Skip to main content

Høringsdokumentene kan leses her (vegvesen.no)

Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.

Revlingen er en øy sør for Moss. Dette er et båtutfartssted og et viktig friluftsområde. Her finnes også et naturreservat.

I forbindelse med utrednings- og planarbeidet for rv. 19 er det også utarbeidet et forprosjekt for ferjeleie med teknisk vurdering av geografiske steder for ferjeleie. Det fremgår at dagens ferjeleie samt Kleberget er aktuelle plasseringer for framtidig ferjeleie. Nordre Feste og Store Revlingen er vurdert og rangeres nederst. Oslofjordens Friluftsråd (OF) anser det som viktig at alternativet Revlingen i sin helhet tas ut i forbindelse med videre utredningsarbeid. Dette med bakgrunn i områdets store naturvern- og friluftsinteresser, noe som også fremkommer i utredningen. I området inngår Revlingen naturreservat der verneformålet er:

– “å bevare en tilnærmet urørt holme, samt tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og har geologiske verdier.»

Flere rødlistede sjøfugler hekker i området og i tillegg er flere rødlistede karplanter, humler og sommerfugler registrert. Det er også registrert flere viktige naturtyper i området som bl.a. ålegrassamfunn, rikt strandberg og sand- og grusstrand. På Revlingen er det også et statlig sikret og mye brukt friområde.

Sendt 

  • Statens Vegvesen

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Moss kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren I Viken

Flere uttalelser