Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram

Brukerundersøkelse:

Gjestene på kystledhyttene har gitt oss gode tilbakemeldinger.

Naturopplevelse er det viktigste kriteriet for hyttevalg.

93,5 % oppgir at naturomgivelsene rundt hytta er avgjørende for valg av hytte

Over 92% svarer de fikk valuta for pengene i stor eller svært stor grad.

Hvor viktig er naturomgivelsene rundt hytta når du booker en Kystledhytte?

 • 95,3 % mener naturomgivelsene er viktig eller svært viktig.
 • 92,9% svarer at turmulighetene i området er litt viktig til svært viktig for dem

Kystled – Et tydelig og attraktivt friluftstilbud

I undersøkelsen ba vi gjestene våre rangere hvilke faktorer som var viktigst for dem når de valgte å overnatte på en kystledhytte. Kriteriet som mest markant pekte seg ut var naturomgivelsene rundt hytta, som utpekte seg som den soleklart viktigste faktoren i valg av overnattingssted. Kun en av de 510 respondentene svarte at dette var uviktig for dem, mens 95,3 prosent svarte at dette i stor grad eller meget stor grad påvirket hvilken hytte de valgte å overnatte på. Den nest viktigste faktoren for folk er turmulighetene i området, hvor 92,9 prosent svarer at dette er en noe viktig til svært viktig faktor for dem. Andre fakturer som ble trukket frem som noe viktig for valg av hytte var enkel fremkommelighet, prisnivå og gode toalettfasiliteter.
Tallene understreker hvordan kystleden først og fremst er et friluftslivtilbud, der hyttenes naturskjønne beliggenhet samt tilknytning til kyststier og friområder med gode turmuligheter i hovedsak er det som gjør dem attraktive og unike som overnattingssteder.

Dette bildet ble sendt inn av Kristin Maute, og er tatt på Rakke utenfor Stavern. Et skikkelig stemningsbilde av en familie som deler et øyeblikk sammen og nyter den fantastiske utsikten som er ved hyttene Grevlestua og Rakke. Mobilbruk er kanskje ikke formålet med kystleden, men når man har det fint tas gjerne telefonen opp. Teksten som fulgte bildet på Instagram: «Fotografering av solnedgang» sier sitt.

Sist du besøkte en kystledhytte: I hvor stor grad opplevde du at kystledoppholdet ga deg valuta for pengene?

 •  I Svært stor grad
 •  I stor grad
 •  I noen grad

Oslofjordens Friluftsråd gjennomførte i begynnelsen av 2020 en nettbasert brukerundersøkelse blant alle gjester som hadde booket kystledhytte i 2019. Kystledhyttene er et tilbud til allmennheten, og det er derfor svært viktig at gjestenes stemme blir hørt når OF jobber for å styrke kvaliteten på kystledtilbudet. Gjennom brukerundersøkelsen hadde gjestene en direkte mulighet til å gi oss mange konkrete tilbakemeldinger, og OF vil rette en stor takk til alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Ditt bidrag har hjulpet oss mye med kystledarbeidet som har blitt utført i 2020!

Formål og utførelse av undersøkelsen

I hovedsak var det 3 hovedformål med undersøkelsen:
• Undersøke hvilke faktorer som gjør at folk velger å benytte seg av kystledtilbudet
• Kartlegge hvor fornøyde folk er med kystledtilbudet til OF
• Avdekke områder hvor vi har forbedringspotensial og gjennomføre for å øke kvaliteten på kystledtilbudet.

Undersøkelsen besto av 6 hovedspørsmål og 2 oppfølgingsspørsmål og hadde en ukes svarfrist. Deltagerne fikk også muligheten til å skrive inn forbedringsforslag i fritekst til oss, på alt fra hytter som trenger oppgradering til forbedret kommunikasjon og nettløsninger. Alle som svarte var med i trekningen av et gavekort på kr. 1000,- til fremtidig bruk på bestilling av kystledhytter.

Det ble sendt et nettbasert spørreskjema til 1661 e-post adresser blant folk som hadde booket kystledhytter i 2019. På under en uke hadde 886 personer åpnet og lest e-posten som ble sendt, og vi fikk inn 510 responser på undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 30,7%. Ser vi kun på utvalget som åpnet e-posten var svarprosenten på 57,6%. Normal forventet svarprosent på nettbaserte spørreundersøkelser angis som 10 – 15 %, noe som vitner om at gjestene på kystledhyttene er en svært engasjert brukergruppe. I tillegg til den høye svarprosenten hadde 210 personer tatt seg bryet med å gi oss konkrete kommentarer og forbedringsforslag av til dels høyt detaljnivå og nytteverdi, noe vi setter utrolig stor pris på.

God stemning på Søndre Tenvik. Foto: Hilde Kjos

Sist du besøkte en kystledhytte: Hvordan vurderte du standarden på selve hytta?

 •  Høyere enn forventet
 •  Som forventet
 •  Enklere enn forventet
 •  Usikker

Andre interessante funn fra undersøkelsen:

Bruk av robåt: Av de hyttene hvor robåt eller kano har vært tilgjengelig svarte 45,6 prosent av brukerne at de benyttet båten under oppholdet, og de fleste i undersøkelsen vektla båten som lite eller middels viktig når de booket hytte. Kystled og robåt har lang historie, og selv om robåten i seg selv er en mindre viktig faktor for mange, ga også mange gjester utrykk for at de ønsker å ha båt tilgjengelig. I fritekstkommentarene etterlyste også flere bruker robåt på spesifikke hytter, noe som tyder på at båten fortsatt bør ha en sentral plass i kystledtilbudet. OF jobber konkret med å utvide «båtparken» vår i årene fremover, og har søkt tilskudd for å skaffe robåter på så mange av hyttene våre som det lar seg gjøre.
Bedre toalettløsning og generelle oppgraderinger: Selv om mange av kystledbrukerne er fornøyde med enkel standard ble det ytret ønsker om bedre toalettløsning på 15 av hyttene, særlig på utedoer i områder med mye bruk i sommersesongen. Ommen og Vestli på Nesodden var de to stedene hvor dette oftest ble trukket fram som et tydelig forbedringspunkt. Ommen var i tillegg den hytta hvor flest brukerne ytret et ønske om bedre vedlikehold og generell oppgradering av hyttestandarden. OF er enige i at hytta på Ommen sårt har trengt et løft, og arbeidet med å oppgradere hytta er nå i full gang. Vestli vil få byttet ut den gamle doløsningen med en forbrenningsdo som etter planen vil være på plass innen sesongen 2021.

Mange hytter ligger på øyer som kun er tilgjengelig med båt; kano, kajakk eller robåt er derfor naturlige friluftsaktiviteter som lett går hånd i hånd med turen til hytta. Her et bilde fra roturen tilbake fra Fyrsteilene, Nesodden. Foto: OF

 

Informasjon fra OF: De fleste føler de har fått god nok informasjon fra OF i forkant av oppholdet, men en liten andel på 7,5% ga likevel tilbakemelding på mangelfull informasjon. I all hovedsak gjaldt dette informasjon på nettsidene, typisk informasjon folk savnet var transportløsninger for å komme frem til utilgjengelige hytter, parkering ved hyttene, info om turmuligheter og utstyr på hytta. I etterkant av undersøkelsen ble det foretatt en gjennomgang av nettsidene og all informasjon som ble innrapportert av brukerne ble kvalitetssikret og lagt inn på de aktuelle hyttesidene.

Sist du besøkte en kystledhytte: Benyttet du deg av robåt eller kano?

 •   Ja
 •   Nei
 •   Ingen båt tilgjengelig

Hopp i havet! De aller fleste gjestene er svært fornøyde med kystledtilbudet. De aller fleste hyttene ligger like ved sjøen og bading fra brygge eller svaberg er en perfekt sommeraktivitet som for mange hører til på turen. Foto: Mona Hansen - Rekefabrikken

Det er finnes mange morsomme måter å gi tilbakemeldinger på. Her har en gjest delt fem «utedo-tips» fra hytteboka på Ytre Vassholmen.
Det er finnes mange morsomme måter å gi tilbakemeldinger på. Her har en gjest delt fem «utedo-tips» fra hytteboka på Ytre Vassholmen.
Ommen får et løft før sesongen 2021. Driftsavdelingen i OF har i desember jobbet med vedlikehold av stedet – Her ser du Ståle Bratberg i gang med å legge nytt gulv i hytta.
Ommen får et løft før sesongen 2021. Driftsavdelingen i OF har i desember jobbet med vedlikehold av stedet – Her ser du Ståle Bratberg i gang med å legge nytt gulv i hytta.

Hva ønsker brukerne fra OF?

Fritekstsvarene ga oss svært mange gode ting å jobbe med, og vi fikk tilbakemeldinger på alt fra små mangler på nettsidene eller hyttene, til større prosjekter som respondentene ønsket seg. De fleste tiltakene som brukerne rapporterte inn var spesifikke for hver enkelt hytte, og kunne dreie seg om alt fra manglende gardinstang til ønske om robåt eller oppvaskmaskin.
Det mest etterspurte forbedringsforslaget fra brukerne er en funksjon på nettsidene våre som er sårt savnet hos mange og dessverre ennå ikke er på plass– En mulighet til å se hvilke hytter som er ledige på spesifikke datoer i bookingkalenderen. Dette er noe vi har jobbet med lenge for å kunne skaffe til veie, men som har blitt forsinket av systemleverandør. Vi håper å endelig kunne få denne søkefunksjonen til å fungere innen våren 2021.
En annen gjentagende tilbakemelding var strengere krav til renhold og hyppigere tilsyn. Koronasituasjonen som preget hele 2020 skapte et enda sterkere press for å overholde smittevern- og vaskerutiner, og OF har vært mer nøye enn noen gang med å følge opp saker i tilfeller der dette har sviktet. Renhold av kystledhyttene er basert på tillit og vi er avhengig av at gjestene selv vasker nøye etter seg etter oppholdet. I all hovedsak har vi opplevd at gjestene våre har tatt dette på alvor og at renholdet har vært veldig bra gjennomført på hyttene våre gjennom hele året.

Toalettforholdene engasjerer, og på tross av at noen finner sjarm i en gammel utedo med karismatisk lukt er det flere som ønsker oppgradering av doene rundt omkring på de ulike hyttene. Dette er noe som stadig jobbes med, og på flere hytter planlegges det en oppgradering av de gjeldende toalettløsningene, blant annet på Vestli ved Nesodden.
Ellers er prisnivå, bryggeforhold, anskaffelse av robåter, flere hytter, samt tilrettelegging for folk med kjæledyr temaer som ble nevnt flere ganger av ulike gjester.

Hytter med mye bruk og uten innlagt vann skaper mye press på utedoene. Her fra Vestli på Nesodden hvor OF planlegger å sette opp forbrenningsdo i 2021. Foto: Bea Eriksson
Hytter med mye bruk og uten innlagt vann skaper mye press på utedoene. Her fra Vestli på Nesodden hvor OF planlegger å sette opp forbrenningsdo i 2021. Foto: Bea Eriksson

Veien videre

Resultatene fra undersøkelsen viser at kystleden er veletablert som et populært friluftstilbud med høyt engasjement og svært fornøyde gjester med stort eierforhold til kystledhyttene. Det er viktig at tilbakemeldingene fra slike undersøkelser følges opp med konkrete tiltak i så stor grad som mulig, noe vi nå har lagt mye innsats i frem mot neste sesong. Kystleden er så mye mer enn hytteutleie, og det å få presentert både konkrete og generelle tilbakemeldinger fra brukerne gjennom en slik undersøkelse gir oss svært viktige punkter å ta tak i fremover for å videreutvikle kystleden og gjøre tilbudet enda bedre, noe vi allerede vier mye tid til. Den høye svarprosenten og de mange konkrete tilbakemeldingene viser at brukerne har tillit til at Oslofjordens Friluftsråd tar dem på alvor, og vi vil gjøre det vi kan for å vise at vi er denne tilliten verdig.

Er det kystledhytter du skulle ønske hadde bedre standard enn de har i dag?

 •  Ja
 •  Nei
 •  Usikker

Sist du besøkte en kystledhytte: Var det noe vi kunne informert deg bedre om i forkant?

 •   Ja
 •   Nei
 •   Usikker
Hvor viktig er følgende faktorer for deg når du booker en kystledhytte?
Hvor viktig er følgende faktorer for deg når du booker en kystledhytte?