Skip to main content

Kulturlandskapsskolen

Kulturlandskapsskolen (KLS) er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Så som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom praktisk aktivitet ute.

Planlagte arrangementer

3.–4. september 2022
Vestre flatskjæra, Fredrikstad kommune

Kurs/dugnad: utvalgt naturtype kystlynghei, skjøtsel av krypeiner på Flatskjæra

For tredje året på rad inviterer OF til en fellesdugnad ute på Flatskjæra i Fredrikstad. Bli med enten en dag eller begge dager. Biolog Rune Aae leder oss gjennom dagen. Einer har spredd seg og vokst utover skjellsandbanker som er viktig for flere truete arter, bl.a. kalkkarse. På Vestre Flatskjær ser vi nå resultatet av tidligere skjøtselarbeid og flere planter er tilbake. Området har også blitt tilgjengelig for friluftsbrukere etter å ha vært gjengrodd. Åpent og gratis arrangement for alle interesserte. Oppmøte Foten kl 09:30. Dagen avsluttes kl 15. Det er enkel servering underveis. Obligatorisk påmelding pga båtskyss.
12. oktober 2022
Karljohansvern, Horten kommune

Kurs i skjøtsel av utvalgt naturtype: Huleeiker – skjøtsel og rikt biologisk mangfold

Kurset har fokus på skjøtsel av og biologisk mangfold i den utvalgte naturtypen hule eiker.

Kurset gjennomføres på Karljohansvern og i Lystlund i Horten kl 09:30-15:00. Biolog Camilla Pettersen, som har brukt mye tid på kartlegging av hule eiker, arborist fra Horten kommune,  Jan Kjetil Howden samt Tore Felin fra TNT Landskap leder oss gjennom dagen.

Målgruppe er offentlig ansatte innenfor fagfeltet, arborister/trepleiere, foreninger/organisasjoner og spesielt interesserte. Gratis arrangement med obligatorisk påmelding.

Gjennomførte kurs

29. August 2022
Mellom-Bolæren, Færder kommune

Samling for utvalgt kulturlandskap (UKL) Færder, skjøtsel med hovedfokus på kulturminner på Mellom-Bolæren i Færder kommune.

Samling for hytte- og grunneiere samt lokale foreninger og dugnadsgrupper i UKL-området. Befaring med orienteringer underveis.

5. august 2022: Slåttekurs

5. august 2022
Moløkka, Tjøme

Slåttekurs

Bonde Bent Nilsen forteller og demonstrerer bruk av ljå og deltakerne får prøve teknikk. Biolog Arne Fjellberg tar oss med i et dypdykk i den utvalgte naturtypen slåttemark og viser oss et rikt og unikt biologisk mangfold men mange ulike og også rødlistede insekter. Vi tar også en kikk på floraen.

Gratis deltakelse.

Mars 2022: Fellesdugnad/ rydding av Sitkagran

Mars 2022
Nevlungstranda, Larvik kommune

Fellesdugnad/ rydding av Sitkagran

5. august 2022: Slåttekurs

5. august 2022
Moløkka, Tjøme

Slåttekurs

Bonde Bent Nilsen forteller og demonstrerer bruk av ljå og deltakerne får prøve teknikk. Biolog Arne Fjellberg tar oss med i et dypdykk i den utvalgte naturtypen slåttemark og viser oss et rikt og unikt biologisk mangfold men mange ulike og også rødlistede insekter. Vi tar også en kikk på floraen.

Gratis deltakelse.

5. august 2022: Slåttekurs

5. august 2022
Moløkka, Tjøme

Slåttekurs

Bonde Bent Nilsen forteller og demonstrerer bruk av ljå og deltakerne får prøve teknikk. Biolog Arne Fjellberg tar oss med i et dypdykk i den utvalgte naturtypen slåttemark og viser oss et rikt og unikt biologisk mangfold men mange ulike og også rødlistede insekter. Vi tar også en kikk på floraen.

Gratis deltakelse.

5. august 2022: Slåttekurs

5. august 2022
Moløkka, Tjøme

Slåttekurs

Bonde Bent Nilsen forteller og demonstrerer bruk av ljå og deltakerne får prøve teknikk. Biolog Arne Fjellberg tar oss med i et dypdykk i den utvalgte naturtypen slåttemark og viser oss et rikt og unikt biologisk mangfold men mange ulike og også rødlistede insekter. Vi tar også en kikk på floraen.

Gratis deltakelse.

Har du tatt fine bilder?

Del de med #kulturlandskapsskolen #oslofjf

Kulturlandskapsskolen

Kulturlandskapsskolen er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Såsom økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom
praktisk aktivitet ute.

En stor takk skal gis til Sparebank Stiftelsen for at vi nå i enda større grad kan bidra til å spre kunnskap. Vi fikk våren 2020 tildelt 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten har vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.

Ønsker å delta på kurs? Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker å delta på.

Historien bak Kulturlandskapsskolen

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen ellers.

OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-19 er det gjennomført over 30 samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her.

Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

 

Sponsorer:
Sparebankstiftelsen, fylkesmannen

Mer om prosjektet

Filter

Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden FriluftsrådAktueltUttalelser

Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd

OF er veldig positiv til arbeidet med en bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Siden opprettelsen i 1933 har OF jobbet mot nedbyggingen av strandsonen, som slik vi ser det, er den definitivt største trusselen mot det historiske kulturmiljøet her.
1. mai 2024