Skip to main content

Om prosjektet

Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Manglende koordinering av aktører og persontransport gjør at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt nok. 

 

Dette gjelder spesielt områdene i «Vestfjorden» mellom kommunene Frogn/Nesodden og Asker. Her ligger en rekke øyer som i prinsippet er tilgjengelig for allmennheten, men som i praksis har sterkt begrenset bruk og/eller er unødvendig kostnadskrevende å benytte for familier. I praksis favoriseres innbyggere med egen båt. Tilbudet til personer med funksjonsnedsettelser er også i praksis nærmest fraværende.

 

Ved å se tilbudene mer i sammenheng kan vi bruke øyene og friområdene som virkemiddel for å oppnå flere mål:

 • Grønne og kortreiste ferietilbud for flere brukere, spesielt for grupper med lav inntekt og funksjonsnedsettelser
 • Reduserte klimautslipp fra befolkningen ved forbedret kollektivtransporttilbud.
 • Økt dagsturisme
 • Flere lokale arbeidsplasser innen turistnæring

 

Det er viktig å spille på lag med de lokale kreftene i frivillige lag og foreninger, og bygge opp under engasjementet for enkeltområder. Igjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å skape et nettverk mellom frivillige lag og foreninger, og bidra til at de øker sin aktivitet, medlemsvekst og potensielle inntekter.

 

Det biologiske mangfoldet i Vestfjorden er både artsrikt og truet, og det blir viktig å bedre og bevare det gjennom å skape effektivt vern i enkeltområder, samt redusere klimautslipp fra befolkningen.

 

Prosjektet vil ta sikte på å øke enkeltområders tålegrense gjennom en differensiert forvaltning, tilrettelegging og informasjonsformidling. Gjennom å tilrettelegge for å nå disse målene vil det også skape ringvirkninger som integrering på tvers av sosiale lag og ulik bakgrunn, og kunnskapsløft rundt naturverdiene tilknyttet områdene.

 

Ønsket fremtidig situasjon

Ved å se på friluftsområder på tvers av kommunegrensen og i en helhetlig sammenheng og ved å lage en samlet strategisk plan, kan vi oppnå mål og tiltak som kommer allmenheten til gode. Bruken av friluftsområder i og rundt fjorden mangler i dag en helhetlig brukerplan. Som følge av dette, blir ikke brukerpotensialet tilstrekkelig utnyttet av alle brukergrupper, og det blir krevende å ivareta viktige frilufts- natur- og kulturverdier. Lokalbefolkningens eierskap og forståelse av områdenes kvaliteter ønskes styrket gjennom prosjektet, noe som skal oppnås gjennom god informasjonsformidling.

 

Målet med prosjektet er å legge grunnlag for en felles planlegging og differensiert forvaltning, ut fra områdenes karakter, kvaliteter og tålegrense, samt brukergruppenes interesser. Gjennom et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor, vil det kunne mobiliseres flere ressurser enn ved dagens desentraliserte løsning. Ved felles planlegging og kanalisering av brukerne, vil ressursene kunne brukes mer effektivt, samtidig som sårbar natur kan ivaretas. Involvering av frivillige lag og foreninger vil kunne bidra med kompetanse og ressurser.

Prosjektets mål 

 • Bedre brukeropplevelser, tilgjengeliggjøring, forbedret folkehelse for innbyggerne i kommunene, og bedre vern av områder med sårbar natur.
 • Stimulere til økt antall grønne-, kortreiste-, rimelige- og lavterskel ferietilbud for grupper med ulik bakgrunn, lav inntekt og grupper med funksjonsnedsettelser.
 • Prosjektet vil også kunne engasjere flere lokale arbeidsplasser innen turistnæring, og øke dagsturismen i Oslofjorden.
 • Helhetlig besøksstrategi, lokale og differensierte forvaltningsplaner og etablering av lokale nettverk.
 • Det vil for enkelte områder gjennomføres konkrete piloteringer, hvor hensikten blir å avdekke feil og mangler, identifisere uforutsette problemer, og vurdere levedyktigheten av enkelte samarbeid.
 • Samskaping mellom kommuner, involvering av innbyggere, og økt bruk av friluftsområdene på tvers av kommunegrenser, i tråd med områders kartlagte tåleevne.
 • Samle og få på plass et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og næringsliv, og innhente ressurser til videre drift og for å nå prosjektets mål.
Status

Pågår

Kategorier
 • Kunnskapsinnhenting
 • Kartlegging
 • Natur- og friluftsforvaltning
 • Næringsliv og reiseliv
 • Frivilligheten
 • Samskaping
 • Bærekraftig forvaltning av og effektiv arealbruk
 • Informasjons- og tilstandsformidling av miljøtilstand i Oslofjorden
Partnere
 • Asker kommune
 • Frogn kommune
Finansiering
 • Asker kommune
 • Frogn kommune
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.