Skip to main content

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid

Bakgrunn

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til oppstart av arbeidet med detaljreguleringen ved Slagentangen. Planforslaget har som hensikt å omregulere dagens raffineriområde om til fabrikk for produksjon av hydrogen og distribusjonsanlegg for ammoniakk, samt ny kai med bunkring for hydrogen og ammoniakk. Varselet om oppstart er innsendt av Norconsult AS på vegne av Esso Norge As.

 

Oslofjorden Friluftsråd har følgende innspill til varsel om oppstart av detaljregulering

Det er positivt for arealregnskapet at næringsutvikling fortrinnsvis skjer i områder avsatt til industriområder. Samtidig advarer vi mot nye store inngrep i strandsonen og fjorden. Målet OF mener bør etterstrebes, er en bærekraftig arealutnyttelse og utvikling som balanserer nærings- og friluftsinteresser. Vi ser positivt på at tiltakshaver velger å lage konsekvensutredning (KU) i oppstart av detaljreguleringen. Generelt mener OF det er viktig at omfattende planer, slik som denne, i konsekvensutredes. Dette gjelder spesielt for naturmangfold, friluftsinteresser og allmenn tilgjengelighet.

 

Sendt 

  • Tønsberg kommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Tønsberg kommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 

Flere uttalelser

Filter

Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.
MossUttalelser

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for rv. 19. Kommentarer.

4. april 2022
OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.

Oversiktsbilde av Slagen raffineri, sett fra vest. Til høyre sees selve raffineridelen, tankfarmen er midt i bildet og utskipingshavn mot venstre. Bliksekilen er lystbåthavnen helt til venstre i bildet. I bakgrunnen sees Oslofjorden og Østfold.