Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til naturmangfoldstrategi som er ute på høring. OF har gått gjennom høringsforslaget og har følgende kommentarer:

OF synes det er flott og viktig at kommunen har prioritert arbeidet med en egen naturmangfoldstrategi. Oslofjordområdet er som beskrevet med sin beliggenhet der en finner det rikeste biologiske mangfoldet og flest rødlistearter i landet. Samtidig er det her arealpresset er størst.

 

OF deler kommunes syn på de temaene som er nevnt der forvaltningen av naturmangfold står overfor en rekke utfordringer. OF er ellers imponert over kommunens pågående innsats for å ta vare på naturmangfoldet og ikke minst at arbeidet med naturmangfoldstrategien har gått parallelt med revidering av kommuneplanens arealdel, et eksempel til etterfølgelse for mange andre Oslofjordkommuner!

 

OF støtter videre opp om kommunes forslag til fem strategier (i kursiv) for å ivareta naturmangfoldet:

 

– Utvikle kunnskapsgrunnlaget kontinuerlig – inkl. i sjø – et felt der vi erfarer det ofte er mangelfulle kartlegginger fra tidligere. Det er viktig at bl.a. SABIMA-organisasjoner som entomologisk, botanisk og ornitologisk forening mfl, der medlemmer på fritiden kartlegger biologisk mangfold og lagrer data i Artsdatabanken, løftes som en ressurs i arbeidet. Dette ikke minst med tanke på å oppmuntre og tilrettelegge for at de kan kartlegge gjenstående «hvite/blanke områder» som i dag er lite kartlagt i kommunen.

 

-Ivareta naturmangfoldet i interne prosesser

 

– Styrke naturmangfoldet gjennom forvaltning og drift. Kommunen arbeider kontinuerlig med skjøtsel og restaurering av truede naturtyper, herunder bekjempelse av fremmedarter. OF har i flere tilfeller opplevd at tilkjørt masse i strandsonen i noen Oslofjordkommuner inneholder uønskede fremmedarter. Dette er derfor også et tema vi gjerne ser blir belyst. Dvs koble denne planen bl.a. opp imot kommunes massehåndteringsplaner.

OF vil ellers også berømme Bærum kommune for langvarig innsats med kartlegging og bekjempelse av fremmede arter. Vi vil hevde at kommunen her sammen med Oslo er foregangskommuner i Oslofjordområdet.

Skape bevissthet om og stolthet over naturmangfoldet i Bærum. Gjøre kunnskap om naturmangfold lett tilgjengelig for innbyggere, utbyggere og ansatte.

Foruten å f.eks oppgradere kommunens nettsider som omhandler naturmangfold anser vi at det er viktig med god informasjon ute som er tilgjengelig for turgåere.

Samling om naturmangfold for grunneiere og næringsorganisasjoner der en kan formidle ny og eksisterende kunnskap om naturmangfoldet, herunder hvilke naturverdier de forvalter, tilskuddsordninger de kan benytte seg av, er en annen mulig vinkling. Se ellers våre kommentarer knyttet til Kulturlandskapsskolen under, noe vi også ser kan være relevant i denne sammenheng.

 

–  Endre arealforvaltningspraksis slik at nedbygging av naturmangfold unngås Naturmangfoldet etableres som premiss i arealforvaltningen. Vern av naturmangfold skal prioriteres Stortingsmelding «Natur for livet» beskriver hvordan regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Et av innsatsområdene er å styrke kommunenes arbeid med naturmangfold. Her er arealinngrep den viktigste negative påvirkningen for natur i Norge. Derfor er det som det også er poengtert i høringsutkastet ekstra viktig at kommunene utøver sin rolle som arealforvalter på en god måte. Det er derfor positivt at kommunen vil utrede arealnøytralitet. Over 35 kommuner i Norge utreder eller har allerede satt seg dette som mål. I denne sammenheng burde en bl.a. se på om det er tidligere avsatte utbyggingsområder som ikke er aktuelle for dette lenger kan omgjøres til LNF-områder. En gjennomgang av eksisterende og eldre reguleringsplaner er i denne sammenheng nyttig med tanke på å evt. nulle disse.

 

Vi benytter ellers anledningen til å nevne saksfelt vi er opptatt av og jobber mye med som også er aktuelle og dels er tatt opp i høringsutkast:

Gjengroing som trussel for biomangfold og OFs tilbud gjennom Kulturlandskapsskolen

Enkelte naturtyper er truet som en følge av gjengroing. Dette kan gjøres som en del av et restaureringstiltak (tilbakeføring) eller som en kontinuerlig skjøtsel. I denne forbindelse nevner vi at vi i 2014 etablerte det vi kalte Kulturlandskapsskolen. Hovedfokuset her er skjøtsel knyttet til friluftsområder og i viktige naturtyper. Siden 2014 er det gjennomført 60 samlinger og dugnader bl.a. i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt flere Oslofjordkommuner. Ansatte fra Bærum kommune har alt i fra starten i stor grad deltatt på disse samlingene og kursene.

Vi kan nevne kurs knyttet til skjøtsel og biologisk mangfold i utvalgte naturtyper som hule eiker, slåttemark, åpen grunnlendt kalkmark, naturtyper relevante for Bærum. OF har stått for praktisk organisering og gjennomføring og har bl.a. leid inn kursledere med spisskompetanse på skjøtsel og biologisk mangfold. Gjennom dugnader har vi også engasjert lokale vel og SABIMA-organisasjoner som har bidratt aktivt i skjøtsel av friområder og viktige områder for biologisk mangfold. Dette har vært mulig bl.a. med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og midler fra statsforvalterne. OF ønsker fremover også å starte opp og gjennomføre liknende samlinger og kurs i Bærum kommune, i samarbeid med bl.a. kommunen og vi hører gjerne fra kommunen om dette.

Rand- /hensynssoner rundt viktige naturtyper og verneområder

Etablering av rand- /hensynssoner rundt verneområder og viktige naturtyper er som nevnt i høringsutkastet viktig. Disse randsonene bør i størst mulig grad skjøttes i tråd med det som ligger til grunn for området de omkranser for alle kartfestede viktige naturtyper og naturreservater berøres av hva som skjer i tilgrensende områder.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

OF understreker viktigheten av å implementere denne planen og som det også er vist til i vedleggslisten bakerst. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, ført i pennen av Miljødirektoratet, er resultat av fire års arbeid og ble lagt fram våren 2021. I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor 8 innsatsområder for å bedre forholdene i Oslofjorden både for biologisk mangfold, vannmiljø og friluftsliv.  Blant innsatsområder i planen med relevans for naturmangfoldplanen er innsatsområde 4: Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper. Her inngår bl.a. tiltak som:

–          å styrke arbeidet med fjerning av fremmede arter (tiltak 26)

–          fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre inngrep og tiltak på

bløtbunnsområder for å skåne verdifulle bløtbunnsområder (tiltak 24)

–          sikre viktige naturforekomster også i sjø i kommunal arealplanlegging (tiltak 25).

Restaurering av naturverdier

Et viktig innsatsområde i overnevnte Helhetlig tiltaksplan er restaurering av naturverdier. Her inngår tiltak som:

  • Prioritere restaurering av naturverdier i vann (tiltak 32)
  • Gjennomføre problemkartlegging i alle nåværende og tidligere gytebekker for sjøørret og vurdere koordinerte tiltak basert på kartleggingen (tiltak 33)
  • kommunen kan også være med på å utvikle veileder og plan for restaureringstiltak av utvalgt marin natur med mål om mer restaurering i kommunene (tiltak 34).

Vi nevner for øvrig at FN har bestemt at 2021 – 2030 skal være verdens tiår for naturrestaurering av økosystemer. Restaurering av natur er nødvendig. Naturrestaurering burde derfor også være et aktuelt tema i forbindelse med kommunens arbeid og tas inn i strategien.

Avslutningsvis

Vi nevner at Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) har samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Bærum kommune ligger på 2. plass av alle 52 kommuner i Viken, og nr. 3 i Norge! Dette viser en kommune som satser og prioriter naturmangfold og som satser friskt videre gjennom nye naturmangfoldstrategier, noe vi i OF applauderer!

 

Vi ønsker kommunen lykke til med det viktige arbeidet og vil i den grad vi har mulighet til det bistå og samarbeide med kommunen for å nå viktige mål.

 

Sendt:

  • Bærum kommune

 

Kopi til

  • OF rådsmedlemmer i Bærum
  • FNF Akershus

Les også …

Filter

AskerUttalelser

Temaplan naturmangfold 2023-2035, Asker kommune. Kommentarer

10. mai 2023
Naturen rundt Oslofjorden er under stort press og dette i den delen av landet der naturmangfoldet er størst og der vi finner flest rødlistearter. Hele 70% av kommunens strandsone er bebygd eller er benyttet til samferdsel, derfor er det både…
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune. Kommentarer

4. april 2023
OF har kommentert kommuneplan for Asker. Kommunen har en lang kyststripe og OF har mange innspill på forskjellige områder som har konsekvenser for friluftsliv, natur og miljøtilstand i fjorden.
BærumUttalelser

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

30. januar 2023
Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
BærumUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

14. desember 2022
OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
BærumUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

12. desember 2022
Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.
BærumUttalelser

OFs kommentarer til privat reguleringsplan, Oksenøya bruk

22. november 2022
Uttalelser til planlagte nye boliger og leilighetsbygninger og næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I forbindelse med planene inngår oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.