Skip to main content

Bakgrunn

Det framgår at formålet med planen er å opprette to nye hyttetomter innenfor området avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplan, samt å etablere to nye hyttetomter innenfor området som allerede er regulert til fritidsbebyggelse. Dette som en del av en fortetting. Reguleringsendringen skal også sikre at utvalgte eiketrær blir ivaretatt.

 

Naturmangfold

Det er kjente forekomster vest i planområdet av tre hule eiker (kartlagt 2022), dvs utvalgt naturtype. Disse synes å være godt hensyntatt i planforslagets og forslag til reguleringsbestemmelse § 7.

 

Så vidt vi erfarer har det i vinterhalvåret ellers vært foretatt en kartlegging av trær av en landskapsingeniør og arborist i deler av området. OF er en pådriver for at det i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter bør utføres naturmangfoldkartlegginger i sommerhalvåret av fagbiologer/naturforvaltere. Dette for å bl.a. fange opp evt. truete arter. Vår erfaring er at det slurves for mye med dette og ofte forholder utbygger seg bare til kjent/eldre kunnskap som ligger i ulike naturbaser. Vår erfaring er at det er svært tilfeldig hvor amatør- og fagbiologer tidligere har gjort kartlegginger. Noen steder kan det være såkalte hvite felt på kartet der ingen har vært. Dette tilsier følgelig ikke at området da ikke kan inneha viktige naturtyper og rødlista arter.

Vi hadde derfor helst sett at fagbiolog/naturforvalter hadde utført en kartlegging i området i sommerhalvåret med tanke på å fange opp evt. rødlista arter som er viktig å bevare. Vi spør derfor om det er muligheter for å ta inn et kartleggingsbehov med fokus på rødlista arter i forbindelse med planforslaget § 5 – der det også foreslås å kartlegge fremmedarter i området for byggestart. Det beste hadde følgelig vært art dette ble gjort tidligere.

 

Som landskapselement anbefaler vi at flest mulig trær, utover nevnte hule eiker, søkes bevart i området. Dette ivaretas dels gjennom planforslagets § 5. Det er viktig å fokusere på bevaring av trærne, spesielt i en anleggsfase der en søker å skjerme disse på best mulig måte for å unngå skader fra anleggsmaskiner. Det er også viktig å skjerme utvalgt naturtype i en driftsfase for å hindre skader, noe som synes godt ivaretatt i planforslagets forslag til reguleringsbestemmelse, § 7.

 

Jfr planforslagets § 5, er det viktig at utbyggingsområdet før byggestart kartlegges for planter oppført på fremmedartslista. Dette for å bl.a. hindre spredning i en anleggsfase og med tanke på å evt. ha en god massehåndteringsplan.

 

I planbestemmelsens forslag til § 5b er det positivt at det fokuseres bruk av stedegne arter ved nyplanting. Det kunne her vært supplert med at det ikke skal brukes arter oppført på fremmedartslista.

Friluftsliv

Planområdet overlapper i sør dels med et kartlagte friluftslivsområder (Naturbase ID FK00031177) som kommunen har verdsatt området som et svært viktig friluftslivsområde. Kartleggingen er det vi vil anse som «grovmasket» og med hovedfokus bl.a. på eksisterende kyststi med nærområde. I planbeskrivelsen framgår det ellers at det ikke registrert barnetråkk eller lekeplasser innenfor området.

 

Annet

Vi oppfatter ellers at planforslaget sikrer at fritidsbebyggelsen tilpasses landskapet, ved at hyttene skal plasseres så de er tilpasset terrenget og omgivelsene

OF takker for anledningen til å uttale seg.

Sendt:

Larvik kommune

 

Kopi:

  • Larvik kommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • OFs rådsmedlemmer i Larvik

Flere uttalelser

Filter

LarvikUttalelser

Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer

15. april 2024
Når areal brukes til bolig - eller fritidsbebyggelse, er OF opptatt av at både naturmangfold og friluftsliv tas mest mulig hensyn til. At en vet hvilke naturverdier som er i området er svært viktig, og OF anbefaler derfor kartlegging så…
LarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Blodstorknebb
LarvikUttalelser

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

31. januar 2023
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
Larvik

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
Larvik
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Larvik
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill