Skip to main content

Dato fot uttalelsen: 27.06.2022

Planens hensikt er å tilrettelegge for kystnært rekreasjons- og friområde med kyststi som del av områdesatsning i Slemmestad med:

  • Sammenhengende kystst
  • Universelt utformet turvei på Tåjeodden
  • Bademuligheter
  • Lek og aktiviteter for alle aldersgrupper
  • Stabilisere Tåjeodden
  • Avbøte på forurensning og erosjon

    Området det er snakk om ligger nord for Slemmestad.

 

Oslofjordens Friluftsråd ønsker igjen å uttale seg i saken og henviser til tidligere uttalelse datert 09.12.2020. OF er fortsatt positive til tiltakene om å gjøre dette området mer attraktivt som friluftsområde og gi bedre muligheter for å ferdes for alle. Kyststistrekningen gjennom området vil bli et flott tilskudd i nærområdet og spesielt flott er at det planlegges helhetlige og universelle muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ber også kommunen ivareta synshemmede i samme grad som rullestolbrukere.

Det er i denne omgang utført grundige utredninger av konsekvensene av tiltakene som belyser de fleste forhold både på land og i sjø. Allikevel vil OF denne gangen supplere med å påpeke det som kom frem i Formannskapsmøtet den 03.05.2022 av Helge Haugen fra MDG. PCB i fyllingen på land bør undersøkes nærmere og fjernes slik at det ikke i fremtiden lekker ut i sjøen etterpå. Det vil være uklokt å gå videre med utfylling og etablering av nytt område dersom det fortsatt er store forurensningskilder i bakken evt. om det også finnes kjente elementer i sjø. Selv om 1 m fyllmasse på land og motfylling i sjø vil stabilisere og tildekke de nå ustabile massene bør man fortsatt se på muligheter for å fjerne kjente kilder. Med større klimaforandringer og styrtregn vil man forvente endringer og erosjon i massene spesielt dersom det også virker usannsynlig med beplantning av trær med dypere røtter som er med på å binde jorda. Det ser ut til at ROS-analysen belyser denne problematikken, men OF mener allikevel det kan være grunn til å undersøke nærmere spørsmålet som Helge Haugen tok opp i Formannskapsmøtet.

 

Kyststien i nord der det skal lages en trasé langs stranda i Tajetbukta må ivareta bløtbunnsområdet utenfor i anleggsperioden samt naturverdier i strandsonen på land. Kyststien bør merkes godt når den er ferdigstilt bla med avstandsskilt til Slemmestad og mot 2 Vollen etter Kyststimalen for skilting tilgjengelig på OFs hjemmeside og utarbeidet etter nasjonal merkestandard.

 

Det bør også være en plan for reetablering av marint økosystem i hele området som berøres. Rapporten over marint dyreliv viser at det finnes flere spennende og viktige arter her allerede selv om det er dårlige forhold. Som nevnt i forrige høringsinnspill fra OF er det viktig å påse at utfyllingen har riktig struktur for reetablering av habitat. Det foreslås i rapporten: Dersom det utformes både hardbunn med revaktige formasjoner (av stein) og sandbunn, kan dette igjen bidra til at både rev-, hardbunn- og bløtbunnelskende organismer kan slå seg ned her. Det er ikke nevnt noe om å reetablere sjøbunnen aktivt ved utsetting av alger. OF foreslår utsetting av flerårsalger samt oppfølging av artssammensetning utføres i årene etter etablering av ny fylling. Ny sjøbunn etableres som oftest av opportunister og introduserte fremmedarter som ikke nødvendigvis gir den beste starten for et rikt og sunt økosystem. Oslofjorden preges av begroing fra trådalger som stenger ute andre arter og gir dårlige vekstvilkår for andre. Under arbeidet med fyllingen bør også omkringliggende områder skånes for nedslamming ved at partikkelhindrende siltgardiner og lenser settes ut rundt anleggsområdet. Dersom utfyllingen skjer med sprengstein må plast og nitritt fjernes fra massene før deponering.

Det er skrevet at ny sjøledning til VEAS planlegges lagt fra Slemmestad brygge til VEAS. Den vil sannsynlig sammenfalle med motfylling i sjø, og må derfor hensyntas i det videre reguleringsarbeidet. Det er avgjørende for best resultat og minst påvirkning på det marine livet at dette utføres samtidig.

OF mener at tiltaket vil i et langtidsperspektiv ha positive virkninger på miljøet dersom man minsker mulighetene ytterligere for forurensning samt søker å reetablere sjøbunnen og økosystemet. Alle tiltak som kan forbedre miljøet i Oslofjorden vil være med på å muliggjøre gjennomføringen av «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Det er meget positivt at Asker kommune ønsker å arbeide for at alle kan oppleve og ferdes i et område som har en attraktiv utforming og som ivaretar og forbedrer naturverdiene i området.