07.04.2022

Områderegulering for Knive og Lolland – Kunngjøring av vedtak

Kniveåsen ligger noen få kilometer sør for Drammen sentrum. Bilder fra knive.no

Vi viser til forslag til områderegulering for Knive og Lolland med plankart datert 22.12.2021 og bestemmelser datert 15.02.2022. Det fremgår at hensikten med planarbeidet området er å tilrettelegge for boligformål med tilhørende infrastruktur. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planarbeidet:

Dokumentet det henvises, Drammen kommune

Naturmangfold

Ut ifra kartlegging som er gjort i området fremgår det i Artsdatabanken at en rekke arter på fremmedsarts- og rødlisten er observert i strandsonen langs med Svelvikveien. Vi minner om at forskriften om fremmede organismer er til for å hindre spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Ved massehåndtering i området er det viktig å fokusere på hindre spredning av fremmede arter og en bør vurdere å utarbeide en massehåndteringsplan. Det er flott og viktig at det er fokusert på å bevare og etablere hensynssoner til nærliggende ålegrassenger, bløtbunnsområder i strandsonen, edelløvskog og kulturminner. OF har tidligere kommet med innspill til planarbeidet og det er flott at vårt innspill til planprogrammet for Knive og Lolland datert 16.12.2016, om å kartlegge planområdet med tanke på biologisk mangfold, er godt ivaretatt. Kartlegging av naturverdier i planområdet ble gjennomført sensommeren 2021.

Avrenning fra jordbruk, miljøkrav og bærekraftig forvaltning av vannmiljøer

Det er i planforslaget lagt vekt på ivaretakelse av landbruksareal. Rundt Oslofjorden bidrar avrenning fra jordbruksarealer ut i sjøen til økt sedimentasjon som påvirker bunnfauna og makroalger, gir økt tilgang på næringssalter som fører til algeoppblomstringer og økt innslag av trådalger og redusert siktedyp som er negativt for bl.a. tareskogen og fisk. I en artikkel publisert i Norsk Landbruksrådgivning nylig nevnes syv tips for å holde jord og næring på plass. Blant tipsene anbefales det å gro fangvekster, etablere fang- og fordrøyingsdammer og å etablere en bred kantsone langs vassdrag, innsjøer og sjø for å hindre avrenning av næringsstoffer (7 tips, Larsen, P. R., 2021). Noen av disse tipsene kan være aktuelle for landbruksareal i planområdet. Til orientering har forskere funnet ut at nitrogenavrenning fra jordbruk står for 42%, og fra kloakk 31% av den totale mengden nitrogen i Oslofjorden.

 

Nærmiljø og friluftsliv

Flere og bedre turveier, blågrønne strukturer og grønne korridorer er nevnt i planforslaget. I dag er det merket en sammenhengende kyststi fra Svelvik til Blindstrand. Det er viktig å jobbe videre med og prioritere arbeidet med å få til en sammenhengende kyststi gjennom kommunen. Ved planprogrammets delområde som ligger nedenfor veien ved Drammensfjorden foreslår vi at en ser på muligheter for at det merkes en kyststitrasé.

Vi vurderer at summen av forslagene i planer gir en positiv konsekvens for friluftslivet og nærmiljøet.

Sendt:

  • Drammen kommune

Kopi:

  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold