Skip to main content

Vern

OF støtter nullfiskeområder og fredning 

Fredede områder for hummer

I mange hundre år ble all hummer i Norge fiska opp lenge før den rakk å formere seg. Først ganske nylig har minstemålet på hummer blitt satt slik at en hummer kan rekke å være med på å lage etterkommere. På grunn av at dette kom så seint, og fordi hummerbestandene er så lave må hummeren beskyttes ved at fiske bare får skje i en periode på høsten.  I land som USA og Canada som har en mye bedre hummerforvaltning enn oss er fangstene av hummer over 100 ganger bedre enn i Norge.

Norsk forvaltning av hummer har ikke vært nok og hummerbestandene har fortsatt med å falle. For å sikre at man fortsatt vil ha hummer har mange kommuner nå innført fredningsområder for hummer. En av grunnene til dette er effektivt, er at vi vet at store hummer har mye bedre egg enn små hummer. I et fredningsområde vil hummeren kunne bli større og få bedre avkom med bedre genere, som vil kunne spre seg til områdene rundt.

I de områdene der hummeren er beskytta mot alt fiske, har det viste seg at bestandene raskt øker, og det blir raskt mange flere store gytehummer.

Vi anmoder flest mulig kommuner til å etablere slik fredede områder for hummer.

 

Torskfredning og fredede områder for torskegyting

I Oslofjorden og den sørlige dele av Norge står det nå så dårlig til med torsken at den er fredet fra svenskegrensa til Agder. Bare enkelte yrkesfiskere kan få unntak fra denne regelen, og kan fiske noe torsk. Dette er trolig ikke særlig lurt, siden bestanden er såpass hardt presset og et fortsatt fiske kan ta knekken på det lille som er igjen av torsk.

I 30 områder innen dette store området er det også innført mindre fredede områder, der ingen kan fiske i torskens gytetid. Dette for å sikre at man i det minste får til noe beskytta gyting, slik at dersom det fortsatt finnes gytefisk der, så vil bestanden kunne ta seg opp.

OF støtter arbeidet med å få tilbake torsken og ser slike frede gyteområder som viktige. Du kan lese mer om dette her:

 Fiskeridirektoratet: Vern av kysttorsk i sør 

 

Andre fiskearter

Ser man på gamle sjøkart for Oslofjorden står det flere steder merket av at her kan man fiske kveite. I våre dager er kveita omtrent utryddet i Oslofjorden og de nærmeste havområdene. Sør for 62 breddegrad har derfor områder der kveite kan gyte vært beskyttet i kveitas gytetid. Det finnes også slike områder på skagerakkysten, men det har dessverre vist seg at danske yrkesfiskere har fisket på de siste restene av gytekveiter i dette området. I 2022 ble de tatt og fikk en lav bot og inndragning av fangstgevinsten av den ulovlige fangsten.

Det hadde trolig også vært at kveite og også muligens andre fiskearter var beskyttes av et fangstforbud innen våre og nærliggende områder.