Kulturlandskapsskolen 

Kulturlandskapsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Færder nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold og Telemark og OF. Formålet med Kulturlandskapsskolen er å spre kunnskap om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-19 er det gjennomført over 30 samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

 

Bak kulturlandskapsskolen står Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold og Telemark, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF).
Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. Oslofjordens Friluftsråd har sekretariatsansvar for kulturlandskapsskolen.

 

I 2019 er det gjennomført en slåttemarkssamling på Moløkka 31. juli med fokus på slått av en utvalgt naturtype og engas biologiske mangfold. Over 20 personer deltok.  Den 5. august var det en samling på Mellem- og Vestre Bolærne for øybeboere der fokus var vegetasjonsskjøtsel med fokus på biomangfold. 30 deltok. Det er i nov./des. 2019 lagt opp til en fagsamling for beitedyrholdere og for de som driver med vegetasjonsskjøtsel i og rundt Færder. Vi kommer tilbake til dette med egne invitasjoner.

Dele bilder? #kulturlandskapsskolen 

 Kjetil Johannessen – kjetil@oslofjf.no