For fjorden og friluftslivet i Oslofjorden

Kyststi i Moutmarka
Kyststi i Moutmarka
Marin forsøpling - et av mange arbeidsområder.
Marin forsøpling - et av mange arbeidsområder.
Krabbefiske - en vanlig aktivet når OF har med barn i fjæra.
Krabbefiske - en vanlig aktivet når OF har med barn i fjæra.
Flytende dypoppsamler er utviklet av OF og gjør Skjærgårdtjenestens arbeid enklere.
Flytende dypoppsamler er utviklet av OF og gjør Skjærgårdtjenestens arbeid enklere.

Organisasjon. Oslofjordens Friluftsråd (OF), er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. Tre fylkeskommuner  og 23 kommuner med grense mot fjorden er med i sammenslutningen. Båtforeninger og andre brukerforeninger er med i rådet uten å ha innflytelse på hva kommuner og fylkeskommuner betaler i kontingent. Les også Styre og utvalg og Administrasjon

 

Oppgave. OF har ansvar for store friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner mennesker bor i OFs  medlemskommuner.

 

1933. OF ble opprettet i 1933. Fremsynte kvinner og menn så at friluftslivet hadde to problem: 1. Stadig flere områder ble nedbygd og dermed gjort utilgjengelige for folk flest. 2. Fjorden var forurenset, og måtte bli renere. Med lite ressurser og store ambisjoner gikk de i gang. Viktige områder ble kjøpt opp slik at innbyggerne fikk tilgang til badestrender. Les mer i vår historie.

 

Grunneier. OF er etter hvert blitt en stor grunneier for flere attraktive friområder omkring Oslofjorden, ikke minst i kommunene Hvaler og Tjøme . Totalt er over 20 000 dekar friområder gjort tilgjengelig gjennom OFs arbeid.

 

Talerør for friluftslivet. OF er høringsorgan for friluftslivet og går hvert år igjennom en rekke kommune – og andre plandokumenter for å ivareta friluftslivets interesser. Les våre uttalelser her. OF deltar også i flere styringsgrupper og utvalg . OF tar også på eget initiativ og bistår publikum i saker hvor allemannsretten er presset.

 

Kompetansesenter. OF er et kompetansesenter for friluftslivet og gjennomfører en rekke prosjekter som oftest er initiert og finansiert av fylkeskommuner, fylkesmannen eller en kommune. Prosjektene inkluderer kyststier, kartlegging og verdsetting av friluftsområder, stillehavsøsters, marin forsøpling m.m. OF har også i flere år hatt sentrale roller i samarbeidsprosjekter  med nordiske land (Inter.reg). Kyststier og andre turveier, tilgjengelighet for personer med særskilte behov og bekjempelse marin forsøpling er sentrale temaer i det internasjonale samarbeidet.  Mer om OFs kompetanse

 

Aktivisering og opplæring. OF har i flere tiår drevet med aktiviteter rettet mot skoler, barnehager og aktiviteter i barn fritid.  I 2016 ble det over 200 kurs for barn eller pedagoger. Se våre aktiviteter og kurs innen uteundervisning

 

Tilrettelegging. Da OF ble stiftet i 1933, var tilrettelegging for bading og det båtbaserte friluftslivet betraktet som en viktig oppgave. Man kjøpte opp øyer og andre kystnære områder og gjorde enkle tilretteleggingstiltak. De senere årene har OF utvidet tilretteleggingen for båtbrukerne med svaibøyer for motor- og seilbåter, og kajakklagring for de «mykere» trafikantene.

 

Friområder. Sentralt i OFs historie står oppkjøp eller avtaler om bruk og tilrettelegging av arealer som friområder. Selv om mange områder nå ivaretas av kommunene, har OF fortsatt ansvar for tilretteleggingen eller driften for en stor portefølje av friområder.

Skjærgårdtjenesten i Oslofjorden. Skjærgårdstjenesten er en ordning som kom på plass i 1992, OF var en sentral pådriver for at Staten skulle bidra i samarbeidet. I dag er OF sekretariat og bidrar aktivt med finansiering og utvikling av Skjærgårdstjenesten.

Mer om Skjærgårdstjenesten 

 

Kystled. Siden den første kystledhytta åpnet på Nesodden i 1997 har over 60 hytter kommet til og er tilgjengelig for alle gjennom OFs bookingsystem. de fleste  hyttene har OF ansvaret for, andre driftes av frivillige i samarbeid med OF. Mer om kystled