Skip to main content

Om prosjektet

Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Manglende koordinering av aktører og persontransport gjør at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt nok. 

 

Dette gjelder spesielt områdene i «Vestfjorden» mellom kommunene Frogn/Nesodden og Asker. Her ligger en rekke øyer som i prinsippet er tilgjengelig for allmennheten, men som i praksis har sterkt begrenset bruk og/eller er unødvendig kostnadskrevende å benytte for familier. I praksis favoriseres innbyggere med egen båt. Tilbudet til personer med funksjonsnedsettelser er også i praksis nærmest fraværende.

 

Ved å se tilbudene mer i sammenheng kan vi bruke øyene og friområdene som virkemiddel for å oppnå:

 • Økt bruk av områdene uten at det går på bekostning av natur- og kulturverdier eller skaper brukerkonflikter
 • Flere kortreiste og helårige ferietilbud for brukere, spesielt for grupper med lav inntekt og funksjonsnedsettelser
 • Reduserte klimautslipp fra befolkningen ved forbedret kollektivtransporttilbud

 

Det er viktig å spille på lag med de lokale kreftene i frivillige lag og foreninger, og bygge opp under engasjementet for enkeltområder. Igjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å skape et nettverk mellom frivillige lag og foreninger, og bidra til at de øker sin aktivitet, medlemsvekst og potensielle inntekter.

 

Det biologiske mangfoldet i Vestfjorden er både artsrikt og truet, og det blir viktig å bedre og bevare det gjennom å skape effektivt vern i enkeltområder, samt redusere klimautslipp fra befolkningen.

 

Prosjektet vil ta sikte på å øke enkeltområders tålegrense gjennom en differensiert forvaltning, tilrettelegging og informasjonsformidling. Gjennom å tilrettelegge for å nå disse målene vil det også skape ringvirkninger som integrering på tvers av sosiale lag og ulik bakgrunn, og kunnskapsløft rundt naturverdiene tilknyttet områdene.

 

Ønsket fremtidig situasjon

Ved å se på friluftsområder på tvers av kommunegrensen og i en helhetlig sammenheng og ved å lage en samlet strategisk plan, kan vi oppnå mål og tiltak som kommer allmenheten til gode. Bruken av friluftsområder i og rundt fjorden mangler i dag en helhetlig brukerplan. Som følge av dette, blir ikke brukerpotensialet tilstrekkelig utnyttet av alle brukergrupper, og det blir krevende å ivareta viktige frilufts- natur- og kulturverdier. Lokalbefolkningens eierskap og forståelse av områdenes kvaliteter ønskes styrket gjennom prosjektet, noe som skal oppnås gjennom god informasjonsformidling.

 

Målet med prosjektet er å legge grunnlag for en felles planlegging og differensiert forvaltning, ut fra områdenes karakter, kvaliteter og tålegrense, samt brukergruppenes interesser. Gjennom et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor, vil det kunne mobiliseres flere ressurser enn ved dagens desentraliserte løsning. Ved felles planlegging og kanalisering av brukerne, vil ressursene kunne brukes mer effektivt, samtidig som sårbar natur kan ivaretas. Involvering av frivillige lag og foreninger vil kunne bidra med kompetanse og ressurser.

Prosjektets mål

 • For enkelte områder vil det utvikles bærekraftige piloter. Pilotene skal bedre og bidra til økt ferie- og fritidstilbud og nærfriluftsliv for alle brukergrupper. Spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Bedre brukeropplevelser, redusere brukerkonflikter og bedre vern av områder med sårbar natur.
 • Utarbeide en helhetlig besøksstrategi, lokale og differensierte forvaltningsplaner og etablering av lokale nettverk.
 • Bidra til et bedre transporttilbud på tvers av fjorden.
Status

Pågår

Kategorier
 • Kunnskapsinnhenting
 • Kartlegging
 • Natur- og friluftsforvaltning
 • Næringsliv og reiseliv
 • Frivilligheten
 • Samskaping
 • Bærekraftig forvaltning av og effektiv arealbruk
 • Informasjons- og tilstandsformidling av miljøtilstand i Oslofjorden
Partnere
 • Asker kommune
 • Frogn kommune
Finansiering
 • Asker kommune
 • Frogn kommune
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.