Skip to main content

Det vises til forlag om ny detaljreguleringsplanen som planutvalget i Fredrikstad la ut 16.12.2021  – Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park, Onsøy – Høring og offentlig ettersyn.

 

Omfattende utbygging

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i tidligere brev kommet med innspill til planen. Det er en omfattende utbygging som er foreslått. Vi nevnte i sist brev at det anbefales å se på utbyggingsplanene og muligheter for å redusere utbyggingen i FK3 og i den sørlige delen av FK2, slik at en større del av friområdet i gjeldene plan bevares og at en reduserer omfanget av terrenginngrep. I den nye foreslåtte planen ser dette innspillet ikke å være hensyntatt, noe vi ber om at revurderes.

Kart

Området ligger på Onsøy nord for Øyenkilen i Fredrikstad.

Store friluftsinteresser

Vedr. «lukket» basseng i tidligere foreslått B2 setter vi pris på at bekymringer tilknyttet badevannskvaliteten er vurdert, og dermed tatt ut av planen. Det er flott og viktig at en i planarbeidet inkl. å etablere en sammenhengende kyststi som vil følge kystlinjen hele veien igjennom planområdet.

 

Naturverdier, behov for kartlegging

Det fremgår at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i området, dette ut ifra tidligere registreringer i Artskart og Naturbase. Det at området tidligere har fremstått som lukket kan være en medvirkende årsak til at få/ingen hobbybiologer tidligere har vært inne og kartlagt i området. Ut fra et stort utbyggingsomfang anbefaler vi nok en gang at en fagbiolog i sommerhalvåret undersøker planområdet med tanke på å fange opp evt. sårbare og truete arter i et område som fra før kan være mangelfullt kartlagt. Vi viser i denne sammenheng til Naturmangfoldlovens § 9, føre var prinsippet. Vi erfarer at strandsonen i Oslofjordområdet innehar noe av det rikeste biologiske mangfoldet i landet. Tilsvarende er det også viktig å få kartlagt evt. arter på fremmedartslista for å hindre evt. spredning av disse.

Marnet-perk. Bilde fra høringsdokumentene.

Småbåthavn

Det er lagt opp til en stor utvidelse av småbåthavnen. I den forbindelse roser vi forslagsstiller for å ha tatt inn vårt forslag om minimum 5 gjestehavnplasser for besøkende utenifra. Det er flott at bestemmelsesområde #3 vil bli tilgjengelig for adkomst og rekreasjon, og vil bli tilrettelagt for bading og sitteplasser jf. § 11.2 d). Det fremgår ikke i den nye foreslåtte planen om det vil bli åpen fremkommelighet for allmenheten ut på bryggeanlegget, og vi understreker at det er viktig at bryggeanlegg holdes åpent for allmenn ferdsel, jf. tidligere forslag til planbestemmelsens §11.3e.

 

Det fremgår at det er tenkt tilrettelagt for at kajakkpadlere i havna. En bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land er flott. For dette er en ilandstignings-/utsettingsrampe hensiktsmessig. I forbindelse med kajakk nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær. Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen.
OF takker for muligheten til å uttale oss til planen.

 

Sendt til:

  • Fredrikstad kommune

Med kopi til:

  • OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold

Fredrikstad

5 posts