Kulturlandskapsskolen 

Kulturlandskapsskolen (KLS) er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Så som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom praktisk aktivitet ute.

Kurs og arrangement

29. August 2022

Samling for utvalgt kulturlandskap (UKL) Færder, skjøtsel med hovedfokus på kulturminner på Mellom-Bolæren i Færder kommune.

Samling for hytte- og grunneiere samt lokale foreninger og dugnadsgrupper i UKL-området. Befaring med orienteringer underveis.

 

Hvor:  Mellom-Bolæren, Færder kommune

3-4 september 2022

Kurs/dugnad: utvalgt naturtype kystlynghei, skjøtsel av krypeiner på Flatskjæra.

 

 

For tredje året på rad inviterer OF til en fellesdugnad ute på Flatskjæra i Fredrikstad. Bli med enten en dag eller begge dager. Biolog Rune Aae leder oss gjennom dagen. Einer har spredd seg og vokst utover skjellsandbanker som er viktig for flere truete arter, bl.a. kalkkarse. På Vestre Flatskjær ser vi nå resultatet av tidligere skjøtselarbeid og flere planter er tilbake. Området har også blitt tilgjengelig for friluftsbrukere etter å ha vært gjengrodd. Åpent og gratis arrangement for alle interesserte. Oppmøte Foten kl 09:30. Dagen avsluttes kl 15. Det er enkel servering underveis. Obligatorisk påmelding pga båtskyss.

Hvor: Vestre flatskjæra, Fredrikstad kommune

Tirsdag 6. september 2022

Vegetasjonsskjøtsel på øya Bile i Moss med fokus på ivaretakelse av dragehode og utvalgt naturtype åpen grunnlent kalkmark

Botaniker Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum (UiO) leder oss denne dagen i det praktiske skjøtselsarbeidet for å bedre vilkårene for dragehode (en prioritert art) på Bile og for å ta vare på den utvalgte naturtypen. Åpen og gratis heldagssamling for alle interesserte inkl. offentlige ansatte innenfor fagfeltet og bl.a. foreninger og organisasjoner. Arrangement i samarbeid med Moss kommune og skjærgårdstjenesten.Les mer om dragehode her: Dracocephalum ruyschiana – Rødlista 2021 – Artsdatabanken. Det er laget en egen handlingsplan for arten som er en prioritert art, les mer her: Handlingsplan for dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Obligatorisk påmelding pga båtskyss .

Hvor: Bile, Moss kommune

Torsdag 8. september 2022

Skjøtsel av fremmedarter for å ivareta utvalgt naturtype åpen grunnlendt kalkmark


Botaniker Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum (UiO) leder oss sammen med representanter fra Nesodden kommune i praktisk arbeid med å fjerne en rekke fremmedarter som vokser og sprer seg i en utvalgt og svært viktig naturtype sør på den mye brukte friluftsøya Persteilene i Nesodden. Det er laget en skjøtselsplan for området som vi også kommer inn på BioFokus notatmal. Samling for offentlige ansatte innenfor fagområdet og andre interesserte. Gratis heldagssamling med enkel servering. Obligatorisk påmelding pga båtskyss.

Hvor: Persteilene, Nesodden kommune
13. september – heldagssamling

Naturrestaurering og revegetering av Langøya i Holmestrand kommune.

Gjennom flere år har Norsk avfallshåndtering (NOAH) sammen med entusiaster i det botaniske miljøet jobbet for å restaurere og revegetere den nordre delen av Langøya. Dette etter at et brudd nord på øya var fylt opp med avfall, sikret og det var lagt på et topplag med lokale masser og stein. En del av det gamle landskapet er gjenskapt gjennom samarbeid med landskapsarkitekter. Det er utført et stort arbeid med å revegetere området med lokale planter. Det er i denne sammenheng bl.a. samlet inn lokale frø som er spredd i området. Bjørn Smevold, som har vært en sentral skikkelse i det botaniske miljøet vil sammen med NOAH fortelle og vise deltakerne rundt i området og fortelle om arbeidet. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deltar og vil fortelle om sin rolle og bl.a. forholdet til tilgrensende naturreservat med store naturverdier bl.a. flere rødlistede planter (inkl. orkideer). Dette er så vidt OF kjenner til et av de største naturrestaureringsprosjektene i Oslofjorden de siste årene. Vi anser at det kan ha stor kunnskaps- og overføringsverdi til liknende aktuelle naturrestaureringsprosjekter rundt fjorden. Obligatorisk påmelding bl.a. pga båtskyss

 

Hvor: Langøya, Holmestrand

12. – 13. September 2022

Fjerning av rynkerose og fellesdugnad på Verksøya i Asker kommune.

Rynkerose er en art oppført på frememdartslista og som sprer seg langs strendene. Høsten 2021 ble en strand innenfor Verksøya, i samarbeid med og bistand fra bl.a. det lokale vellet, ryddet for rynkerose. Vi fortsetter dette arbeidet og rydder også et friområde eid av Drammen kommune på Verksøya. Det er lagt opp til heldagsopplegg begge dager og oppmøte ved p-plassen til friområdet på Verksøya. Deltakerne får også en introduksjon til og informasjon om rynkerose og det spanderes utelunsj. Dugnaden er et samarbeid mellom Asker og Drammen kommuner, vel og OF.

Hvor: Verksøya, Asker kommune

12. Oktober 2022

Kurs i skjøtsel av utvalgt naturtype: Huleeiker – skjøtsel og rikt biologisk mangfold.

Kurset har fokus på skjøtsel av og biologisk mangfold i den utvalgte naturtypen hule eiker.

Kurset gjennomføres på Karljohansvern og i Lystlund i Horten kl 09:30-15:00. Biolog Camilla Pettersen, som har brukt mye tid på kartlegging av hule eiker, arborist fra Horten kommune,  Jan Kjetil Howden samt Tore Felin fra TNT Landskap leder oss gjennom dagen.

Målgruppe er offentlig ansatte innenfor fagfeltet, arborister/trepleiere, foreninger/organisasjoner og spesielt interesserte. Gratis arrangement med obligatorisk påmelding.

Hvor: Karljohansvern, Horten kommune

Oktober / november 2022 Dato kommer

 Samling ved Færder nasjonalparksenter i Færder

Heldagssamling med fokus på skjøtsel i verneområdet for dugnadsgrupper, dyreholdere, hytte- og grunneiere og offentlige ansatte. Dato og program sendes ut til inviterte. Obligatorisk påmelding.

Hvor: Færder kommune

Gjennomførte kurs

Onsdag 5. august 2022

Slåttekurs

Bonde Bent Nilsen forteller og demonstrerer bruk av ljå og deltakerne får prøve teknikk. Biolog Arne Fjellberg tar oss med i et dypdykk i den utvalgte naturtypen slåttemark og viser oss et rikt og unikt biologisk mangfold men mange ulike og også rødlistede insekter. Vi tar også en kikk på floraen.

Gratis deltakelse

Arrangementet på Facebook
Hvor: Moløkka, Tjøme

Mars 2022

 Fellesdugnad/ rydding av Sitkagran (Gjennomført) Hvor: Nevlungstranda, Larvik kommune

Mai 2022

Blomstervandring: Kystlynghei med Østfold botaniskforening (Gjennomført) Hvor: Vestre flatskjæra, Fredrikstad kommune

Mai 2022

 Fellesdugnad: fjerning av fremedarter  (Gjennomført) Hvor: Heidehaugen, Norde Follo kommune

Mai 2022

Insekt- og skjøtselskurs for Fjellstrandskole (Gjennomført) Hvor: Ommen, Nesodden Kommune

Mai 2022

Kurs og befaring i alternativ bekjempelsesmetoder av fremmedarter  (Gjennomført) Hvor: Holmsbu, Asker kommune

mandag 13. juni 2022

Dagsseminar i restaurering, tørrmuring og fristilling av gamle steingjerde
Arrangementet på Facebook
Hvor: Karlsvika, Tønsberg kommune

Onsdag 29. juni 2022

Aktivitetsdag, insekthotell og aktiviteter mm. Hvor: Oddane sand, Larvik kommune

Title

Kurs høsten 2020

Dato Sted
31.07.2020 Moløkka, Færder
24.08.2020 Ommen friområde, Nesodden
Lørdag 19. og/eller søndag 20. september kl 09:30- 15:30
Flatskjæra, Fredrikstad
September/ oktober

Dato kommer

Hovedøya, Oslo
24. september kl 09:30-15:30  Håøya, Frogn

Kulturlandskapsskolen 2.0

 

Kulturlandskapsskolen er arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger. Såsom økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette må i hovedsak skje gjennom
praktisk aktivitet ute.
En stor takk skal gis til Sparebank Stiftelsen for at vi nå i enda større grad kan bidra til å spre kunnskap. Vi fikk våren 2020 tildelt 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten har vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.
Grunnet Covid 19 pandemien samt utviklingen av nye kurs er kursplanen for 2020 litt redusert, men vi planlegger store ting for 2021.

Send oss en e-post på post@osofjf.no om du ønsker å delta på kurs. Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker å delta på.

Tatt fine bilder?

Del de med #kulturlandskapsskolen #oslofjf

Historien bak Kulturlandskapsskolen

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen ellers. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-19 er det gjennomført over 30 samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

Sponsorer:

Sparebankstiftelsen, fylkesmannen