Skip to main content

Et viktig formål med planarbeidet må være å i størst mulig grad å sikre en god og helhetlig utvikling av Håøya. Her inngår bl.a. å sikre og bevare dagens ferdselsårer, kaifronter og utmarksområder for framtidig allmenn bruk. Videre å lage en plan så en unngår mange kommende dispensasjonssaker ved et evt. framtidig salg av eiendommer med et samlet areal på ca 60 dekar. Dvs i plan tydeliggjøre muligheter og begrensninger rundt hvert enkelt bygg/eiendom som er tenkt solgt av Forsvarsbygg.

 

Viktig å sikre ferdselsårer og utmarksområder

Det er viktig å i størst mulig grad få tinglyst rettigheter som sikrer allmennhetens framtidige bruk av veier/stier når eksisterende bebyggelse selges. Jfr. Statens avhendingsinstruks så har andre statlige etater forkjøpsrett og vi er kjent med at Miljødirektoratet allerede har vist sin interesse med tanke på å sikre disse arealene som da vil overtas/forvaltes av kommunen. Salg av eiendommer som vil medføre at framtidige friområder privatiseres må unngås.

 

Fellesanlegg/utstikkere for båter for evt nye private eiere må være åpne for allmennhetens opphold og ferdsel – dvs at det er mulig å sitte/fiske/bade fra brygge(r).

 

Viktige historiske bygg

Det er flere historisk viktige bygg ute på Håøya. Det er viktig at disse kartlegges og ivaretas for framtiden. Vestfold og Telemark fylkeskommunes vurderinger er her viktig.

 

Overnattingshytter for allmennheten

DNT Tønsberg og Omegn har for 2023 som kjent inngått en leieavtale med Forsvarsbygg om framleie av et par bygg på Håøya. I detaljreguleringsarbeidet bør det legges til rette for at bygg også framover kan brukes til samme formål – utleie for allmennheten. Vi håper det kan inngås en avtale/kjøp som sikrer allmennhetens bruk av noen bygg på Håøya. OF har i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel også spilt inn at framtidig allmenn bruk bygg bør synliggjøres i overordnet arealplan.

 

Oppryddingsbehov?

En burde i forbindelse med planprosessen vurdere behov for å rydde opp i evt. unødvendig infrastruktur, følgelig i tett dialog med kulturvernmyndighetene.

 

Tilrettelagte friområder

I forbindelse med nye offentlige friområder bør det framgå hvilken type tiltak som det kan tilrettelegges for. Det bør tydeliggjøres hvilke friluftslivstiltak det evt. ikke er nødvendig å omsøke (tilrettelegging med bålpanner, informasjonsskilt mm). Det er ellers viktig med god skilting bl.a. om hvor en kan ferdes på øya for å hindre konflikter mellom dagsbesøkende/nye eiere. Kan deler av område ved kai tilrettelegges for universell utforming så er det positivt.

 

Offentlig transport og tilgjengelighet utenifra

Ikke alle har fritidsbåt og for at flest mulig skal få mulighet til å besøke øya framover er det viktig å tilrettelegge med offentlig transport, dvs da både med rutebåt og tilgjengelige fergekai(er). Dette er et viktig tema i planen. Tilsvarende er det viktig at båtbrukere som kommer utenifra/dagsbesøkende sikres gode ilandstignings-/oppankringsplasser.

 

Om bygg på øya framover også blir turisthytter med overnatting bør det  avsettes p-plasser på land (på gbnr 89/136).

 

Kartlegging av biologisk mangfold og fremmedarter

Eiendommer på øya som planlegges solgt bør i sommerhalvåret kartlegges av fagbiolog for biologisk mangfold. Dette for å ivareta evt. truete/viktige arter og naturtyper og fremme avbøtende tiltak.

 

Det er flere fremmedarter på øya, bl.a. lupiner. Det er viktig at en i forbindelse med evt. framtidig massehåndtering legger til rette med forebyggende tiltak som bidrar til å hindre videre spredning. En burde også søke å kartlegge fremmedarter, dvs større forekomster, i forbindelse med planarbeidet.

 

 

OF takker for muligheten til å komme med innspill til planoppstart og ber om å holdes orientert om den videre planprosessen.

 

 

 

 

Sendt

Færder kommune

 

Kopi

  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • OF rådsmedlemmer i Horten
  • Forum for natur og miljø, Vestfold