Skip to main content

Det vises til varslet oppstart av detaljregulering for Nordre Sunde bryggeanlegg i Sandefjord kommune. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

 

For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF minner om at forslagsstillers planinitiativ ikke er i tråd med områdets arealformål, jf. kommuneplanens arealdel. For å ivareta kommunens avsatte arealformål, anbefaler vi at planforslaget sees på i forbindelse med med kommuneplanens arealdel, og behandles deretter. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget allikevel opprettholdes ønsker OF at flere alternative forslag utredes.

Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord

Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv viser til de viktigste punktene for Oslofjorden mtp. mål om å oppnå en ren og rik fjord med et aktivt friluftsliv. I planen har en formulert følgende mål: “fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden”. En bør se planforslaget i lyset av planens mål. Fysiske endringer av intakt strandsone er en av de største truslene for Oslofjorden.

Regjeringen: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

 

Vi minner om at det er forbud mot å bygge nye brygger. “Byggeforbudet i pbl. § 1-8 gjelder de tiltak som fremgår av pbl. § 1-6, med unntak av fasadeendringer. Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er tillatt å iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av eiendom. Byggeforbudet gjelder også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner”

Regjeringen: Statlige Planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 

Det er også viktig å ikke redusere vanngjennomstrømningen i Røysebekkilen. Avbøtende tiltak for å hindre dette bør framkomme. Vi har erfart i andre småbåtanlegg at det kan oppstå kraftig algeoppblomstring om vanngjennomstrømningen blir redusert. I roligere farvann kan også stillehavsøsters etablere seg. Like nord for planforslaget er ålegrasseng og bløtbunnsområde i strandsonen kartlagt. Disse er sårbare naturverdier som må tas hensyn til, og OF oppfordrer forslagsstiller at en plan legges til grunn for å unngå å unngå negative ringvirkninger. Minner om s. 12 «Helhetlig plan for Oslofjorden: Planen prioriterer følgende innsatsområder for å nå delmålet om å ivareta det biologiske mangfoldet og kulturminner og kulturmiljø:

• Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper»: Ålegresseng og bløtbunnsområder trues

 

Sandefjord kommune gjennomførte i 2019 et kartleggingsarbeid over viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet var en del av prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Sandefjord kommune. Samme lokasjon som småbåthavnen er foreslått, har kommunen satt områdeverdien til svært viktig friluftsområde.

 

OF’s samlede oppfordring, er at planforslaget ikke fullføres eller sees på i forbindelse med retningslinjene for områdereguleringen i kommuneplanens arealdel.

 

Vi ber forslagsstiller ta de hensyn vi har belyst, og fraråder bygging av bryggeanlegget.

 

Sendt til

  • Sandefjord kommune                                                        

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Sandefjord kommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren

Les også

Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua
Aktuelt

Erlingbua åpnet

Hernestangen Erlingbua åpner for booking den 15.05. Les mer om det nyeste tilskuddet til Kystled Oslofjorden.
Asker
Temaplan naturmangfold 2023-2035, Asker kommune. Kommentarer
Aktuelt
Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023