Skip to main content

Det vises til forslag til kommuneplanens landbruksplan 2023 – 2033. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:  

  

Påvirkninger i Oslofjorden

Påvirkninger på fjordsystemet i Oslofjorden er langt større enn det økologien kan tåle. Tilførsler av nitrogen, fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring, tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. Påvirkningsbildet er sammensatt. Vann-nett viser at de største påvirkningene er avrenning fra landbruk og utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse

Regjeringen: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord

 

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker: Tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor, Langvarig overfiske og nedbygging.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker: Tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor, Langvarig overfiske og nedbygging.

 

Fredrikstad kommune viser til prinsipper og mål som legges til grunn i landbruksplanen. I listen over tiltak i planperioden, er mange gode mål og tiltak lagt til grunn. Tiltak nr. 42 er inspirert av Helhetlig tiltaksplan, noe OF er svært positive til at tas i bruk i planarbeidet. Samtidig oppfordrer vi kommunen til å videre implementere tiltak fra følgende to innsatsområder i Helhetlig tiltaksplan: 

 

Innsatsområde 2: Redusere arealavrenning fra jordbruket 

Innsatsområde 3: Redusere tilførselen av miljøgifter 

 

 

Avrenning fra jordbruk, miljøkrav og bærekraftig forvaltning av vannmiljøer

Rundt Oslofjorden bidrar avrenning fra jordbruksarealer ut i sjøen til økt sedimentasjon som påvirker bunnfauna og makroalger, gir økt tilgang på næringssalter som fører til algeoppblomstringer og økt innslag av trådalger og redusert siktedyp som er negativt for bl.a. tareskogen og fisk. I en artikkel publisert i Norsk Landbruksrådgivning nylig nevnes syv tips for å holde jord og næring på plass. Blant tipsene anbefales det å unngå høstpløying i jordbruksarealer som ligger nært vann og vassdrag, gro fangvekster, etablere fang- og fordrøyingsdammer og å etablere en bred kantsone langs vassdrag, innsjøer og sjø for å hindre avrenning av næringsstoffer (7 tips, Larsen, P. R., 2021).  

  

Forskere har funnet ut at nitrogenavrenning fra jordbruk står for 42%, og fra kloakk 31% av den totale mengden nitrogen i Oslofjorden. Avrenningsproblematikk får også konsekvenser for vassdrag som renner ut i fjorden.  

 

Det har den siste tiden fra forskeres side også vært fokusert mye på viktigheten av rensing av nitrogen fra kommunale renseanlegg. Gjennom et ordføreropprop ledet av bl.a. Horten kommunes ordfører Are Karlsen så har dette også blitt løftet opp politisk, noe vi i OF følgelig er glade for. OF vil også gjøre vårt for å være en viktig pådriver i dette arbeidet.  

  

 Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!  

 

 

Sendt

  • Fredrikstad kommune  

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren

Les også

Filter

FredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
SarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
FredrikstadUttalelser

Forslag til detaljregulering for Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune, kommentarer.

25. april 2022
OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, ellers har ikke OF innvendinger til planen.
FredrikstadUttalelser

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

16. desember 2021
Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram
Aktuelt

Bookingåpning 2024

Har du planer om norgesferie neste år? Her finner du datoer for Kystled Oslofjordens bookingåpning for sesongen 2024.
Aktuelt
Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre
Aktuelt
Staten må bidra