Skip to main content

Uttalelser og resolusjoner

Uttalelsene vi gir som høringsorgan for friluftslivet og naturmiljøet i Oslofjorden.

Bygger på OFs retningslinjer, vedtatt av årsmøtet 2017

Filter

NesoddenUttalelser

Innspill til høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum

Kommentarer i forbindelse med høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen.
22. mai 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
15. mai 2024
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
AktueltUttalelser

Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd

OF er veldig positiv til arbeidet med en bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Siden opprettelsen i 1933 har OF jobbet mot nedbyggingen av strandsonen, som slik vi ser det, er den definitivt største trusselen mot det historiske kulturmiljøet her.
1. mai 2024
LarvikUttalelser

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
15. april 2024
LarvikUttalelser

Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Når areal brukes til bolig - eller fritidsbebyggelse, er OF opptatt av at både naturmangfold og friluftsliv tas mest mulig hensyn til. At en vet hvilke naturverdier som er i området er svært viktig, og OF anbefaler derfor kartlegging så…
15. april 2024
Uttalelser

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

OF er positive til at det innføres et forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter, men ønsker at også utslipp fra større fartøy i kommersiell drift inngår i forbudet. Samtidig må det legges til rette for at alle enkelt…
12. april 2024
AktueltPressemeldingUttalelser

OFs årsmøte med resolusjon: Staten må mer aktivt på banen!

OFs årsmøte med representanter fra alle kommunene og fylkeskommunene ved Oslofjorden krever at staten bidrar på en tilsvarende måte som ved f.eks. Mjøsaksjonen.
5. april 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
14. mars 2024
Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
AktueltTønsbergUttalelser

Detaljregulering av Slagentangen

Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
28. februar 2024
AktueltOsloUttalelser

Kommuneplanens arealdel, Oslo mot 2040. Kommentarer

OF er positive til ny KPA som inneholder mange positive endringer, blant annet krav om naturrestaureringstiltak ved tiltak i sjø og en styrking av byggeforbudet langs vassdrag. OF har også spilt inn enkelte forslag til endringer, blant annet forslag til…
20. desember 2023
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
22. november 2023
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører
30. oktober 2023
AktueltUttalelser

Staten må bidra

Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
24. oktober 2023
HvalerUttalelser

Detaljplan for Bølingshavn – kommentarer til reguleringsplan på høring

OF er redd at omfanget av nye brygger og nye båtplasser blir så stort at området vil bli helt nedbygd til havneformål.
19. oktober 2023
Uttalelser

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.
19. oktober 2023
MossUttalelser

Detaljregulering Kambo B4, innspill til varsel om oppstart

Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
16. oktober 2023
HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %
12. oktober 2023
NesoddenUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av forslag til områdeplan for Tangen sentrum, kommentarer

Samlet sett er OF positive til områdereguleringen og mener det fremstår som en god plan som vil sikre allmenhetens interesser knytt til friluftsliv og tilgang på friområder. Planen har gode bestemmelser og hensynssoner som langt på vei ivaretar viktige hensyn…
12. oktober 2023
Uttalelser

Havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak (Vidar) – supplerende høringssvar

Det planlegges en 201 km2 stor vindmøllepark på svensk side av ytre fjord, rett i nærheten av flere marine nasjonalparker og viktige verneområder. Dagens kunnskap om effektene av havbasert vindkraft er mangelfull, og det er umulig å forutsi den samlede…
15. september 2023
SarpsborgUttalelser

Detaljregulering Bukkholmen, Sarpsborg, innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid for Bukkholmen småbåtanlegg. Det framgår at anlegget med 33 småbåter allerede ble etablert i 2006, men at utvidelse ikke er omsøkt/tidligere regulert.
15. september 2023
HolmestrandUttalelser

Kommuneplanens arealdel for Holmestrand kommune 2023-2035, kommentarer

OF har sett på planforslaget til kommunen med søkelys på friluftsliv og natur langs fjorden.
3. august 2023
FærderUttalelser

Detaljregulering Håøya i Færder kommune, innspill til varsel

OF mener det er viktig å sørge for en god og helhetlig utvikling av Håøya til best for allmenheten.
16. juni 2023
HortenUttalelser

Kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og mangfold i Horten kommune. Naturmangfoldplanen

OF er positive til at kommunene forbedrer kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet gjennom en naturmangfoldplan som dette.
30. mai 2023
AskerUttalelser

Regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde. OFs Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde og kommentert mulige konsekvenser for friluftsliv og naturvern
30. mai 2023
AskerUttalelser

Temaplan naturmangfold 2023-2035, Asker kommune. Kommentarer

Naturen rundt Oslofjorden er under stort press og dette i den delen av landet der naturmangfoldet er størst og der vi finner flest rødlistearter. Hele 70% av kommunens strandsone er bebygd eller er benyttet til samferdsel, derfor er det både…
10. mai 2023
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune. Kommentarer

OF har kommentert kommuneplan for Asker. Kommunen har en lang kyststripe og OF har mange innspill på forskjellige områder som har konsekvenser for friluftsliv, natur og miljøtilstand i fjorden.
4. april 2023
FredrikstadUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Fredrikstad kommune. Kommentarer 

OF har gått gjennom planforslaget og knyttet det til en rekke forhold som påvirker miljøtilstanden og mulighet for å drive friluftsliv.
29. mars 2023
LarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
15. mars 2023
FredrikstadUttalelser

Kommuneplanens landbruksplan 2023 – 2033 Fredrikstad kommune. Kommentarer

OF er positive til at tiltak fra helhetlig tiltaksplan tas i bruk i planarbeidet. Samtidig oppfordrer vi kommunen til å videre implementere tiltak fra følgende to innsatsområder i tiltaksplanen: Redusere arealavrenning fra jordbruket og redusere tilførselen av miljøgifter.
13. mars 2023
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel – 2023-2035. Kommentar vedr. endring byggeforbudssone

OF frykter at dette og andre tiltak vil bidra til å bygge ned en viktig del av strandsonens nærområde og natur samt at det kan forringe dagens ferdselsmuligheter.
13. mars 2023
SandefjordUttalelser

Varsel om detaljregulering av «Plan for rekreasjon og tilgjengelighet» i indre del av Sandefjordsfjorden. OFs kommentarer.

OF roser Sandefjord kommune for å lage en plan for rekreasjon og tilgjengelighet (PLART). Målet med planen er å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, sørge for at områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive og at friluftslivsområdene…
1. mars 2023
Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord
SandefjordUttalelser

Detaljregulering, Nordre Sunde bryggeanlegg, Sandefjord kommune

For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget…
13. februar 2023
UttalelserVestby

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørajordet 

Natur og biomangfold, samt konsekvenser av endrede lysforhold er forhold som bør tas med i reguleringen
9. februar 2023
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
7. februar 2023
Blodstorknebb
LarvikUttalelser

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
31. januar 2023
BærumUttalelser

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
30. januar 2023
HaldenUttalelser

Halden kommune: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034. OFs Kommentarer

OF har gått gjennom planen og har innspill til flere delområder, som nærmiljøanlegg, kyststi og universell tilrettelegging.
27. januar 2023
FrognUttalelser

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
Bading på Lågøya
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
FredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
22. januar 2023
Kyststi ved Bogen
SandefjordUttalelser

Kommuneplanens temaplan for friluftsliv, Sandefjord kommune. Kommentarer

OF ønsker at kommunen søker mot å komplettere kyststiene.
6. januar 2023
DrammenUttalelser

Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1

OF er positive til en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. Vi har også påpekt andre relevante forhold når industriområder transformeres til boligformål.
4. januar 2023
FrognUttalelser

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
19. desember 2022
BærumUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
14. desember 2022
BærumUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.
12. desember 2022
LarvikUttalelser

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Hummerbakken

En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
2. desember 2022
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
BærumUttalelser

OFs kommentarer til privat reguleringsplan, Oksenøya bruk

Uttalelser til planlagte nye boliger og leilighetsbygninger og næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I forbindelse med planene inngår oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
22. november 2022
Småbåthavn
AktueltAskerUttalelser

Felles retningslinjer og reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer – Kommentarer

OF har kommentert reglement for båthavner ut i fra konsekvenser for friluftslivet.
18. november 2022
SarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
27. oktober 2022
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune

Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
17. oktober 2022
HaldenUttalelser

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Bakke camping

I sjøkanten grenser det regulerte område til to naturverdier kategorisert som svært viktig (ålegrassamfunn og strandeng og strandsump). 01.09.2022   Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til detaljreguleringen for Bakke camping i Halden kommune som har vært ute til høring. Vi beklager…
15. oktober 2022
HvalerUttalelser

Høring: Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler kommune

OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til etablering av deponi og deponering av forurensede masser i sjø.
13. oktober 2022
HaldenUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Halden kommune. Kommentarer

Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget: Føringer i planarbeidet Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.   “Helhetlig tiltaksplan…
13. oktober 2022
UttalelserVestby

Forslag til kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2023-2034 kommentarer 

Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige. 
6. oktober 2022
Fakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
20. august 2022
AskerUttalelser

Høringsinnspill detaljregulering av Kutangen og Tåjeodden

Planens hensikt er å tilrettelegge for kystnært rekreasjons- og friområde med kyststi som del av områdesatsning i Slemmestad
27. juni 2022
BærumUttalelser

Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem, OFs kommentarer

Bærum kommune har omfattende planer for sjøfronten utenfor Sandvika. Les hva OF mener om planene
20. juni 2022
OsloUttalelser

Oslo kommune: Kommunens arealdel, fokusområde Vækerø – kommentarer

Blant temaene i dokumentet mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.
10. juni 2022
HortenUttalelser

Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer

Blant mange omfattende problemstillinger mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er de viktigste områdene planene må ta høyde for.
3. mai 2022
FredrikstadUttalelser

Forslag til detaljregulering for Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune, kommentarer.

OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, ellers har ikke OF innvendinger til planen.
25. april 2022
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
8. april 2022
DrammenUttalelser

Endringer i områderegulering for Knive og Lolland – GNR/BNR 28/40 tas ut

Det er foretatt endring i områdereguleringen. OF er positive til dette, siden delen inneholder både hule eiker og store gamle trær.
7. april 2022
Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.
MossUttalelser

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for rv. 19. Kommentarer.

OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.
4. april 2022
NesoddenUttalelser

Forslag til detaljregulering for Strandlia i Nesodden kommune, kommentarer.

Ved større utbygginger er det viktig å sørge for at naturkvaliteter og mulighetene for å drive friluftsliv ivaretas.
22. mars 2022
LierUttalelser

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2026, Lier kommune. Kommentarer

Lier kommune har ambisiøse planer. Samtidig er kommunen et pressområde, og å sørge for nok friområder, kyststi og ha friluftsliv i tankene når fremtidige boligområder utformes er viktig.
7. mars 2022
I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.
DrammenUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill

OF er skeptisk til å anlegg stor småbåthavn i et sårbart bløtbunnsområde med ålegressenger, sjøørretbekk og som også er rasteområde for trekkfugler. Mange naturverninteresser blir berørt av tiltaket.
1. mars 2022
Uttalelser

Uttalelse: Havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak (Vidar)

Det planlegges en 201 km2 stor vindmøllepark på svensk side av ytre fjord, rett i nærheten av flere marine nasjonalparker og viktige verneområder. Dagens kunnskap om effektene av havbasert vindkraft er mangelfull, og det er umulig å forutsi den samlede…
10. februar 2022
OF ønsker bærekraftig arealutvikling og sammenhengende blågrønne strukturer. Her fra kyststien mellom Ringshaug og Vallø
TønsbergUttalelser

Forslag til kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2023-2035, kommentarer

At Oslofjorden har problemer bør legge føringer på kommunens fremtidige arealbruk. "Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv" inneholder en rekke tiltak som bør iverksettes med konsekvenser for kommunens disposisjoner.
28. januar 2022
Kyststi Østre Bolærne
Redd OslofjordenUttalelserVestfoldVestfold og Telemark

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda…
31. desember 2021
Grytvika, Hvaler
HvalerUttalelser

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler som har vært ute på høring og er positive til denne at naturmangfold løftes på denne måten.
21. desember 2021
FredrikstadUttalelser

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
16. desember 2021
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
23. november 2021
Feskjær
TønsbergUttalelser

Tønsberg kommune, forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024, OFs kommentarer

OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og er positiv til signaler om å få nytt liv i…
30. april 2021
Sandefjord har mange unike områder, Stauper er en av dem.
SandefjordUttalelser

Kommuneplanen 2019 – 2031, Sandefjord kommune. Kommentarer til planprogram

OF er i stor grad enig i forslaget planprogram for kommuneplan for Sandefjord kommune, men har noen innspill vi mener er viktig for friluftslivet.
29. januar 2018