Skip to main content

Redd Oslofjorden

På denne siden vil vi samle tilgjengelig kunnskap om hvorfor Oslofjorden har problem

Hvorfor har Oslofjorden problemer?

Overskudd av næringsstoffer
Frisk fjord

Ålegress er et viktig oppvekstområde for fisk. Forsvinner ålegress betyr det at yngel ikke har noe sted å vokse opp. Når tilførselen av næringssalter har overskredet tålegrensen, tar hurtigvoksende alger over for alger som ålegress. Det er behov for å få på plass rensing av nitrogen i hele Oslofjorden. Nedgrodd ålegras i Vestfold. (Foto: Eli Rinde)

Hvorfor er nitrogentilførselen så viktig å redusere?

Utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse 

Nitrogen er sentral grunn til at Oslofjorden

Nitrogentilførselen er svært skadelig for livet i fjorden. Renseanleggene i indre fjord kan rense avløpsvann for nitrogen. Men i ytre fjord er det ikke bygget ut nitrogenrensing. Siden starten av 90-tallet har tilførselen av nitrogen til fjorden via renset avløpsvann økt med ca. 24 %.

 

Hvor kommer nitrogenet fra?

  • Befolkningsvekst

Dagens 2,2 millioner innbygere i Viken, Oslo og Vestfold vil bli til 2,5 millioner i 2050 Flere folk gir mer press på avløpssystem og areal. På 1930-tallet var det først og fremst arealpresset som ble sett på som den største utfordringen. Men også vannkvaliteten, spesielt i indre fjord, skapte bekymringer. I 1933 bodde det 800.166 personer i det som i dag er Viken, Oslo og Vestfold. I 2050 vil det sannsynligvis være flere enn 2,5 millioner. Kilde: SSB

  • Landbruk

Avrenning fra landbruket står for 43 % av tilførselen av nitrogen til Oslofjorden (Kilde: Miljødirektoratet, rapport L.NR 7723-2022:Utbedring av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord.

 

Rådet i OF mener regjeringen må ta grep

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden