Skip to main content

Høringsinnspill detaljregulering av Kutangen og Tåjeodden

Kniveåsen ligger noen få kilometer sør for Drammen sentrum. Bilder fra knive.no

Vi viser til forslag til endringene som var gjort i områderegulering for Knive og Lolland. Det fremgår at hensikten med planarbeidet for området fremdeles er å tilrettelegge for boligformål med tilhørende infrastruktur, men at eiendom gnr/bnr 28/40 tas ut av planen. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planarbeidet:

Naturmangfold

Slik vi kommenterte i sist uttalelse 07.04.2022, var flere rødlistede arter og naturverdier observert. Eiendommen som er tatt ut jf. endringene i områdereguleringen inneholder både hule eiker og store gamle trær -som er rødlistet og av svært stor verdi for det biologiske mangfoldet.

Vi vurderer at summen av forslagene i planen gir en positiv konsekvens for friluftslivet og nærmiljøet. Vi roser tiltakshaver for endringene som er gjort, og ønsker lykke til videre med arbeidet!

Sendt:

  • Drammen kommune

Kopi:

  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold

Uttalelsen for områderegulering for knive og Lolland, 7. april 2022: