Skip to main content

Vår innsats

90 år med innsats for Oslofjorden  

Siden 1933 har OF jobbet for fjordens beste, både med tanke på mulighetene for å kunne drive friluftsliv og for at fjorden er i en så god miljøtilstand som mulig.

Tilgjengelighet og områder 

Siden oppstarten har OF jobbet for å sikre allmennheten tilgjengelighet til Oslofjorden. Oslofjorden er en av de mest nedbygde kyststrøk i Europa, og utfordring med nedbygging av strandsonen startet før vi ble stiftet. Opp igjennom årene har OF bidratt til at over 20.000 dekar fortsatt er tilgjengelige friområder langs fjorden. Oppkjøp av områder er kostbart, men vi jobber fortsatt for at mer areal skal bli tilgjengelig til både friområder og kyststier. Ubebygde områder er ikke viktig bare for friluftslivet, men er også viktig for artsmangfold og naturverdier.

 

Vaktbikkje 

OF har oppgaven som talerør og vaktbikkje for friluftslivet i plan- og arealsaker. Hvert år uttaler vi oss om mange kommunale planer, der vi passer på at kriterier som ivaretar friluftslivet og naturmiljø ved fjorden ivaretas. Vi tar også på eget initiativ opp saker vi mener er viktige for fjorden.

Uttalelser og resolusjoner

Pådriver for en ren fjord 

Friluftslivet har lange tradisjoner. En fjord i økologisk balanse er av stor betydning for friluftslivet. For få år siden ble det kjent at Oslofjorden har store problemer. I OF ser vi det som vår viktigste oppgave å sørge for at fjorden ikke bare er tilgjengelig, men også ren og levende. Vi ønsker at fremtidige generasjoner skal kunne bruke fjorden til friluftsliv og kunne høste av et overskudd. Et enstemmig storting ønsket en tiltaksplan for Oslofjorden, som ble lagt fram våren 2021. Planen har 63 tiltak, der det viktigste er å hindre overgjødsling og formørkning. Avrenning fra landbruket og utslipp fra kloakk er de største utslippskildene. Gjennom kontakt med kommunene, innspill til politiske partier og andrekanaler vi har tilgjengelig, prøver vi å samle og spre kunnskap slik at det kan tas beslutninger som sørger for at tiltak kommer på plass.

 

Tilrettelegging og inspirasjon 

OF bruker mye ressurser på å tilrettelegge for friluftslivet. Inkludert i tilretteleggingen er informasjon, og gjennom den forsøker vi alltid og spre kunnskap om naturen og behovet for å ta vare på den. Vi jobber for å inspirere flest mulig til å bruke og ta vare på fjorden. Ingen andre steder i Norge har større artsrikdom og vi tenker at jo flere som blir glad i fjorden, jo flere er det til å ta vare på den. Inspirasjon kan være et av mange våre kurs for skoler og barnehager, gjennom tilgjengeliggjøring av hva du kan oppleve i en fantastisk fjord, f.eks. gjennom et opphold på en av kystledhyttene 

  

Opprydding 

OF er for lenge vært en pådriver mot marin forsøpling og plast i havet. I dag er vi den viktigste organisatoren av ryddeaksjoner, der mange bidrar, både frivillige og profesjonelle. Av profesjonelle aktører er skjærgårdstjenesten sentral, som OF er sekretariat for i Oslofjorden. Gjennom flere typer kartlegginger jobber vi for å finne kildene slik at vi kan få på plass tiltak som reduserer mengden avfall som havner i sjøen. 

OFs innsats mot marin forsøpling