Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034. Halden kommune viser til at det satses stort på å tilrettelegge for utendørs aktiviteter i kommunen, både gjennom tilrettelegging og fysisk aktivitet, noe OF følgelig er positiv til. Vi har følgende kommentarer til planutkastet som nå foreligger:

 

Dokumenter uttalelsen er basert på, Halden kommune

 Fysisk aktivitet og friluftsliv

Universell tilgjengeliggjøring

Kommunen viser til forslag på tiltak som vil styrke satsingen på friluftsliv og aktivitet som er satt i planperioden. I den forbindelse roser vi kommunen for målsettingene, og støtter spesielt opp under målet om bedret universell tilrettelegging. Samtidig anbefaler vi kommunen å synliggjøre kartleggingen som alt er gjort, og som kommer på sikt. Fra Norgeskart fremgår hva som er kartlagt som universelt tilgjengelige turruter/stier i kommunen: Norgeskart-universell-tilrettelegging.

OF har bistått kommunen med bl.a. kartlegging av områder som er universelt tilgjengelige i kommunen. Ved at kommunen synliggjør kartleggingen, vil det bidra til økt bevissthet for målgruppen som trenger det, om hvor en kan ferdes trygt.  OF anbefaler også at dette knyttes til målsetting i kapittel «4.4 Anleggskartlegging» under «kart».

 

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Kyststi

Kommunen viser til forslag til strategi for satsningsområde friluftsliv, der «Merking av eksisterende turveier og stier» vil satses på. Halden kommune har en lang kystlinje, hvor kyststien er godt kartlagt og tilrettelagt for (se kyststi her). Vi roser derfor kommunen for arbeidet som er gjort med kyststien til nå. Samtidig anbefaler vi kommunen å inkludere endre ordlyden som sitert over, til «Merking av eksisterende turveier/stier og kyststi».

Vi nevner at kyststien bør gjøres universelt tilgjengelig der det lar seg gjøre uten at dette går på bekostning av sårbar natur.

OF minner kommunen på den gode effekten en sammenhengende kyststi har på folkehelsen.

 

Arenaer for fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunen viser til satsningen på et bynært friluftsliv, noe som er positivt. I forbindelse med satsningen, mener OF at kommunen burde fastsette et mål om maksimumsdistanse fra friluftslivsanlegg/rekreasjonsområder til boligbebyggelse.

 

OF’s anbefaling til målsetting:

 • Ikke mer enn 250 meter til mindre grøntområde (1000-5000 m2) i indre by.
 • Ikke mer enn 500 meter til et større grøntområde (>5000 m2) i indre og ytre by.

 

Arenaer for fysisk aktivitet og friluftsliv

Nærmiljøanlegg

I et folkehelseperspektiv er det viktig med nærmiljøanlegg og nærfriluftsliv noe som senker terskelen for utendørs aktivitet og engasjement. Vi er derfor positive til kommunens mål om å tilrettelegge for flere nærmiljøanlegg. I den forbindelse gjør vi kommunen oppmerksom på at friluftsinteresser ivaretas, og at man undersøker om fremtidige og planlagte tiltak utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger.

 

 

Tilrettelegging for aktivitet og friluftsliv på vinterstid

Som kommunen poengterer, er det forventet en økt bruk av idretts- og friluftsanlegg i kommende periode. Som følge av dette, vil det trolig være aktuelt for kommunen å vinterbrøyte og strø for fotgjengere og syklister. Dette ser vi på som et positivt tiltak for allmennheten. Vi gjør i den forbindelse kommunen oppmerksom på at snøhåndtering ved brøyting gjøres på en forsvarlig måte ettersom snø fra bilveier inneholder mye mikroplastikk og miljøfiendtlige avfallsstoffer fra motoriserte kjøretøy og dekk. Iht. Forurensningsloven – forurl. § 28 må ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

 

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Det er viktig og positivt at Halden kommune har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

 • skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
 • unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
 • gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur»
 • gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
 • gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Viken fylkeskommune har vært en pådriver i arbeidet og har også bistått økonomisk.

 

Tilrettelegging for kajakkstativer

Vi vil opplyse om vår ordning «Rett ut kajakk» der vi har satt ut en rekke kajakkstativer i sjøkanten i våre medlemskommuner, der folk kan låse fast kajakken. Les mer:

https://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=13250281

 

Kystledhytter

OF har gjennom 25 år arbeidet for å etablere et kystledtilbud i Oslofjorden, dvs enkel overnatting langs fjorden, et åpent tilbud for alle Hva er Kystled Oslofjorden? – Oslofjordens Friluftsråd . Dette har blitt svært godt tatt imot av brukerne og i dag har kystleden over 65 destinasjoner. Ser kommunen at det kan være egnet kommunal bygningsmasse så hører vi gjerne om det. OF har i dag to kystledhytter i Halden kommune: Sluseassistentboligen og Fløterhytta.

 

Natur- og friluftsveiledning

Avslutningsvis håper OF på et fortsatt godt samarbeid rundt våre aktiviteter knyttet til natur- og friluftsveiledning ute, der OF stiller med kvalifiserte pedagoger i uteundervisningen både for barn og ansatte ved skoler, barnehager og SFOer.

 

Vi ønsker kommunen lykke til videre med det viktige friluftslivsarbeidet!

 

 

Sendt: 

 • Halden kommune

Kopi til:

 • OFs rådsmedlemmer i Halden kommune
 • Viken Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter