Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varselet om utvidet planområde for planinitiativet: Drammen Slip & verksted. OF har tidligere sett på planforslaget og uttalt seg i brev til kommunen og tiltakshaver 30.11.2021.

 

Plandokumentene kan leses på Drammen kommunes nettsider

 

Utvidelsen av planområdet omhandler i hovedsak å sikre regulering av en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. OF ser verdien av dette i et folkehelseperspektiv, og understreker viktigheten av at sikkerheten til gående og syklende må ivaretas forbi området.

 

Hensikten med hele planarbeidet er å transformere arealene fra industriformål til et urbant, moderne boligområde med tilhørende infrastruktur, utearealer og blågrønn-struktur. Det ønskes å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av eiendommene på Slippen. Området skal utvikles til et moderne boligområde som kan skape aktivitet, og samtidig gi mer urbane kvaliteter til bydelen ved blant annet å tillate noe næring, samt etablering av en offentlig fjordpromenade.

 

Etter det nye varselet om utvidet planområde, har OF følgende kommentar.

 

Konklusjon:

Vi har etter en gjennomgang av det foreliggende grunnlagsmaterialet påpekt at vi er positive til en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. Vi har ellers påpekt andre relevante forhold i planområdet.

 

Biologisk mangfold og fremmedarter

Ettersom det er registrert flere arter på fremmedartslista innenfor det foreslåtte utvidete området, anbefaler vi at en plan for massehåndtering utarbeides. Det er uheldig med spredning av fremmedarter.

 

De fem artene i planområdet inngår i Drammen kommunes oversikt over utpekte arter som truer det biologiske mangfoldet (Fremmede arter | Drammen kommune). Fremmedartene samsvarer også med Statsforvalterens oversikt over fremmedarter som utgjør en stor trussel og har høy bekjempingsprioritet.

 

Vi benytter ellers anledningen til å gjenta et par momenter fra OFs tidligere innspill:

 

Restaurering i kystlinjen

Ettersom planområdet skal utbedres, foreslår OF at en ser på om overgangen mellom land og sjø, flatene mot vannet, kan utvikles med tanke på å legge til rette for etablering av flora og fauna i vann. Glatte flater mot sjøen i form av f.eks. betongblokker gjør det krevende for arter å feste seg, mens en overgang med mye former og vinkler inviterer arter til å slå seg ned og få fotfeste og beriker det biologiske artsmangfoldet. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv viser til de viktigste punkter for Oslofjorden mtp. mål for å oppnå en ren og rik fjord med et aktivt friluftsliv. I planen har en formulert følgende mål: “fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden”. En bør i planen se på hvordan en kan nå dette målet.

 

OF anbefaler at naturverdiene tas hensyn til og an en søker å kartlegge både sårbare og fremmede arter og naturverdier i vann og på land. I denne sammenhengen bør man også utarbeide en plan for uønskede arter man oppdager i området, slik at de blir tatt hånd om og ikke spres.

 

Fra detaljreguleringsplanen ser vi at det er planer om å vurdere etablering av bryggeanlegg for småbåter. I forbindelse med evt. bryggeanlegg anbefaler OF i fall at det inkluderes gjesteplasser, en flytende søppelmolok og stasjon for å tømme båtseptikk.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

 

Sendt 

  • Halvorsen og Reine AS

Kopi

  • Drammen kommune
  • OFs rådsmedlemmer i Drammen
  • Viken fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Forum for natur og friluftsliv Buskerud

Les også

Filter

Aktuelt

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Aktuelt
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd