Skip to main content

Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel for 2023 – 2035. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planutkastet:

 

Utviklings- innspillsområder:

Det er få nye utviklingsområder som er tatt inn i høringsforslaget som ligger i strandsonen.

 

Briskeby – Holm

Området ligger delvis innenfor 100-metersbeltet. Det er foreslått å omregulere område fra LNF- og område for fritidsbolig til boligbebyggelse. En bør som foreslått i størst mulig grad søke å ivareta to større eiketrær i området som er utvalgte naturtyper hul eik. Det bør evt. også vurderes tiltak som å plante nye eiketrær i området.

 

Sando pukkverk med nærområde

OF støtter kommunaldirektørens syn for det foreslåtte utbyggingsforslaget for Sando pukkverk og sjøsiden, som bl.a. inneholdt planer om hotell, boliger og næring, at dette ikke er tas inn i forslag til arealplan. Det var et omfattende privat utbyggingsforslag som var spilt inn til kommunen og som også inkluderte utvikling av vannareal og sjøfront. Vi nevner at bl.a. OF flere ganger tidligere har tatt til orde for fyllinga, som ligger på sjøsiden nedenfor Sando pukkverk, burde blitt regulert og sikret til friluftsformål. Dette er et populært og mye besøkt rekreasjons- og fritidsfiskeområde med gode lysforhold og utsikt mot sørvest. Områder i sjø og mye brukt veifylling (område vest for hovedvei) bør reguleres til friluftsformål.

 

Nordbyen i Holmestrand

Det er tatt et viktig grep å ta inn turvei langs sjøen. Den sjønære turveien kobler den flotte og mye benyttede kyststistrekningen som er anlagt i det gamle jernbanesporet nord for byen med sentrumsområder. Det er ellers positivt og viktig at tidligere turdrag vurderes gjenetablert. Det er viktig at tiltak i sjø ikke får negative konsekvenser for beskrevet ålegraseng. Ålegrasenger er en viktig naturtype og har som kjent en viktig funksjon som gjemmested og oppvekstområde for fiskeyngel.

 

Holmestrand havn – bølgebryter i nord

Det fremgår at en bølgebryter allerede ble etablert her i 2015 – uten reguleringsplan. Dette som et sikkerhetstiltak for å skjerme et eksponert havneanlegg. OF er kjent med den kraftige vinden som på dette tidspunktet kom fra som nord og som ødela flere båter i havna. OF er positiv til dette tiltaket som også har blitt en populær fiskeplass for mange. Mange fisker fra moloen. Flere nasjonaliteter er presentert blant fritidsfiskerne og området har også blitt en viktig sosial møteplass.

 

Planbestemmelser – behov for supplerende bestemmelse for å redusere antall «villbøyer» i sjø

OF erfarer at såkalte «villbøyer» brer om seg i Oslofjorden. Dvs bøyer/moringer som settes ut uten at de er omsøkt. Dette er negativt både overfor annen rekreasjon og småbåtliv på sjøflaten og for marint liv. Dette er en tilleggsbelastning i forhold de Oslofjorden allerede har, jf «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Vi anbefaler derfor sterkt at kommunen i forslag til § 5.1 – fellesbestemmelser for bruk og vern av sjø og vassdrag tar inn at det ikke tillates bøyer og moringer i sjø. Unntak gjelder for tiltak som er nødvendige for nyttetrafikk i sjø, eller som er ledd i sikring av allmenne rekreasjonsområder i sjø. Flere andre Oslofjordkommuner har et fokus på dette.

Vi ønsker Holmestrand kommune lykke til videre med det viktige planarbeidet.

 

Sendt

  • Holmestrand kommune

 

Kopi:

  • OF’s rådsmedlemmer i Holmestrand kommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune