Skip to main content

OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», og er positiv til signaler om å få nytt liv i Karlsvika naturskole.

OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», og  er positiv til signaler om å få nytt liv i Karlsvika naturskole. 

Feskjær

Feskjær, et friområde nord i Tønsberg kommune.

 

Forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024, Tønsberg kommune. OFs kommentarer

Det vises til forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 – 2024. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planarbeidet:

 

Viktig å implementere regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» i anleggsplanen

Regjeringen ved klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la i starten av april fram «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» f Planen er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.
OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan i all overordnet planlegging. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.

Blant viktige innsatsområder i regjeringens plan er:
1. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen
2. Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
3. Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper
I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene. I forbindelse med kommunens høringsutkast til anleggsplan nevner vi fra regjeringens helhetlige tiltaksplan spesielt:

Helhetlig tiltaksplan

I «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv» ble lagt fram. Her er reduksjon av nitrogentilførselen til fjorden er et av tiltakene.

Innsatsområde 6.1. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen I tiltak 38 står det:
«Videreføre ordningen statlig sikring av friluftslivsområder der attraktive områder i strandsonen nær store befolkningskonsentrasjoner er høyt prioritert Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet».
I regjeringens plan kap 6.2. – opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv står det følgende:

 

Tiltak 43:
«Stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med å etablere sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra og mellom friluftslivsområder».

Tiltak 44:
«Stimulere kommunene til å prioritere tilrettelegging, drift og vedlikehold av friluftslivsområdene»

Tiltak 54:
«Stimulere kommunene til å utvikle gode løsninger for gange, sykling og kollektivtransport til friluftslivsområder»

Tiltak 56:
«Informere befolkningen om allemannsretten, herunder rettigheter og plikter ved friluftsliv i strandsonen». Her inngår kunnskapsinnhenting – Kartlegge friluftslivsbruken av områder på og ved Oslofjorden. Herunder hva som fremmer og hemmer bruken av områdene blant ulike grupper i befolkningen, og konflikter mellom ulike brukergruppene på og ved fjorden.

 

OF foreslår at alle disse innsatsområdene og tiltakene, som vi anser som svært viktige for friluftslivet, tas inn/refereres til/omtales i anleggsplanens kap. 4, med referanse til regjeringens plan og at den innlemmes i kap. 9, referanser. Vi ser at flere av tiltakene fra helhetlig tiltaksplan allerede tangerer innholdet i anleggsplanens kap. 6.2 og kap. 6.3, delmål og strategier og kap 7.1.2, arealbruksprinsipper i kystsonen. Det er flott og viktig!

Karlsvika med naturskolen som burde få nytt liv!

Karlsvika med naturskolen som burde få nytt liv!

OF støtter ellers opp om forslag til kap.8, handlingsdelen. Her inngår bl.a. forslag om å ruste opp uteområder rundt gamle Karlsvika naturskole. Vi ønsker for øvrig å rose kommunen for at lokale friluftslivsorganisasjoner har fått tilgang til og kan bruke den gamle naturskolen til egne aktiviteter. OF vil i samarbeid med lokale organisasjoner også tilby ulike aktiviteter for barn og unge og skoler her framover.

 

Systematisk oppkjøp

Det er videre positivt at kommunen ønsker å videreføre sitt systematisk arbeid for å kjøpe opp og sikre viktige friluftsområder for fremtiden.

Andre foreslåtte tiltak som OF også støtter opp om er bl.a.:

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer
-Skilting og merking av friluftslivets ferdselsårer
Strandpromenade Ringshaug samt en rekke tiltak samt oppgradering i eksiterende friområder.
OF bistod i 2020 Tønsberg kommune, med økonomisk støtte fra fylkeskommunen, i å oppgradere og lage forvaltningsplaner for de statlig sikra friområdene i kommunen. Vi håper dette arbeidet medfører at det også tilfaller kommunen mer statlige midler til tilrettelegging av statlig sikra friområder i 2021 og årene framover.

 

Prioriter en sammenhengende kyststi i kommunen

I en liste over utsatte tiltak inngår etablering av en sammenhengende kyststi gjennom kommunen. Vi anbefaler at arbeidet med en sammenhengende kyststi prioriteres og ikke utsettes. En sammenhengende kyststi inngår som nevnt innledningsvis som et av flere viktige tiltak i regjeringens helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden (tiltak 43) og er et viktig folkehelsetiltak.

 

Vi benytter avslutningsvis anledningen til å takke for muligheten til å uttale oss og ønsker et fortsatt godt samarbeid med Tønsberg kommune!

Sendt til

Tønsberg kommune

Kopi:
OF’s rådsmedlemmer i Tønsberg
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
FNF Vestfold