Skip to main content

Bakgrunn 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev datert 28.08.2023 med varsel om offentlig ettersyn av forslag til områdeplan for Tangen sentrum. Formålet med områdeplanen er å legge til rette for helhetlig utvikling av Tangen sentrum som et levende og grønt hovedsentrum i kommunen.  

Dokumentet det henvises til: Nesodden kommune: Høring og offentlig ettersyn av områdeplan for Tangen sentrum

Planen skal også legge til rette for en sammenhengende tursti, Tangenstien, fra fergeleiet i nord til Skoklefall i sør. 

 

Oslofjordens Friluftsråd har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet: 

OF er positive til planens ambisjon om å forbinde friområdene på begge sider av Tangen sentrum med en sammenhengende tursti. Dette vil bidra til å tilgjengeliggjøre disse områdene for allmenheten. Det er også positivt at områdeplanen legger til rette for etablering av kyststi på sjøsiden av bebyggelsen i den nordlige enden av Tangenstien. Dette vil gi en økt opplevelsesverdi av stien samtidig som den bidrar til å øke allmenhetens tilgang til strandsonen. OF har siden 2015 kartlagt tilgjengelighet til friområder og turveier. En viktig del av tilgjengeliggjøring av friområder og turveier er universell utforming – tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nesodden kommune har gjort en stor innsats på turveien ved Skoklefalltjernet. Det er behov for flere vellykkede prosjekter der det tas hensyn og legges til rette for at så mange som mulig kan bruke turveien med så inkluderende tilrettelegging som mulig. Alt fra bred nok turvei til møte av rullestoler (180 cm), hvilerepos ved bratt stigning, benker med ryggstøtte til eldre, rullestolvennlige rastebenker er tiltak som vil øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

OF ønsker samtidig å påpeke viktigheten av at en kyststi plasseres så skånsomt i terrenget som mulig, og ikke ødelegger eller dekker til viktige naturtyper. Vi viser for eksempel til planbeskrivelsens illustrasjon som viser mulig trase for strekning A langs sjøen (figur 64) og stiller spørsmål til hvorvidt en slik plassering ikke vil påvirke områdets uttrykk noe negativt. Svabergene er et viktig landskapstrekk og naturtype og en alternativ plassering lengre opp kan kanskje vurderes. På en slik eksponert kyststrekning vil det erfaringsmessig være betydelig slitasje på infrastruktur som resultat av vær og vind samt store bølger blant annet generert av cruisetrafikken. 

 

Det er positivt at områdeplanen legger til rette for tiltak som fremmer friluftsliv og tilgjengelighet og som er åpne for allmenheten. I områdene som er omfattet av byggeforbudet i 100-metersbeltet ligger det bestemmelser som forbyr tiltak omfattet av plan- og bygningsloven. Det åpnes likevel for enkelte unntak for tiltak knytt til kyststi og friluftsliv ol. Dette ser vi på som positivt, men mener at kommunen bør vurdere å spisse disse unntaksbestemmelsene så man vet hva man åpner opp for.
 

Det er gjort en kartlegging av viktige naturtyper i forbindelse med tidligere rullering av KPA, og områdereguleringen for Tangen sentrum har som hensikt å bevare eksisterende naturverdier. Det er registrert funn av truede arter av både trær og sopp. Planen er grønn korridor som forbinder disse områdene og legger til rette for å trygge forutsetningene for naturmangfold er flott. Oversikt i artdatabanken viser mange oppføringer av rødlistede arter, både arter kategorisert som sårbar, sterkt truet og kritisk truet. Søk i naturbase viser at det er registret flere viktige naturtyper innenfor planområdet, både nord og sør for tangen sentrum. Det er viktig at fremtidige tiltak i grøntområdene hensyntar naturverdier i tilstrekkelig grad og at nye tiltak i forbindelse med opparbeidelse av sti minimeres og benytter seg av eksisterende vei/sti slå lang det lar seg gjøre.

 

Det er også registrert en betydelig mengde fremmedarter i området. Det er viktig å ha en god plan for håndtering av masse som fjernes så dette ikke bidrar til spredning av uønskede arter. 

 

Vi foreslår også at områdeplanen vurderes utvidet til også å omfatte hele eiendommen 4/25, da nåværende avgrensing virker noe unaturlig.

 

Samlet sett er OF positive til områdereguleringen og mener det fremstår som en god plan som vil sikre allmenhetens interesser knytt til friluftsliv og tilgang på friområder. Planen har gode bestemmelser og hensynssoner som langt på vei ivaretar viktige hensyn knytt til natur og friluftsliv.  

 

Sendt

  • Nesodden kommune , Plan, bygg og geodata

 

Kopi:

  • OFs rådsmedlemmer i Nesodden
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Akershus

Flere uttalelser:

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

30. oktober 2023
Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører
AktueltUttalelser

Staten må bidra

24. oktober 2023
Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
HvalerUttalelser

Detaljplan for Bølingshavn – kommentarer til reguleringsplan på høring

19. oktober 2023
OF er redd at omfanget av nye brygger og nye båtplasser blir så stort at området vil bli helt nedbygd til havneformål.
Uttalelser

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

19. oktober 2023
Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.
MossUttalelser

Detaljregulering Kambo B4, innspill til varsel om oppstart

16. oktober 2023
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

12. oktober 2023
OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %