Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og mangfold i Horten kommune. Det er flott at Horten kommune har laget en slik plan.
Planen er et solid kunnskapsgrunnlag som dokumenterer og tilgjengeliggjør det rike biologiske mangfoldet Horten kommune har. Planen er også «krydret» med omtale av en del interessante eksempler på truete arter i kommunen. Det er også en rekke mål og strategier som er foreslått planutkastet, og som er i tråd med «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», en plan med 8 innsatsområder og 63 forslag til tiltak. OF støtter opp om kommunens forslag.

 

OF har selv brukt Karljohansvern ved tre kurssamlinger vi har holdt i regi av «Kulturlandskapskolen» der tema har vært utvalgt naturtype hule eiker – deres biologi og skjøtselsbehov. Dette bl.a. i samarbeid med Horten kommune v/arborist Jan Kjetil Howden og kommunens tidligere miljørådgiver Camilla Pettersen, begge særdeles dyktige fagfolk. Vi ser ellers at naturmangfoldplanen også kan inngå som en del av undervisningen ved Horten natursenter ved Borrevannet med tanke på å bevisstgjøre dagens ungdom i kommunen.

 

Så vidt vi erfarer har ellers kommunen startet kartlegging av marint biologisk mangfold. Vår erfaring er at dette ofte er et område med relativt begrenset/lite kunnskap i Oslofjordkommunene. Kunnskap om marint biologisk mangfold er viktig i forbindelse med alle planforslag som berører sjøen og vi håper derfor at kommunens kartlegging fortsetter.

 

Vi nevner at Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) har utarbeidet en landsoversikt over hvilke kommuner som best ivaretar naturen – «Naturkampen 2022». Samlet kommer Horten kommune på 183 plass. Når det gjelder deltema «beskytter kommunen naturen» er Horten nede på 297 plass. Her er det klart rom for forbedring. Mer om dette på sabima.no: Naturkampen 2022 OF understreker viktigheten av at naturmangfoldplanen følges opp og at den kan bidra til å bedre den tverrfaglig forvaltningen av kommunens rike og varierte biologiske mangfold framover. Det er følgelig viktig at kommunen også har tilstrekkelig med ressurser på fagområdet.

 

 

 

 

Sendt

Horten kommune

 

Kopi

  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • OF rådsmedlemmer i Horten