Hva er Kystled Oslofjorden?

Kystled Oslofjorden er et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten for alle. Under får du mer informasjon om Kystled Oslofjorden og hvordan vi jobber – eller du kan gå rett til hytteoversikten for mer informasjon om kystledhyttene.

Et utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter
Et utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter
Et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten for alle
Et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten for alle
Steder som har gått ut av sin opprinnelige bruk. Hvert steds særpreg og historie skal tas vare på og formidles
Steder som har gått ut av sin opprinnelige bruk. Hvert steds særpreg og historie skal tas vare på og formidles

Hva er Kystled Oslofjorden?

– Et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten for alle. En kystledhytte leies av én leietaker for noen dager av gangen, men ligger ofte på offentlige friområder som brukes og deles av mange

– Gir utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter

– Overnatting på steder som har gått ut av tidligere bruk, for eksempel nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller tidligere privat- eller offentlig eide hytter

–  Et samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner som selv eier eller har ansvaret for alt rundt eksisterende bygg, og ønsker å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten

– Tar inspirasjon fra «åreskifte», fra tiden da sjøen var reisevei, og det fantes steder langs kysten hvor reisende kunne hvile ut eller vente på godt vær. Ofte følger robåt med i leie av en kystledhytte

OFs rolle strekker seg fra å være eier eller forvalter av hytter – med fullt ansvar for vedlikehold og drift – til booking og kontakt med gjestene

Til sammen utgjør dette et nettverk med en mengde av muligheter til gode opplevelser langs kysten

Vår visjon

– Vi legger til rette for rimelige kyst- og friluftsopplevelser som er tilgjengelig for alle

– Vi er kjent som gode, profesjonelle og erfarne samarbeidspartnere, og vi er den foretrukne samarbeidspart når ny bruk av aktuelle bygninger vurderes

– Vi kobler folk og ressurser sammen gjennom nettverk av frivillige driverorganisasjoner, tilsynsvakter og brukere

– Vi tar vare på og tilgjengeliggjør verneverdige bygg og bygninger som har gått ut av sin opprinnelige bruk

– Vi er en ideell virksomhet uten mål om økonomisk profitt

Vår kompetanse

– Vi drifter, rehabiliterer og vedlikeholder fredete bygg langs kysten og har gode økonomiske støtteordninger i ryggen

– Vi bygger ikke nytt, vi tar vare på eksisterende bygg

– Vi har et bredt nettverk og mener at samarbeid og lokal forankring alltid er den beste løsningen

– Vi er den største kystledaktøren i Norge. Kystled Oslofjorden har eksitert siden 1997 og har i dag over 60 overnattingssteder langs fjorden, fra Hvaler i øst til Stavern i vest

– Vi har et stødig driftsapparat av tilsynsvakter og samarbeidspartnere, og en profesjonell bookingløsning

– Vi er del av Nasjonal Kystledgruppe, som ønsker å legge til rette for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen

Våre mål

– Effektiv, transparent og økonomisk bærekraftig drift

– Gjestene kjenner igjen kystledkonseptet på hver hytte de besøker, parallelt med at hvert steds særpreg og historie blir synliggjort gjennom bilder, interiør, informasjon og uttrykk.

– Forutsigbar og grundig vedlikeholdsplanlegging, tilpasset kystledhyttenes særpreg og kvaliteter

– Gjestene skal oppleve å bli tatt på alvor, bli møtt med god service i alle ledd, samtidig som de er selvgående via nettsider

– Kystled som merkevare skal forbindes med kystkultur, friluftsliv og utendørs opplevelser. Kulturhistorie og mulighetene for å drive utendørs aktiviteter skal synliggjøres

Er det plass til flere kystledhytter i systemet?

Kystleden er et svært populært tilbud, og OF ønsker at flest mulig skal ha tilgang på rimelige kyst- og friluftsopplevelser som hyttene tilbyr. Derfor er vi alltid interessert i nye, gode prosjekter.

Har du en god kystledidé, ta kontakt med oss!

Kystledavdelingen består av 6 personer med ulike ansvarsområder. På siden nedenfor finner du informasjon om hvem som gjør hva i Kystled Oslofjordenen, samt OFs andre avdelinger.

Ansatte – Oslofjordens Friluftsråd

Mange av hyttene drives av foreninger. Oversikt over disse finner du her:

Driverorganisasjoner

På de stedene OF selv har ansvar for er det ansatt lokale tilsynsvakter. Oversikt over disse finner du her:

Tilsynsvakter

OF har jobbet med kystled siden 1997. Siden den gang har det kommet til en rekke bygninger og friområder som inngår i kystleden. OFs involvering i de forskjellig stedene varierer fra å ha totalansvar for både utvendig og innvendig vedlikehold, tilsyn, vedlikehold og booking, til kun å ha ansvar for booking. Et viktig aspekt handler også om avhending av offentlige eiendommer hvor opprinnelig bruk har opphørt.

Avhending av offentlige eiendommer. Mange offentlige bygninger var knyttet til en type bruk, men av ulike grunner har bruken opphørt. Allerede på 1990-tallet utredet OF framtidig bruk av de nedlagte fyrstasjonene til Kystverket. Ny bruk av Forvarets eiendommer ble et veldig viktig tema etter at Forsvarsdepartementet først ønsket å selge Ø. Bolæren til en privat menighet, men etter sterk motstand trakk dette tilbake. Også kommuner sitter på strandeiendommer med bygninger som har vært foreslått solgt. Viktig temaer er om bygningene bør fradeles, rives eller bli et tilbud innen kystleden. OF bruker sin kompetanse innen planlegging og sikring av friområder for å få fram aktuelle kystledhytter.

Vedlikehold og oppussing. En viktig del av istandsettelsen av hyttene er planlegging, koordinering og finansiering. OF samarbeider med en rekke aktører, som f.eks. Sparebankstiftelsen DNB, Kystverket, kommuner og fylkeskommuner i planleggingen, finansieringen og istandsettingen av kystledhyttene. Kompetansen OF har utviklet på disse områdene, blir etterspurt av andre aktører som jobber med de samme temaene.

Booking og kontakt med brukere. Selv om kystleden representerer et enkelt overnattingstilbud der friluftsliv står i fokus, er det viktig for OF at prosessen fra bestilling av hytte, betaling og oppfølging er enkelt. Med nytt bookingsystem fra 2018, er målet at det skal være enkelt for brukerne, minst mulig arbeidskrevende for oss og for samarbeidspartnere som har valgt å ha sine hytter tilgjengelig gjennom OFs systemer. Booking, betaling og utsending av informasjon er nettbasert. Vi har en stab med god kunnskap om hyttene som kan nås i kontortid og vi har en ordning der alle som bor på hyttene kan ringe et telefonnummer for bistand ved inntrufne hendelser. Med et enkelt bookingsystem og stor brukergruppe, ikke minst godt over 10.000 følgere på Facebook og hyppig kontakt med media, når vi bredt ut og bidrar til at hyttene i har høye besøkstall.

Kystled ikke bare i saltvann?

Kystledavdelingen administrerer også noen få hytter i områder som ligger utenfor Oslofjorden; i Haldenkanalen i Østfold og Akershus, samt i Vansjø ved Moss. Vi har god tro på slike samarbeid, også med aktører utenfor Oslofjorden. Hvordan avtalene blir seende ut er avhengig av hvor mye ansvar OF har.

Mer enn overnatting

Friluftsliv og kulturhistorie. Fysisk aktivitet, opplevelse av kulturhistorie og natur er sentrale deler av kystled.

Tilgang. Det er viktig at flest mulig får tilgang de unike stedene. Det er derfor vi har satt en begrensning i antall dager man kan bo på hyttene.

Overnatting på friområder. Kystledhyttene ligger på offentlige friområder. Det betyr at den private sfæren rundt hytta er begrenset. Andre har ikke tilgang til selve hytta eller til utstyr som følger leien, men du kan forvente at andre bruker friområdet hytta ligger på.

Selvbetjent. Alle kystledhyttene er selvbetjente, dvs. at du må ordne mat, transport og vask av hytta på egen hånd. Kystleden er avhengig av tillitt for å fungere. Da er det viktig at hytta forlates slik du selv vil komme til den!

Varierende standard. Det er stor variasjon i standard og utstyr som finnes på hyttene. Hytter med høyest standard har innlagt vann og dusj, mens andre har brønnvann og gass til matlaging. Skal du på tur, huske å sjekke godt hva du kommer til!

Kystled er et landsdekkende nettverk av hytter med varierende standard. Andre kystledhytter i Norge kan du lese mer om på kystled.no

Se også …

Cathrine forteller om gjenbruk av gamle bygg. Innlegg holdt i anledning 25 års-markering for kystleden mai 2022.