Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til detaljregulering for Ørajordet i Vestby kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål med vekt stedstilpasset bebyggelse og sosialt motiv, på ca. 100 boenheter. Vi har følgende kommentarer til detaljreguleringen: 

 

 

Lite tilgjengelig strandsone med kyststi i Vestby kommune

Sammenliknet med de andre kystkommunene rundt fjorden, har Vestby kommune et relativt lite tilgjengelig areal mot Oslofjorden. Elvepromenaden, som ligger nær Oslofjorden, er viktig å ta vare på. En tilgjengelig strandsone gir mulighet for å tilrettelegge for kyststi, noe som kommer allmennheten til gode. 

 

OF har pt. kartlagt og tilrettelagt for flere av kyststistrekningene i Vestby kommune. Videre oppfordrer vi at at den foreslåtte nye elvepromenaden kartlegges som kyststi, og innlemmes i det eksisterende kyststinettverket. 

 

Natur og biomangfold

I tråd med FNs bærekraftsmål nr. 15, ønsker OF å minne tiltakshaver på viktigheten av å ivareta og samtidig tilrettelegge for et rikere natur- og biomangfold. Vi ber tiltakshaver ta grep for å fremme dette. En fersk rapport fra Artsdatabanken viser til at det ikke kartlegges godt nok før det bygges, og vi ber derfor om at tiltakshaver gjennomfører en biologisk kartlegging på sommerhalvåret før en evt. utbygging starter. 

Artsdatabanken (2022): Naturen kartlegges ikke godt nok og funnene deles ikke som de skal 

 

Lysforhold og landskap

Konsekvensen av reduserte lysforhold og økt skyggevirkning kan redusere uteområdene attraktivitet. Det anbefales derfor å lage modeller som viser skyggevirkning til ulike tider på døgnet og til ulike årstider.  En 3D-modell for å vise hvordan den nye bygningsmassen vil bli seende ut fra ulike vinkler, bl.a. fra elvesiden, bør utarbeides. 

  

Vi ønsker kommunen lykke til videre med det viktige friluftslivsarbeidet!  

 

Sendt:

Vestby kommune

 

Kopi:

  • Viken fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren i Viken

Flere uttalelser

Filter

UttalelserVestby

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørajordet 

9. februar 2023
Natur og biomangfold, samt konsekvenser av endrede lysforhold er forhold som bør tas med i reguleringen
UttalelserVestby

Forslag til kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2023-2034 kommentarer 

6. oktober 2022
Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige. 
Larvik

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Eng med Ålegress
Larvik
Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill
Blodstorknebb
Larvik
Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik