Skip to main content

Oslofjorden Friluftsråd (OF) viser til Hvaler kommunes nettsider og orientering om høring og offentlig ettersyn knytt til detaljregulering av Bølingshavn.

 

Dokumentene det henvises til:  Hvaler kommune, Høring og offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Havna i Bølingshavn

 

Hensikten bak planarbeidet er i følge dokumentene: «å tilrettelegge for en opprustning og videreutvikling av Bølingshavn. Dette innebærer å øke antallet båtplasser, rydde opp i bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge for tilstrekkelig antall parkeringsplasser.»

 

Oslofjorden friluftsråd har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet:

OF har forståelse for behovet for fornying og utvikling av havneområdet, og at behovet for båtplasser er stort. Vi har likevel enkelte kommentarer til planen som nå er sendt på høring.

 

OF er redd at omfanget av nye brygger og nye båtplasser blir så stort at området vil bli helt nedbygd til havneformål. Når det legges opp til småbåthavn og småbåtanlegg på land rundt hele bukta kan dette gå på bekostning av allmennhetens tilgang til sjøen og at man skiller sjøkanten fra den øvrige bebyggelsen i Bølingshavn.

 

Endringene ved arealet langs eiendom gnr. 2, bnr. 2 avsatt til SA 2 vil ifølge planbeskrivelsen bestå av at man monterer utriggere til eksisterende bryggekant og muliggjør flere plasser ved at man ikke lengre trenger å legge til longside, uten utvidelse av eksisterende brygge.

 

Bestemmelsene knytt til arealformålet SA2 ( § 7.2 ) synes ikke å være tydelig nok for å hindre større endring av eksisterende brygge SAL1. Heller ikke bestemmelsene knytt til SAL 1 ( § 4.3) virker å være til hinder for utvidelse av eksisterende brygge.

 

Det er positivt at planen legger til rette for allmennhetens adkomst mot badeplassen i Hasselvika, via SAL1, SAL2 og SAL5. Bestemmelse § 4.3, bokstav b er ment for å sikre dette. Likevel mener OF at en annen arealformålskode kunne vært vurdert for å sikre dette da SAL (småbåtanlegg på land) åpner for en relativt variert bruk som i praksis periodevis kan være til hinder for ferdsel.

 

I planbeskrivelsen fremkommer det at en mindre badestrand innen planområdet fjernes. Det vises til at et midlertidig bryggeanlegg har hindret friluftsliv/bading her og at det har vært ambisjoner om å fjerne denne. Dette er nå gått bort fra og hele stranden planlegges fjernet. I planforslaget pekes det selv på at dette er det eneste lokale stedet hvor det er egnet for små barn å bade. Det er viktig å sikre barn og ungdoms vilkår inn i planarbeidet, og behovet for flere båtplasser bør ikke dekkes på bekostning av dette.

 

 

Sendt

  • Hvaler kommune

 

Kopi:

  • OFs rådsmedlemmer i Hvaler kommune
  • Viken fylkeskommune
  • FNF Østfold

Flere uttalelser:

Filter

HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %
12. oktober 2023
HvalerUttalelser

Høring: Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler kommune

OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til etablering av deponi og deponering av forurensede masser i sjø.
13. oktober 2022
Grytvika, Hvaler
HvalerUttalelser

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler som har vært ute på høring og er positive til denne at naturmangfold løftes på denne måten.
21. desember 2021