Skip to main content

Uttalelser og resolusjoner

Uttalelsene vi gir som høringsorgan for friluftslivet og naturmiljøet i Oslofjorden.

Bygger på OFs retningslinjer, vedtatt av årsmøtet 2017

LarvikUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
FredrikstadUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens landbruksplan 2023 – 2033 Fredrikstad kommune. Kommentarer

13. mars 2023
OF er positive til at tiltak fra helhetlig tiltaksplan tas i bruk i planarbeidet. Samtidig oppfordrer vi kommunen til å videre implementere tiltak fra følgende to innsatsområder i tiltaksplanen: Redusere arealavrenning fra jordbruket og redusere tilførselen av miljøgifter.
SandefjordUttalelser og pressemeldinger

Varsel om detaljregulering av «Plan for rekreasjon og tilgjengelighet» i indre del av Sandefjordsfjorden. OFs kommentarer.

1. mars 2023
OF roser Sandefjord kommune for å lage en plan for rekreasjon og tilgjengelighet (PLART). Målet med planen er å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, sørge for at områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive og at friluftslivsområdene…
Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord
SandefjordUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering, Nordre Sunde bryggeanlegg, Sandefjord kommune

13. februar 2023
For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget…
Uttalelser og pressemeldingerVestby

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørajordet 

9. februar 2023
Natur og biomangfold, samt konsekvenser av endrede lysforhold er forhold som bør tas med i reguleringen
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Blodstorknebb
LarvikUttalelser og pressemeldinger

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

31. januar 2023
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
BærumUttalelser og pressemeldinger

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

30. januar 2023
Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
HaldenUttalelser og pressemeldinger

Halden kommune: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034. OFs Kommentarer

27. januar 2023
OF har gått gjennom planen og har innspill til flere delområder, som nærmiljøanlegg, kyststi og universell tilrettelegging.
FrognUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

22. januar 2023
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
Bading på Lågøya
FrognUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

22. januar 2023
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
FredrikstadSarpsborgUttalelser og pressemeldinger

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
Kyststi ved Bogen
SandefjordUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens temaplan for friluftsliv, Sandefjord kommune. Kommentarer

6. januar 2023
OF ønsker at kommunen søker mot å komplettere kyststiene.
DrammenUttalelser og pressemeldinger

Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1

4. januar 2023
OF er positive til en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. Vi har også påpekt andre relevante forhold når industriområder transformeres til boligformål.
FrognUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

19. desember 2022
Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
BærumUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

14. desember 2022
OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
BærumUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

12. desember 2022
Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.
LarvikUttalelser og pressemeldinger

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Hummerbakken

2. desember 2022
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
BærumUttalelser og pressemeldinger

OFs kommentarer til privat reguleringsplan, Oksenøya bruk

22. november 2022
Uttalelser til planlagte nye boliger og leilighetsbygninger og næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I forbindelse med planene inngår oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
Småbåthavn
AktueltAskerUttalelser og pressemeldinger

Felles retningslinjer og reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer – Kommentarer

18. november 2022
OF har kommentert reglement for båthavner ut i fra konsekvenser for friluftslivet.
SarpsborgUttalelser og pressemeldinger

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
AskerUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune

17. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
HaldenUttalelser og pressemeldinger

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Bakke camping

15. oktober 2022
I sjøkanten grenser det regulerte område til to naturverdier kategorisert som svært viktig (ålegrassamfunn og strandeng og strandsump). 01.09.2022   Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til detaljreguleringen for Bakke camping i Halden kommune som har vært ute til høring. Vi beklager…
HvalerUttalelser og pressemeldinger

Høring: Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler kommune

13. oktober 2022
OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til etablering av deponi og deponering av forurensede masser i sjø.
HaldenUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Halden kommune. Kommentarer

13. oktober 2022
Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget: Føringer i planarbeidet Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.   “Helhetlig tiltaksplan…
Uttalelser og pressemeldingerVestby

Forslag til kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2023-2034 kommentarer 

6. oktober 2022
Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige. 
Fakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser og pressemeldinger

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

20. august 2022
Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
AskerUttalelser og pressemeldinger

Høringsinnspill detaljregulering av Kutangen og Tåjeodden

27. juni 2022
Planens hensikt er å tilrettelegge for kystnært rekreasjons- og friområde med kyststi som del av områdesatsning i Slemmestad
BærumUttalelser og pressemeldinger

Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem, OFs kommentarer

20. juni 2022
Bærum kommune har omfattende planer for sjøfronten utenfor Sandvika. Les hva OF mener om planene
OsloUttalelser og pressemeldinger

Oslo kommune: Kommunens arealdel, fokusområde Vækerø – kommentarer

10. juni 2022
Blant temaene i dokumentet mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.
HortenUttalelser og pressemeldinger

Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer

3. mai 2022
Blant mange omfattende problemstillinger mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er de viktigste områdene planene må ta høyde for.
FredrikstadUttalelser og pressemeldinger

Forslag til detaljregulering for Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune, kommentarer.

25. april 2022
OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, ellers har ikke OF innvendinger til planen.
AktueltRedd OslofjordenUttalelser og pressemeldinger

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

8. april 2022
Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
DrammenUttalelser og pressemeldinger

Endringer i områderegulering for Knive og Lolland – GNR/BNR 28/40 tas ut

7. april 2022
Det er foretatt endring i områdereguleringen. OF er positive til dette, siden delen inneholder både hule eiker og store gamle trær.
Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.
MossUttalelser og pressemeldinger

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Moss Varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for rv. 19. Kommentarer.

4. april 2022
OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.
NesoddenUttalelser og pressemeldinger

Forslag til detaljregulering for Strandlia i Nesodden kommune, kommentarer.

22. mars 2022
Ved større utbygginger er det viktig å sørge for at naturkvaliteter og mulighetene for å drive friluftsliv ivaretas.
LierUttalelser og pressemeldinger

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2026, Lier kommune. Kommentarer

7. mars 2022
Lier kommune har ambisiøse planer. Samtidig er kommunen et pressområde, og å sørge for nok friområder, kyststi og ha friluftsliv i tankene når fremtidige boligområder utformes er viktig.
I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.
DrammenUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill

1. mars 2022
OF er skeptisk til å anlegg stor småbåthavn i et sårbart bløtbunnsområde med ålegressenger, sjøørretbekk og som også er rasteområde for trekkfugler. Mange naturverninteresser blir berørt av tiltaket.
Uttalelser og pressemeldinger

Uttalelse: Havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak (Vidar)

10. februar 2022
Det planlegges en 201 km2 stor vindmøllepark på svensk side av ytre fjord, rett i nærheten av flere marine nasjonalparker og viktige verneområder. Dagens kunnskap om effektene av havbasert vindkraft er mangelfull, og det er umulig å forutsi den samlede…
OF ønsker bærekraftig arealutvikling og sammenhengende blågrønne strukturer. Her fra kyststien mellom Ringshaug og Vallø
TønsbergUttalelser og pressemeldinger

Forslag til kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2023-2035, kommentarer

28. januar 2022
At Oslofjorden har problemer bør legge føringer på kommunens fremtidige arealbruk. "Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv" inneholder en rekke tiltak som bør iverksettes med konsekvenser for kommunens disposisjoner.
Kyststi Østre Bolærne
Redd OslofjordenUttalelser og pressemeldingerVestfoldVestfold og Telemark

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

31. desember 2021
Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda…
Grytvika, Hvaler
HvalerUttalelser og pressemeldinger

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

21. desember 2021
Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler som har vært ute på høring og er positive til denne at naturmangfold løftes på denne måten.
FredrikstadUttalelser og pressemeldinger

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

16. desember 2021
Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser og pressemeldinger

OF går imot ny led i Vestfjorden

23. november 2021
Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
Feskjær
TønsbergUttalelser og pressemeldinger

Tønsberg kommune, forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024, OFs kommentarer

30. april 2021
OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og er positiv til signaler om å få nytt liv i…
Sandefjord har mange unike områder, Stauper er en av dem.
SandefjordUttalelser og pressemeldinger

Kommuneplanen 2019 – 2031, Sandefjord kommune. Kommentarer til planprogram

29. januar 2018
OF er i stor grad enig i forslaget planprogram for kommuneplan for Sandefjord kommune, men har noen innspill vi mener er viktig for friluftslivet.