Skip to main content

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.

Varsel om oppstart av privat detaljregulering for Oksenøya bruk

 

Høringsdokumentene det vises  til: Bærum kommune: Oksenøya bruk

Varsel om oppstart av privat detaljregulering for Oksenøya bruk På vegne av Oxenøya Bruk AS varsles det iht. pbl. §12-8, om oppstart av arbeidet med detaljreguleringen for Oksenøya bruk i Bærum kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger og leilighetsbygninger i 2 til 5 etasjer, og bl.a. næring og tjenesteyting i eksisterende bevaringsverdige (Sefrak) bygninger. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei, sikring, og re-vegetering av grønnstruktur og naturmangfold.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) takker for tilsendt varsel om oppstart planarbeid. OF har følgende innspill:

Naturverdier

Området mellom Oksenøya bruk og Holtekilen er preget av et bredt spekter rødlistede arter, og har blitt kategorisert som viktig artsrik veikant, se naturbase. Fra kartleggingen som er gjort, er følgende skjøtsels- og hensynsråd gitt: Lokaliteten bør skjøttes ved kantslått. En del kratt og busker bør fjernes. Alt plantemateriale som slås skal ryddes vekk (Blindheim 2005)

Innenfor tiltakshavers foreslåtte detaljreguleringsområde fremgår det at det er kartlagt fire hule eiker. Vi gjør tiltakshaver oppmerksom på at naturtypen er beskyttet av naturmangfoldloven, mer om naturtypen hule eiker . Hensynssone og at korrekt vedlikehold må opprettholdes mot naturverdien ikke minst med tanke på at rotsystemer går langt utover trærnes dryppsoner. Samtidig utfordrer vi tiltakshaver til å utdype og gjøre rede for hva de legger i «sikring og reetablering av grønnstruktur» videre i planforslaget. Det er viktig at kartlagte verdifulle naturverdier ikke forringes, og at det i reguleringsplanen fastsettes en hensynssone til naturverdiene. Området ligger tett opp mot Storøykilen naturreservat, noe som er viktig at hensyntas.

En fersk rapport fra 16.09.2022 viser til at det ikke kartlegges godt nok før det bygges, og vi stiller krav om at tiltakshaver gjennomfører en biologisk kartlegging på sommerhalvåret før en evt. utbygging starter.

 

Fremmedarter og massehåndtering

Ut ifra kartlegging som er gjort i området fremgår det i Artsdatabanken at en rekke fremmedarter er observert i strandsonen langs Holtekilen. Vi minner om at forskriften om fremmede organismer er til for å hindre spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Ved massehåndtering i området er det viktig å fokusere på hindre spredning av fremmede arter og en bør vurdere å utarbeide en massehåndteringsplan.

Biologisk mangfold og restaurering i kystlinjen

 Flatene mot Storøykilen bør utvikles med tanke på å legge til rette for etablering av flora og fauna. Planområdet grenser mot sjøen. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv viser til de viktigste punkter for Oslofjorden mtp. mål for å oppnå en ren og rik fjord med et aktivt friluftsliv. I planen har de formulert følgende mål: “fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden”. En bør i planen se på hvordan en i planen kan nå dette målet.

 

Naturrestaurering

Vi foreslår at noe av området som vender mot Storøykilen tilrettelegges med en dam. Den kan bli et viktig og flott leveområde for både vannfugl og amfibier mfl. Det er flere gode eksempler på nyetablerte dammer ved Fornebu. Dette vil være i tråde med helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden punkt 2.1.5. innsatsområde 5: restaurering av naturverdier, vektlegges viktigheten av løfte frem arbeidet med å restaurere/reetablere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å styrke naturmangfoldet. Innenfor naturrestaurering er det flere firmaer som både er dyktige og har mye erfaring med tilbakestilling og konsekvensutredning for akvatiske og terrestriske miljøer, les mer om naturrestaurering . Vi nevner for øvrig at FN har bestemt at 2021 – 2030 skal være verdens tiår for naturrestaurering av økosystemer 

Fagus: Restaurering av natur er nødvendig, 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer har FN bestemt

Verdifulle friluftsområder

I reguleringen står det at tiltakshaver vil planlegge for oppgradering av turveier mot Holtekilen, sikring og re-etablering av grønnstruktur og naturmangfold. I området som omfattes av detaljreguleringen er det tidligere kartlagt for verdifulle friluftsområder. I kartleggingsrapporten er det gjort ulike observasjoner i det som omtales som Nansenparken. Fra rapporten fremgår det at tilgjengeligheten til området er svært god, og at det er mange opplevelsesverdier i området som både har regional- og lokal brukerverdi. Så fremt naturtyper, kulturminner og og andre opplevelseskvaliteter ikke forringes i videre planforslag, vil vi være positive til initiativet.

Sørøstre del av detaljreguleringsområdet grenser til Oksenøya barnehage og skole. I et folkehelseperspektiv, bidrar tilgjengelighet til natur og friluftslivsaktiviteter til bedret trivsel og helse. Større sammenhengende naturområder er viktig for å ivareta biomangfoldet, ettersom flere sårbare arter er naturlig begrenset i sin rekkevidde. De er samtidig avhengig av et sammenhengende «biologisk krabbefelt» for å bevege seg trygt fra et habitat til det neste. Å bevare og tilrettelegge for slike grønt-korridorer er avgjørende for mange sårbare arter, og gjør samtidig bybildet mer attraktivt for beboere.

NINA: Startskudd for forskningsprosjekt om grønn infrastruktur

Det er ellers et mye brukt og delvis tilrettelagt lekeområde sørøst i området, muligens holder også en naturbarnehage til her. Dette er like ved flere hule eiker. Dette området må skjermes for boligutvikling og bevares.

Kulturminner

Nord-øst for Oksenøy bruk, innenfor detaljreguleringen, er det kartlagt et krigs-kulturminne. Til tross for at kulturminnet er fjernet, gjør vi oppmerksom på at det kan avdekkes nye kulturminner, noe som i fall må meddeles kulturvernmyndighetene.

Uterom og friluftsliv for allmennheten

Kyststi / Tursti / Universell tilgjengeliggjøring

I varselet om detaljreguleringen står det at tiltakshaver planlegger for å tilrettelegge en bedret turvei mot Holtekilen. Brukere av kyststien i området er av alle aldersgrupper. Pr. i dag er det kartlagt i Norgeskart for universell tilgjengelighet innerst i Holtekilen, og ut til ytterste brygge på Storøya. Kartleggingen gjort i kartet viser at det er fremkommelig og egnet for alle brukergrupper fra innerst i Holtekilen til ytterst på Storøya, via Fornebu.

Norgeskart: Kartlegging fremkommelighet, Holtekilen – Storøya

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF. 

Innsatsområde 6 i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv belyser viktigheten av å forbedre tilgang til strandsonen for allmennheten. Opplevelsesverdien av å kunne ferdes langs kysten er stor, og vi oppfordrer tiltakshaver til å tilrettelegge for at turveien mellom Holtekilen og boligbebyggelsen utformes iht.

Direktoratet for byggkvalitet:  Byggeteknisk forskrift (TEK17)

Vannsport

Holtekilen er kartlagt som et svært viktig og mye brukt friluftslivs-, båt- og utfartsområde hele året. Mange som bor nær sjøen, f.eks. i leilighet, ønsker å bruke sjøen som aktivitetsarena til fritidsaktiviteter som kajakkpadling og Stand up padling (SUP), men de har ikke plass til å lagre brett og kajakker. OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær: . En liknende løsning anbefaler vi at en ser nærmere på for området, ettersom det allerede er svært populært og lang venteliste på eksisterende stativer vi har på Sjølyst og Sollerudstranda. Plasser i kajakkstativ må være åpne for alle.

Ettersom reguleringsområdet for Oksenøya bruk er kystnært, bør aktiviteter som passer her vurderes, og tilrettelegging for økt bruk av sjøen hensyntas. Badebrygge, stupebrett, badebinge og/el. rullestolrampe  badstue og brygge/molo for fritidsfiske anbefales det å se på muligheter for. Dette vil gjøre uteområdet langs sjøen attraktivt å besøke. Konklusjon: Vi har etter en gjennomgang av varslingen om privat detaljregulering, påpekt en rekke forhold vi mener bør undersøkes og vurderes i den videre planprosessen. En stor utbygging må også inneholde nye tilretteleggings- og friluftslivstiltak som kommer beboerne og besøkende til gode.

Konklusjon

Vi har etter en gjennomgang av varslingen om privat detaljregulering, påpekt en rekke forhold vi mener bør undersøkes og vurderes i den videre planprosessen. En stor utbygging må også inneholde nye tilretteleggings- og friluftslivstiltak som kommer beboerne og besøkende til gode.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

Sendt:

  • Lund Hagem Arkitekter AS

Kopi til

  • OF rådsmedlemmer i Bærum
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Viken fylkeskommune
  • FNF Akershus

Les også …

Filter

AskerUttalelser

Regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde. OFs Kommentarer

30. mai 2023
Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde og kommentert mulige konsekvenser for friluftsliv og naturvern
AskerUttalelser

Temaplan naturmangfold 2023-2035, Asker kommune. Kommentarer

10. mai 2023
Naturen rundt Oslofjorden er under stort press og dette i den delen av landet der naturmangfoldet er størst og der vi finner flest rødlistearter. Hele 70% av kommunens strandsone er bebygd eller er benyttet til samferdsel, derfor er det både…
AskerUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Asker kommune. Kommentarer

4. april 2023
OF har kommentert kommuneplan for Asker. Kommunen har en lang kyststripe og OF har mange innspill på forskjellige områder som har konsekvenser for friluftsliv, natur og miljøtilstand i fjorden.
BærumUttalelser

Kommentarer til naturmangfoldstrategi for Bærum

30. januar 2023
Naturen i og rundt Oslofjorden er under press og en naturmangfoldstrategi er viktig. OF støtter arbeidet og har utfyllende kommentarer til høringsutkastet
BærumUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning om ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Kommentarer

14. desember 2022
OF er skeptisk til ny friluftsøy i Bærum-skjærgården og mener man med tanke på hvordan det står til med fjorden må følge føre-var-prinsippet, på tross av at det vi også tilføre nye attraktive områder for friluftsliv.
BærumUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2022 – 2042 Bærum kommune. Kommentarer

12. desember 2022
Viktigheten av at det settes strenge krav i bestemmelser for naturmangfold og blågrønne strukturer, inkludert småbåthavner, samt den uheldige konsekvensen bit-for-bit nedbygging av strandsonen, er noen av våre innspill til planen.