Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde. Det jobbes med å utarbeide en reguleringsplan som sikrer en ramme for utvikling av det planlagte biooljeanlegget, samtidig som det søkes om å tilrettelegge for leiligheter, utrede en mulighetsstudie for utvidet småbåthavn og bølgebryter, nærfriluftsliv og uteareal som inviterer til aktivitet og opphold i strandsonen. 

 

Områdeplanen uttalelsene gjelder, Asker kommune

 

Vi har følgende kommentarer til planutkastet som nå foreligger: 

 

 Viktige friluftslivs- og naturverninteresser

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. For en evt. utvidelse av småbåthavn med eller uten bølgebryter, er det viktig å utrede for konsekvenser det vil ha for vannmiljøet og vannsirkulasjon. Dersom en utvidet småbåthavn og bølgebryter skaper negative konsekvenser for vanngjennomstrømning og naturverdier, anbefaler vi at dette forslaget tas ut eller reduseres betraktelig. 

 

Flere rødlistede arter er kartlagt på land innenfor den nordlige halvdelen i planområdet, derav ask og flere karplanter. Av erfaring, er mange planer iverksatt på mangelfull biomangfoldkartlegging, og ofte kan eldre kartlegging være utdatert. Vi oppfordrer tiltakshaver til å innhente ny kunnskap om biomangfoldet, gjort av en fagbiolog, til å kartlegge hele området på sommerhalvåret. 

 

Sør i områdereguleringen inngår hensynsonen H560, bevaring av naturmiljø. Hensynet gjelder funn av naturverdien, bløtbunnsområde i strandsonen (Naturbase faktaark). Vi ber om at tilstrekkelig hensyn blir tatt, og tiltak gjort, for at naturverdien ivaretas. 

 

Velger en å gå videre med et alternativ for småbåthavnutvidelsene, så understreker vi viktigheten av at bryggeanlegget holdes åpent for allmenn ferdsel og opphold. Samtidig vil det være positivt for aktivitets- og friluftstilbudet, og i tråd med regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» at kyststi og universell utforming redegjøres for i videre arbeid med planen. Vi anbefaler også at en ser på muligheter for å tilrettelegge for badetrapp, evt. stupebrett og badebøyer i et område der båtene ikke kjører tett inntil om en utvider anlegget, slik at dette blir en forbedring for friluftslivet om planforslaget vedtas. 

 

Vi ønsker kommunen lykke til videre med planene ved å sikre gode utredninger, innhente tilstrekkelig kunnskap om biomangfoldet, og basere planene på gode vurderinger! 

 

Sendt

Asker kommune

 

Kopi

  • Viken fylkeskommune
  • FNF Buskerud
  • OF rådsmedlemmer i Asker