Skip to main content

Toppbildet:  Parti fra Kyststien sør for Son

Dokumentet det vises til: Vestby kommune: Kommuneplanens arealdel 2023 – 2034   

 

 Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

Føringer i planarbeidet  

Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige. 

 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.    

 

OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.   

   

Blant viktige innsatsområder i planen er:   

 • Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse
 • Redusere arealavrenning fra jordbruket   
 • Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling   
 • Restaurering av naturverdier   
 • Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen   
 • Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv   
 • Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper   
 • Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden  
 • I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene. 

 

FNs bærekraftmål 

Gode lokale føringer er nødvendig for kommuneplanarbeidet. 

Ettersom Vestby kommune har en lang kystsone, oppfordres det til en bevisstgjøring rundt mål og strategier for bevaring av natur og kystnære verdier. Bevaring av naturmangfold er viktig, og det å fastsatte mål og strategier gjør det enklere å konkretisere fremgangsmåte. Vi anbefaler kommunen å knytte mål og strategier for bærekraftmålene opp mot innsatsområdene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Som eksempel råder vi kommunen i å se nærmere på innsatsområde 4: T 22, T 24 og T 25 for videreutvikling av mål og strategier for FNs bærekraftmål nr.14 bevaring av liv under vann. 

 

Kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi og temaplan for naturmangfold

Som det redegjøres for, er Vestby en kommune i vekst. I takt med kommunens beboer- og næringsvekst, er det viktig et overordnet fokus på arealforvaltningen. Jordbruksland, naturområder, naturmangfold, strandsone m.m. kan stå i fare for å bli nedbygd eller gå tapt. OF støtter kommunens hovedpunkter for revisjonsarbeidet, og det er i denne sammenheng viktig at naturmangfold også kommer på dagsorden for revisjonsarbeidet i den foreliggende rulleringen.  

Under kapittel 5.9 «Bestemmelser for strandsonen og langs vassdrag», mener vi det er passende at kommunen inkluderer følgende: Det oppfordres til at kommunen redegjør for hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke miljøtilstanden til vannforekomster. I den anledning påpeker vi relevansen en temaplan for naturmangfold har i denne sammenhengen. Formålet med en slik plan er i all hovedsak å samle, vise fram eksisterende kunnskap og bygge ny kunnskap om arts- og naturmangfoldet i Vestby kommune, i tillegg til å foreslå tiltak som kan bidra til bevaring og økning av naturmangfoldet i kommunen. 

Viktige temaer og problemstillinger i planarbeidet 

Klima, naturmangfold, miljø, kystarealer og strandsone 

I videre kommuneplanarbeid ønsker kommunen å ta hensyn til å sikre viktig naturmangfold ved å begrense nedbygging av viktige naturområder, kulturlandskap, kyst- og strandsone, og fokusere på sammenhengende blå og grønne strukturer, vassdrag samt geologiske ressurser. 

Vi oppfordrer kommunen til å hente inspirasjon fra «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Helhetlig tiltaksplan har flere konkrete tiltak som omfatter temaer og problemstillinger tilknyttet arealforvaltning, klima, natur og miljø. Vi nevner i denne sammenheng:
 

 • Innsatsområde 5: T 34 
 • Utvikle veileder og plan for restaureringstiltak av utvalgt marin natur med mål om mer restaurering i kommunene. 
 • Innsatsområde 4: T 22, T 24, T 25  
 • Fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre inngrep og tiltak på bløtbunnsområder for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inklusive ålegrasenger og verdifulle kulturmiljø, og sikre forekomstene i arealplanleggingen.  
 • Sikring av viktige naturforekomster i sjø i kommunal arealplanlegging. 
 • I samarbeid med fiskeridirektoratet anmodes om å etablere minst ett fredningsområde for hummer for alle kystgrensende kommuner.  
 • Innsatsområde 6: T 40 
 • Følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen. 

 

Vår generelle erfaring er at i Oslofjorden er marine områder erfaringsmessig langt dårligere kartlagt enn områder på land. Vi spiller derfor inn at dette kan være et fremtidig utredningstema. Erfaringsmessig ligger det i Naturbase inne data om tidligere kartlagte ålegrasenger som er viktige oppvekstområder for yngel, men ofte er disse dataene av eldre dato. Det kunne derfor vært interessant å få nye kartlegginger for å se om bl.a. ålegrasengens utforming har endret seg. I denne forbindelse nevner vi at Horten kommune alt er i gang med å kartlegge sine marine områder, og at Fredrikstad kommune er ferdige med første del. 

 

Vi oppfordrer også kommunen til å kreve kartlegging av marine naturverdier ved nye områdereguleringer og før nye utbygginger i og ved sjøen. 

 

OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Fortetning og utvidelser av eksisterende enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk. 

 

Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet.  

 

Det foreslås i den nye reguleringen at kravet om reguleringsplan for å hyttene i kommunen faller bort. Reguleringen er i dag tilsier at hytter kan utbygges inntil 80 m2.   

Vi ønsker ellers å rose kommunen for arbeidet med å kartlegge evt. sjikanøse og ulovligheter tilknyttet helårsbruk av hytter. 

 

 Grønnstruktur, rekreasjon og friluftsliv 

I kommuneplanens arealdel løfter kommunen frem viktigheten av nærfriluftsliv. Det er da også viktig at kommunens innbyggere har kort avstand til grøntstruktur som sikrer at terskelen for å komme seg ut til fots blir lavere. 

Kyststien

Kyststien i Vestby er svært mye brukt, og vi vil for øvrig benytte anledningen til å rose at kommunen har en kystlinje som i stor grad er tilgjengelig over større strekninger. 

 

Vi oppfordrer kommunen til å sette mål om å videreutvikle og sikre flere viktige friluftsområder. Dette mener vi er viktig sett i et folkehelseperspektiv, og vi ber kommunen forsøke å gjøre strekninger av den nye kyststien universelt utformet (UU) der dette lar seg gjøre uten store grep. 

 

Vi kan bekrefte at mange traseer der kyststien går i dag kan bli bedre. Mange strekninger går for langt unna kysten og går på veinettet. Kyststien er et av de viktigste midlene vi har for å tilgjengeliggjøre strandsonen vår. Vi jobber for at kyststien skal bli en gjennomgående ferdselsåre langs kysten i hele Oslofjorden. 

 

Kyststrekket mellom Langesand og Tønnesstranda har flere parseller med statlig sikrede friområder. Muligheten for kyststi mellom disse langs kysten mener vi burde arbeides med i kommende periode. 

Oppfølging av ulovligheter langs kyststien ved Ramme 

Pyttskog vel har formulert et bekymringsbrev til kommunen 2.10.2022 der de legger frem problematikk og ulovligheter tilknyttet en eiendom langs kyststien ved Ramme Gård, og har fremmet forslag til ny bestemmelse (§ 29 Ramme) i sitt brev. Vi er kjent med problematikken, og støtter velforeningens forslag om ny foreslått bestemmelse (§ 27). På lik linje med velforeningen, ønsker vi også at kommunen følger opp den ulovlige oppføringen av grunneiers gjerde der kyststien tidligere har vært, samt jobber for å tilbakeføre kyststien der den opprinnelig har gått. 

 

Miljødirektoratets juridiske bistand til kommunene rundt saker ved strandsonen er et viktig virkemiddel vi anbefaler Vestby kommune å benytte seg av med tanke på å følge opp kompliserte og krevende saker, slik som den vi refererer til ved Ramme.  

 

Vi oppfordrer videre kommunen til å jobbe med sikring av nye friområder gjennom avtaler, kjøp og reguleringsplaner. 

 

Friluftslivets ferdselsårer 

Friluftslivets ferdselsårer er et prosjekt opprettet av Miljødirektoratet som har som mål å utvikle og bedre kommunenes kunnskapsgrunnlag og bidra til utvikling av gode planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene.  

 

Friluftslivets ferdselsårer er en samlebetegnelse for både stier, løyper, sykkelstier, turveier, ro- og padleleder med mer.  

 

Vi anbefaler samtidig Vestby kommune i å fastsette et mål om å ha maks 250 meter fra bolig i tettbebygde strøk til nærmeste tursti. Detter er et mål, bl.a. Asker kommune har vedtatt i sin nye kommuneplan. Å ha gode turområder i nærområdet er godt for folkehelsa, og for klima. 

 

Kystleden 

Vi nevner at Vestby har 1 kystledhytte ved Oslofjorden. Kystledhyttene er et svært populært lavterskeltilbud for friluftsbrukere og besøkende. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Vestby kommune om bl.a. å kunne bruke kommunal bygningsmasse til kystledformål. Gi oss gjerne beskjed om mulige fremtidige kystledhytter dukker opp. Vi ser frem til et videre godt og fruktbart samarbeid som også kommer kommunens egne innbyggere til gode. 

 

Viktig med randsoner rundt verneområder  

Verneforskriftene gjelder ikke for virksomhet som skjer utenfor vernegrensen. Det er derfor viktig at tilgrensende områder forvaltes på en slik måte at verneverdiene innenfor verneområdet ikke blir forringet, og at hensynssoner opprettes –slik kommunen har gjort greie for. For virksomhet utenfor verneområdene som ikke krever tillatelse, vil det være en aktsomhetsplikt for den enkelte, jf. naturmangfoldloven § 6. Aktsomhetsplikten innebærer at enhver plikter å opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

 

Kommunen viser til at de alt bruker hensynssoner på en rekke områder i planbeskrivelsen. Vi er positive til at hensynssoner og arealformål i forbindelse med å sikre områders kvalitetene ivaretas, og vi ber kommunen samtidig vurdere å opprette hensynssoner rundt utvalgte naturtyper. Kommunen bør vurdere en slik hensynssone i samråd med forvaltningsmyndigheten for områdene. 

 

Kommunen ønsker å jobbe med å opprettholde og bevare sammenhengende områder med blågrønnstruktur. Dette er bra, men vi oppfordrer kommunen samtidig til å være oppmerksom på nøkkeleiendommer som kommer til salgs, og som bør sikres til friluftslivsformål for allmenheten. Spesielt langs kysten hvor presset er stort, er det å sikre seg arealer til allment bruk viktig for å forhindre privatisering og «bit-for-bit» nedbygging. Større sammenhengende naturområder er også viktig mtp. biomangfoldet, ettersom flere sårbare arter er naturlig begrenset i sin rekkevidde, og er avhengig av et sammenhengende «biologisk krabbefelt» for å bevege seg trygt. 

 

Arealnøytralitet

Vi oppfordrer kommunen til settes ekstra fokus på evt muligheter for å gjøre om tidligere avsatte byggeområder til LNF-områder. Dvs for områder der utbygging ikke lenger er aktuelt. I den anledning vil vi nevne at «arealnøytralitet» er et viktig begrepsom har dukket opp de siste to årene. Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold viser den norske rødlista. En arealendring kan være å anlegge industritomt i/ved en våtmark og å plante industriskog der det tidligere har vært gammelskog. I praksis er slik omdisponering av areal forbruk av naturareal. Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med dette forbruket. Ordet Arealnøytralitet er brukt mye av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima), og ble i 2021 kåret til årets #3 nyord jf. Språkrådet. 

 

Naturrestaurering

I helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden punkt 2.1.5. innsatsområde 5: restaurering av naturverdier, vektlegges viktigheten av løfte frem arbeidet med å restaurere/reetablere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å styrke naturmangfoldet. Innenfor naturrestaurering er det flere firmaer som både er dyktige og har mye erfaring med tilbakestilling og konsekvensutredning for akvatiske og terrestriske miljøer (Naturrestaurering). Vi nevner for øvrig at FN har bestemt at 2021 – 2030 skal være verdens tiår for naturrestaurering av økosystemer (Restaurering av natur er nødvendig). Vi anbefaler at kommunen vurderer aktuelle områder for dette. Dette kan bl.a. kobles opp mot eksisterende områder med kjent forurensning. 

 

Naturkampen i Viken 

Ettersom mye av norsk natur forsvinner, som følge av bit-for-bit nedbygging, er det ekstra viktig å sette inn støtet for å ivareta naturen vi har, og gjøre det vi kan for å reversere den negative trenden. Sabima har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 parametere som påvirker naturmangfoldet. Vestby kommune ligger på 3. plass av alle 51 kommuner i Viken, og nr. 4. i Norge. Vi roser kommunen for godt arbeid med å sette naturverdier og politikk som kommer naturen til gode på dagsorden! Sjekk parameterne kommunen scorer best og verst på ved å trykke på linken til rangeringslisten! 

 

Avrenning fra jordbruk, miljøkrav og bærekraftig forvaltning av vannmiljøer 

Rundt Oslofjorden bidrar avrenning fra jordbruksarealer ut i sjøen til økt sedimentasjon som påvirker bunnfauna og makroalger, gir økt tilgang på næringssalter som fører til algeoppblomstringer og økt innslag av trådalger og redusert siktedyp som er negativt for bl.a. tareskogen og fisk. I en artikkel publisert i Norsk Landbruksrådgivning nylig nevnes syv tips for å holde jord og næring på plass. Blant tipsene anbefales det å unngå høstpløying i jordbruksarealer som ligger nært vann og vassdrag, gro fangvekster, etablere fang- og fordrøyingsdammer og å etablere en bred kantsone langs vassdrag, innsjøer og sjø for å hindre avrenning av næringsstoffer (7 tips, Larsen, P. R., 2021). 

 

Nye regionale miljøkrav fra statsforvalteren trer i kraft f.o.m. 01.01.2023. Blant kravene, er miljøkrav nr. 3 viktig at kommunen hensyntar, og vi anbefaler at kommunen innlemmer miljøkravet i utforming av kommende kommunedelplanen. 

 

“Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord” (Statsforvalteren, 2022). 

 

Forskere har funnet ut at nitrogenavrenning fra jordbruk står for 42%, og fra kloakk 31% av den totale mengden nitrogen i Oslofjorden. Avrenningsproblematikk får også konsekvenser for vassdrag som renner ut i fjorden. Det har den siste tiden fra forskeres side også vært fokusert mye på viktigheten av rensing av nitrogen fra kommunale renseanlegg. Gjennom et ordføreropprop ledet av bl.a. Horten kommunes ordfører Are Karlsen så har dette også blitt løftet opp politisk, noe vi i OF følgelig er glade for. OF vil også gjøre vårt for å være en viktig pådriver i dette arbeidet.  

 

Arealer til utbygging 

Vi støtter kommunens intensjoner om å bygge i allerede bebygde områder, og knytte boligutvikling til eksisterende kollektivknutepunkt. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) er en viktig ressurs, og vi støtter kommunens bærekraftige lokaliseringsstrategi hvor utbygging av LNF-områder i 100-metersbeltet langs sjø skal unngås. 

 

Universell utforming (UU) og ivaretagelse av lokale naturkvaliteter og rekreasjonsområder er mål og er viktige da dette bidrar til økt trivsel og bedre folkehelse. 

Det blir i videre planarbeid også viktig å bl.a. se på avbøtende tiltak for å bevare viktige stiforbindelser ved utbyggingsplaner. 

 

Konsekvensutredning 

Vi savner enkle konsekvensutredninger for alle områder som er foreslått omregulert i arealplanen. Dette bl.a. med tanke på å få fram positive/negative konsekvenser av tiltak overfor bl.a. friluftslivs-, kulturminne- og naturverninteresser. 

 

Arealinnspill 

Vi har tatt for oss noen utbyggingsområder som vi har følgende kommentarer til: 

 

Foreslåtte utbygginger 

 Framtidig (arealplaner.no | KPLAN2019 > Plandokumenter) 

(39/4) 

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse. 
 • Området er i dag kartlagt som et svært viktig friluftsområde, og besøkes av flere tusen hvert år, og det er store kunnskaps- og opplevelsesverdier knyttet til området. Kyststien går igjennom området, og det er et eldorado av stier/skiløyper i utfartsområdet (Naturbase faktaark). Det er uheldig om foreslått tiltak forringer stinettverket. Dersom tiltaket berører området med stier, ønsker vi at nye stier/løyper legges rundt. 
 • Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. 

 

(41/2) 

 • Foreslått fremtidig tiltak gjelder næringsvirksomhet. 
 • I området er det observert en rødlistet orkidé (knerot). Vi ber tiltakshaver ta hensyn til dette, og gjør samtidig oppmerksom på at flere arter enn hva som er kartlagt kan eksistere i området ettersom kartleggingen er av eldre dato. Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. 

  

Strandåsen 

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse. 
 • Område inneholder flere SEFRAK-bygninger, og kommunen bør sørge for at disse ivaretas (Byggesaker – Riksantikvaren). 
 • Noen rødlistede arter er observert innenfor området. Vi ber tiltakshaver ta hensyn til dette, og gjør samtidig tiltakshaver oppmerksom på at flere arter enn hva som er kartlagt kan eksistere i området ettersom kartleggingen er av eldre dato. Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. 

 

(64/192, 64/196, 64/197 & 64/198) 

 • Foreslått tiltak gjelder ny fritidsbebyggelse. 
 • Gammel boreal lauvskog like nord for området, med lokal viktig verdi (Naturbase faktaark). Fra råd om skjøtsel og hensyn gjort av kommunen, står det at videreutvikling av gamle trær og død ved krever at hogst ikke gjennomføres innenfor de avtegnede grensene. Kartlegger anbefaler at lokaliteten settes av urørt, dvs. uten fremtidig skogbruksdrift. Råd knyttet til skjøtsel og hensyn er en veiledende anbefaling fra kartlegger om hvordan naturverdien i lokaliteten best kan tas vare på. 

 

(64/192) 

 • Automatisk fredet område grunnet kulturminne i foreslått nytt utbyggingsområde for fritidsbebyggelse (Kart – Kulturminnesøk (kulturminnesok.no)). 
 • Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. 

 

(159/1 & 159/4) 

 • Friluftsliv 
 • Flere rødlistede arter er registrert i området. Det er bl.a. rynkerose (fremmedart) flere steder på badeplassen. Vi foreslår å legge inn en merknad om rydding av fremmedarter i forvaltningsplanen slik at stranden blir mer tilgjengelig og brukervennlig for allmennheten og badegjester. Om kommunen ønsker å samarbeide om å rydde plassen fri for rynkerose, er det muligheter for at vi sammen kan arrangere dugnad hvor vi inviterer frivillige. Dette har vi gjort flere ganger tidligere gjennom vårt prosjekt, “Kulturlandskapsskolen”. Se våre tidligere ryddedugnader her. 

I det området som er avsatt til friluftsliv fremgår naturtypen strandeng to steder: Naturbase faktaark & Naturbase faktaark. 

 

Sonsbukta 

 • Et område i sjøen utenfor bevaringsområdet for kulturmiljø er foreslått å gjøres om til vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Ettersom naturverdien ålegrasseng er kartlagt i området så støttes dette. 

 

 Son golfbane 

 • Foreslått tiltak gjelder idrettsanlegg ved Son golfbane. Vi vil minne om at flere viktige naturtyper er registrert i området, og at det opprettholdes en hensynssone til disse naturverdiene. For gråor-heggeskogen som ligger inntil bekken har følgende skjøtsels- og hensynsråd blitt fremmet av kartleggingsenheten: «Kartlegger anbefaler at lokaliteten settes av urørt, dvs. uten fremtidig skogbruksdrift». Naturtypene i området som må hensyntas: 

 

Foreslått tiltak gjelder for Kolås boligbebyggelse. 

 • Det nye boligbyggeområdet grenser til flere viktige naturverdier, naturreservat og kulturminner. Vi anbefaler hensynssone til disse områdene for å unngå forringing. Dette gjelder for: 

 

Øra (152/7) 

 • Foreslått tiltak gjelder sentrumsformål ved Sonsbukta. I området er det registrert noen rødlistede arter og et arkeologisk minne, (automatisk fredet Kart – Kulturminnesøk (kulturminnesok.no)). Disse verdiene bør ikke forringes av det foreslåtte byggetiltaket i sentrumsområdet.  

 

(134/9) 

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse. 
 • Gammel bjørkeskog ligger ved områdets foreslåtte tiltak. Dette er en lokalt viktig naturverdi. Vi ber tiltakshaver ta mest mulig hensyn til dette, og gjør samtidig tiltakshaver oppmerksom på at flere arter enn hva som er kartlagt kan eksistere i området ettersom kartleggingen er av eldre dato. Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. Husk hensynssone til naturverdien og kulturminne for følgende to områder: 

 

(133/333 & 133/701) 

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse like ved det statlig sikrede friområdet Langesand (Sonstranda). Vi gjør oppmerksom på at en sti går fra friområdet og sør langs Hollandveien. Ved utbygging ber vi om at ferdsel ikke forhindres igjennom området ettersom det knytter sammen et annet statlig sikret friområde lengre sør. 

 

(133/120) 

 

Tønnesåsen vest (133/42 & 133/44) 

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse. 
 • Naturverdien, rikt strandberg, ligger ved områdets foreslåtte tiltak. Dette er en lokalt viktig naturverdi. Vi ber tiltakshaver ta hensyn til dette, og gjør samtidig tiltakshaver oppmerksom på at flere arter enn hva som er kartlagt kan eksistere i området ettersom kartleggingen er av eldre dato. Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. Husk hensynssone til naturverdien i følgende område: 

 

Tønnesåsen ved Tønnesstranda

 • Foreslått tiltak gjelder ny boligbebyggelse på Tønnesåsen like ved Tønnesstranda. Et av de tilgrensende områdene er et statlig sikret friområde (Naturbase faktaark). Over åsen igjennom tiltaksområdet, går kyststien igjennom. Ved utbygging ber vi om at ferdsel ikke forhindres igjennom området ettersom det knytter sammen et statlig sikret friområde lengre sør, og er mye brukt. Vi råder tiltakshaver å gjennomføre en kartlegging av artsmangfoldet på sommerhalvåret i planområdet før foreslått tiltak gjennomføres. 

 

Solåsen 

 • Foreslått tiltak gjelder område for næringsvirksomhet. 
 • Rødlistede arter observert i området, men oppfordrer til at ny kartlegging planlegges på sommerhalvåret da noen av funnene er av eldre dato. 

 

Søndre Brevik  

 • Det foreslåtte tiltaket grenser til et friområde i nord, som har stiforbindelse som strekker seg videre sør langs Støaveien, og denne bør holdes åpen for allmennheten ved utbygging. 

  

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet! 

 

 

Sendt

Vestby kommune

 

Kopi til

 • OFs rådsmedlemmer i Vestby kommune
 • Viken Fylkeskommune
 • FNF Østfold
 • Statsforvalteren

 

 

Flere uttalelser

Filter

Småbåthavn
AktueltAskerUttalelser

Felles retningslinjer og reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer – Kommentarer

18. november 2022
OF har kommentert reglement for båthavner ut i fra konsekvenser for friluftslivet.
SarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune

17. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
UttalelserVestby

Forslag til kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2023-2034 kommentarer 

6. oktober 2022
Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.