Skip to main content

Årsberetninger, vedtekter o.a. dokumenter

Vedtekter

Les vedtekter på nett

Vedtekter Oslofjordens Friluftsråd 

Stiftet 23.11.1933. Vedtatt av årsmøtet 2022. (1 

§ 1 Formål

Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden. 

§ 2 Arbeidsoppgaver

Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for: 

 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn. 
 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle. 
 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer. 
 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv ved fjorden.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd er de kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner/foreninger som støtter friluftsrådets formål og betaler medlemskontingent. Styret avgjør hvilke organisasjoner/foreninger som kan bli medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til rådet. Privatpersoner kan bli støttemedlemmer.  Støttemedlemmer tilbys medlemsfordeler ved bruk av OFs tjenester og har rett til å møte på Årsmøtet som observatører. 

§ 4 Organisasjon

Virksomheten består av: 

 1. Rådet som høyeste myndighet. 
 2. Kontrollutvalget som tilsyns- og kontrollorgan. 
 3. Styret. 
 4. Sekretariatet.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet består av 3 rådsmedlemmer fra hver av de tilsluttede fylkeskommuner og kommuner. Rådsmedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av kommunestyrene og fylkestingene etter lokalvalgene for en periode på 4 år. Hvis et rådsmedlem velges inn i styret, trer vedkommende midlertidig ut av rådet. 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalles med minst fire ukers varsel, sammen med fullstendig saksliste. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har flere enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme. Styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i rådet. 

Årsmøtet behandler: 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av de fremmøtte rådsmedlemmer
 3. Valg av møteleder 
 4. Styrets beretning og regnskapet for siste kalenderår
 5. Innkomne forslag
 6. Kontingenter for kommende år
 7. Godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
 8. Hvert 4. år, valg av:
  1.  – Styrets leder og medlemmer
  2.  – 5 styremedlemmer
  3.  – Inntil 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge
  4.  – Leder og to medlemmer av valgkomite med et varamedlem, blant rådets medlemmer
 9. Året etter konstituering av et nytt råd, vedta en 4-årsplan som retningsgivende for virksomheten.
 10.  Behandle eventuelle forslag fra styret om salg av eiendommer

Ved flere kandidater kan årsmøtet beslutte skriftlig avstemning. Den er valgt som har fått flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemming mellom de to med flest stemmer. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn tre perioder. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 30 rådsmedlemmer krever det. Innkalling med fullstendig saksliste skal sendes ut senest 14 dager før møtet. 

§ 6 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt for 4 år. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge og innkalles ved forfall.  Perioden begynner og slutter ved et årsmøte. Møte innkalles når leder eller når 2 medlemmer krever det. Innkallingen med oversikt over de saker som skal behandles, skal også sendes rådets ordfører og styrets leder. For at utvalget skal være vedtaksført må et flertall være til stede. Ved stemmelikhet avgjør leder stemmeutslaget. Det føres protokoll over utvalgets beslutninger.  

Utvalget skal: 

 1. Føre tilsyn med at regnskapsarbeidet er a jour, og foregår i samsvar med gjeldende forskrifter og bestemmelser. 
 2. Påse at friluftsrådets verdier er betryggende sikret. 
 3. Føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 
 4. Avgi innstilling til rådet om regnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. 
 5. Avgi uttalelser i saker det får seg forelagt.

§ 7 Styret

Styret leder organisasjonen og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. De ansatte velger en representant med vararepresentant blant de ansatte til styret. 

Styret skal: 

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
 2. Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 
 3. Ansette direktør. 
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 5. Vedta budsjett og arbeidsprogram for kommende år, samt legge frem for årsmøtet forslag til 4-årsplan for virksomheten hvert 4. år. 
 6. Legge frem regnskap og beretning for foregående år for årsmøtet. 
 7. Representere organisasjonen utad. 
 8. Fremme forslag til valgkomite for årsmøtet hvert 4. år. 

Leder innkaller til styremøter ved behov, eller når minst 3 medlemmer krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. 

§ 8 Sekretariat

Sekretariatet ledes av en direktør som sørger for den daglige virksomhet. Direktørens instruks og fullmakter fastsettes av styret. 

§ 9 Utmeldelse

Utmeldelse for ordinære medlemmer kan finne sted ved skriftlig melding til styret. Ved utmelding skal kontingent innbetales for det kalenderår utmeldingen finner sted. Skjer utmeldelsen etter avholdt årsmøte, skal kontingent også betales for påfølgende kalenderår. Et medlem som melder seg ut, har ingen krav på OFs eiendeler eller eiendommer. 

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan skje på årsmøtet, med 2/3 flertall. 

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av Oslofjordens Friluftsråd krever vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal forvaltningen av eiendommene friluftsrådet eier, forvalter og drifter overføres til de respektive kommuner der eiendommen ligger, med tinglyste rettigheter og plikter. Netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter befolkningstallet fra foregående år. 

1) Vedtektene er tidligere endret på årsmøtet i hhv. 1936, 1951, 1970, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2019. 

 

Instruks for valgkomiteen i Oslofjordens Friluftsråd 

Vedtatt av årsmøtet 2022 

Valgkomiteen skal bestå av medlemmer fra hele organisasjonens virkeområde. Komiteen velges blant rådsmedlemmer på første årsmøte etter lokalvalget, med en funksjonstid på 4 år. Ingen kan sitte mer enn tre perioder i valgkomiteen. 

Valgkomiteen skal tilstrebe at alle representanter som foreslås har utvist et engasjement innen OFs arbeidsområder. Videre at styret får en god geografisk, kjønnsmessig og politisk balanse. 

Komiteens leder får bistand fra sekretariatet til å innhente forslag til kandidater, skaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon og gjennomføre møter.  

Innstilling fra komiteen sendes ut med årsmøtepapirene. Komiteens leder legger frem innstillingen for årsmøtet.

Strategiplan 2022 - 2028

Les strategiplan på nett

Vedtatt av årsmøtet 2022

Innledning

Dette er Oslofjordens Friluftsråds strategiplan for perioden 2022 til 2028. Den tar utgangspunkt i 7 av FNs mål for bærekraft, og er vedtatt av OFs årsmøte som retningsgivende for organisasjonens innsats. Strategien underbygges av et handlingsprogram som vedtas av styret og årlige arbeidsplaner for administrasjonen.

For fjorden og friluftslivet

Oslofjordens Friluftsråd er en ideell organisasjon som arbeider for en ren Oslofjord i økologisk balanse, som er tilgjengelig for friluftsliv. Medlemmene er kommuner og fylkeskommuner som er engasjert i planlegging og forvaltning av arealene i og omkring Oslofjorden. Sammen skal vi bidra til å:

 • – ivareta og forbedre naturressurser og miljø i og omkring Oslofjorden
 • – bedre tilgjengeligheten til Oslofjorden og kystsonen
 • – tilrettelegge for, og drive opplæring i, bærekraftig friluftsliv
 • – bistå kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med planlegging og forvaltning av områder og anlegg for friluftsliv.

Et viktig arbeidsgrunnlag er regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv som ble lansert våren 2021.

Et bærekraftig samfunn rundt Oslofjorden

Oslofjorden er i en økologisk krise, samtidig som kystsonen er i ferd med å bli bygget ned. Oslofjordens Friluftsråd legger til grunn at naturen i og omkring Oslofjorden har sin egenverdi, samtidig som den er av stor betydning for livskvaliteten til menneskene som bor eller er på besøk i området. Denne strategien skal være retningsgivende for OFs innsats for å gjenskape et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn rundt Oslofjorden. Utgangspunktet er seks sentrale mål i FNs bærekraftstrategi.

FNs mål: God helse og livskvalitet

OFs mål: Oslofjorden er en arena for livskvalitet

Fysisk aktivitet og kontakt med naturen er grunnleggende for god helse og livskvalitet. OF skal bidra til at naturen i og omkring Oslofjorden restaureres og tilrettelegges for bærekraftig friluftsliv. Gjennom egen innsats og samarbeid med Skjærgårdstjenesten, kommunene og fylkeskommunene, og sivilsamfunnet skal OF bidra til skjøtsel og tilrettelegging av områder. OF skal inspirere til økt bruk av fjorden. Kystleden skal gi muligheter for aktivitet og gode opplevelser. OF skal bidra til et nettverk av kyststier og god informasjon til publikum for å tilgjengeliggjøre områder og motivere til aktivitet.

FNs mål: God utdanning

OFs mål: Befolkningen har god kunnskap om fjorden og friluftslivet

Bærekraftig friluftsliv og gode holdninger må læres. OF skal bruke sin kunnskap og innsikt til å lære opp andre, både friluftslivsutøvere og beslutningstakere. OF vil bidra til at skolene i større grad tar i bruk de mulighetene som Oslofjorden gir for undervisning i alle fag. OF skal også dele sin kunnskap gjennom gode faglige råd til sine eiere og samarbeidspartnere.

FNs mål: Mindre ulikhet

OFs mål: Alle kan glede seg over Oslofjorden

Nedbygging og privatisering reserverer fjorden for noen få. Gjennom Kystleden skal OF bidra til at alle kan oppleve kystkultur og friluftsliv på enkle og særegne overnattingssteder. OF skal bidra til sikring av strender og friområder for allmennheten, blant annet ved å mobilisere økonomiske ressurser for kjøp av privat eiendom og ved å bidra til at prinsippene i allemannsretten holdes i hevd. Videre skal OF forsvare allemannsretten ved å anbefale at det skal reguleres mindre til utbygging i strandsonen, gis færre dispensasjoner, og at ulovlige stengsler blir fjernet. OFs tilbud om aktiviteter og opplæring skal være tilgjengelig for alle.

FNs mål: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

OFs mål: Friluftslivet er tilpasset naturens tåleevne og bidrar til sosial bærekraft

Området rundt Oslofjorden er Norges tettest befolkede og kystlinjen er under sterkt press. OF skal overvåke arbeidet med arealplanlegging i kommunene og vokte strandsone og miljø. Friområder skal forvaltes bærekraftig gjennom egen innsats og i samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Gjennom Kystleden skal OF bidra til å ta vare på bygg som ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette gir mindre nybygging og gjør det mulig å bevare og formidle tradisjonell kystkultur.

FNs mål: Livet i havet

OFs mål: Oslofjorden er en levende fjord

Oslofjorden er i krise. Dårlig vannkvalitet, forsøpling og økologisk ubalanse er et resultat av menneskelig påvirkning. Årsaker og utfordringer er godt beskrevet i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal arbeide for å reetablere god bunnflora og -fauna, god vannkvalitet og økologisk balanse i fjorden, blant annet gjennom overvåking, formidling av kunnskap og påvirkning av beslutningstakere. OF skal også legge til rette for, og utføre, praktiske tiltak som rydding av avfall og fjerning av fremmede arter, samt ha en beredskap for å bidra ved akutt forurensing.

FNs mål: Livet på land

OFs mål: Naturverdiene rundt fjorden er ivaretatt

Naturmiljøet på land rundt Oslofjorden har unike biologiske kvaliteter og høy verneverdi. Stort press fra utbygging og friluftsliv krever god forvaltning og naturvennlig tilrettelegging. OF skal arbeide for å ivareta og forbedre viktige biotoper og naturområder, spre kunnskap og forståelse for vernebestemmelser og drive en aktiv skjøtsel for å sikre leveområdene til planter, fugle- og dyreliv. I forvaltning av friluftslivsområder skal hensynet til naturverdier og friluftsliv alltid balanseres.

FNs mål: Samarbeid for å nå målene

OFs mål: Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden blir gjennomført

Reetablering av et godt miljø i Oslofjorden krever kunnskap og politisk vilje hos mange aktører, både myndigheter og i det sivile samfunn. OF vil ta aktivt del i arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal koordinere og samarbeide med alle relevante aktører, slik at kunnskap blir omsatt i handling.

Styremøter, protokoller

Styremøter 2020

2020

 • Styremøte 10. desember: Innkalling (dokument foreløpig ikke klart)
 • Styremøte  27. til 28. oktober:   Protokoll
 • Styremøte 20. august:   Protokoll
 • Styremøte 18. juni:  Protokoll
 • Styremøte 19. mai:  Protokoll
 • Styremøte 22. april:  Protokoll
 • Styremøte 2. april: Protokoll
 • Styremøte 16. mars: (ekstraordinært) Protokoll
 • Styremøte 13. februar:  Protokoll

Plansaker, retningslinjer

Retningslinjer for planuttalelser

OF har mange roller, og en av dem er å være talerør og høringspart for friluftslivet. Årsmøtet 2017 hadde en gjennomgang av disse retningslinjene. Når OF skal gi uttalelser til planer eller andre aktuelle saker, vil styret og administrasjonen alltid se saken an i forhold til retningslinjene.

les mer 

Rapporter

Kyststirapport for Vestfold – Oslofjordens Friluftsråd og Vestfold – Last ned