Skip to main content

I sjøkanten grenser det regulerte område til to naturverdier kategorisert som svært viktig (ålegrassamfunn og strandeng og strandsump).

01.09.2022

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til detaljreguleringen for Bakke camping i Halden kommune som har vært ute til høring. Vi beklager å ha overskredet høringsfristen med et par dager. Det fremgår at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidet campingområde.

Vi har følgende kommentarer til planarbeidet:

Det er i planforslaget lagt vekt på ivaretakelse av landbruksarealet som grenser til planområdet. Dette og det å ivareta kantsonen som grenser mot landbruksarealet, sjøen og bekkedrag er viktig og positivt.

Rødlistede arter

Tiltakshaver ønsker å utvide campingplassen. To rødlistede arter, plantene muserumpe og vårveronika, er observert i planområdet (kilde: Naturbase). Ettersom det er registrert rødlistede arter i campingområdet anbefaler vi at en fagbiolog kartlegger området, noe som bør skje før vinteren. Dette ut fra et føre var prinsipp og for å søke å ivareta rødlista arter i området.

 

Ålegress

I sjøkanten grenser det regulerte område til to naturverdier kategorisert som svært viktig (ålegrassamfunn og strandeng og strandsump). Dersom området videreutvikles må disse verdiene ikke forringes, og ingen bygningsmasser eller restmasser fra utbyggingen må bli dumpa i sjøen slik at de forringer naturtypene.

 

Ved en evt. oppgradering av bryggeanlegget er det viktig å hindre at ålegrasenga skygges ut/påvirkes negativt gjennom f.eks mudring. Nye båtplasser i sjø bør ikke være innenfor 25 m fra stranda, dvs der ålegrasenga er. Ålegrasenger er som kjent svært viktige oppvekstområder for fiskeyngel.

 

Tilrettelegging

Om bryggen skal utvides bør dette også komme øvrige friluftsbrukere/besøkende til gode. Brygga må være åpen for ferdsel og opphold. Vi anbefaler også at en ser på muligheter for å tilrettelegge for badetrapp, evt. stupebrett og badebøyer i et område på og ved brygga der båtene ikke kjører tett inntil. Bryggen ligger like innenfor en trafikkert farled, og vi gjør tiltakshaver oppmerksom på at lys ytterst på bryggen kan forhindre fremtidig kollisjon og ulykker.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet.

Sendt: 

SG & Co, Halden

Kopi til:

    • OFs rådsmedlemmer i Halden kommune
    • Viken Fylkeskommune

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter