig bredde på minst 10 meter. Merk altså at dette er minstemål. Dette er viktig for å sikre allmenheten tilgang på ikke bare fri ferdsel, men også mulighet for bruk av dette arealet. I dette området bør det tilrettelegges med badetrapp eller lignende.

 

Tiltak knytt til utfylling i sjø må vurderes opp mot mulige negative konsekvenser for naturverdier. Utfylling kan føre til nedslamming og tildekking av havbunnen og går ofte hardt ut over bunnlevende organismers forhold. I Kambobukta er det registrert den svært viktige naturtypen ålegraseng og Kambobekken har også sitt utløp her. Både utfylling og småbåthavn er tiltak som kan ha en negativ innvirkning på naturmangfoldet her. Behovet for småbåthavn bør dekkes opp på steder hvor det har minst mulig negativ påvirkning.

 

Det foreslås å gjøre endringer i formålsgrensene da deler av området øst i planområdet består av uberørt natur hvor det er registrert bevaringsverdig naturtype; Lågurtfuruskog. OF synes det er positivt å ta ut dette området. Arealet som tas ut foreslås flyttet til vestsiden av neset. Dette vil dessverre føre til større eksponering mot sjø, noe vi anser som uheldig og bebyggelsen vil komme enda tettere på turområdet. Her bør man vurdere å heller kompensere for området som tas ut ved høyere utnytting av øvrig allerede nedbygd areal. Alternativt bør bebyggelse som på vestsiden være lavere for mindre eksponering.

 

OF har gjort et søk i Miljødirektoratets kart Naturbase. Dette viser oppføringer av tre rødlista arter. To arter av nasjonal forvaltingsinteresse og naturtypen Lågurtfuruskog, med stor verdi.

Det er som sagt også registret ålegressamfunn i Kambobukta og Kambobekken som er regnet som et viktig bekkedrag med stor verdig har sitt utløp i bukta.

 

Sendt 

  • LINK arkitektur AS

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Moss kommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren I Viken

 

Flere uttalelser

Filter

Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.
MossUttalelser

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for rv. 19. Kommentarer.

4. april 2022
OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.