Skip to main content

Bakgrunn 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til Hvaler kommunes nettsider og orientering om høring og offentlig ettersyn knytt til kommunedelplan for Skjærhalden. Kommunedelplanen har et uttalt mål om å: «Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en overordnet plan som kan fungere som et styringsverktøy for videre utvikling av Skjærhalden, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og som fremmer stedskvalitet og stedsidentitet.» 

Dokumentene det henvises til, Hvaler kommune: Høring og offentlig ettersyn av Kommunedelplan for Skjærhalden

 

Planen har tar siktemål på å legge til rette for utvikling av boliger, næringsvirksomhet, og offentlig tjenester.  

 

Oslofjordens Friluftsråd har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet: 

OF har forståelse for behovet for å finne egnete områder utvikling og fortetting, og mener at en kommunedelplan kan være et godt verktøy for å identifisere disse. OF har samtidig noen kommentarer knytt til enkelte av endringene som er foreslått. 

 

I områdene som i nytt kart er foreslått avsatt til sentrumsformål (SF1, SF2, SF3 og SF4) og KBA2 er det i eksisterende reguleringsplan regulert inn en havnepromenade som gjør det mulig å gå langs hele kaifronten. Dette anser OF det som viktig å videreføre. Bestemmelsen knytt til SF1, SF2 og SF3 inneholder et punkt om at Havnepromenaden skal videreføres i henhold til gjeldene regulering. Dette er ikke tilfellet for bestemmelsen knytt til SF4. I bestemmelsen knytt til KBA2 legges det opp til krav om at utenomhusplan skal vise utforming av havnepromenade. Denne bestemmelsen og den knytt til SF4 anbefales å utformes så regulert havnepromenade videreføres. 

  

I bestemmelsesområde #14 (KBA2) legges det opp til oppføring av hotell med tilhørende funksjoner som servering. OF har forståelse for kommunens ønske om å transformere denne delen av havneområdet.  Det er positivt at kommunedelplanen stiller krav om «nødvendige utredninger for å ivareta geotekniske og biologiske forhold i sjø». Samtidig anbefaler vi at bestemmelsen omformuleres så den også sørger for at fremtidig utbygging tilpasses for å ta vare på naturmangfold i sjø. OF ser det som positivt at planen legger tydelige føringer omfanget av ny bebyggelse med høydebegrensinger og stedstilpasninger i utførelse. 

 

Plankartet legger også opp til noe utfylling i sjø i bestemmelsesområdet KBA2. OF anbefaler at dette reduseres så mye som mulig. 

 

Områdene avsatt til sentrumsformål (SF1-4) legger opp til en fortetting på sørsiden av Strandveien. Bestemmelsene knytt til disse områdene legger opp til en bebyggelse på inntil 3 etasjer, med bevertning el. i 1. etasje og helårsbolig/kontor i 2. og 3. etasje. Dette vil medføre en betydelig økning i bebyggelsen. Særlig vil det medføre en stor endring for disse områdene og særlig de delene av de som ikke er bebygd pr. dags dato. I SF4 legges det også opp til en utnyttelsesgrad på 90%. Fra OFs ståsted kan dette være uheldig da det vil ha en betydelig fjernvirkning fra sjøen og boligområdene rett nord for strandveien vil miste direkte forbindelse mot sjø. Allmenhetens tilgang på disse områdene vil potensielt også forringes. Dette er erfaringsmessig populære uteområder i Skjærhalden sentrum om sommeren. OF foreslår at det eventuelt legges inn større åpne områder som kan bidra til å bevare koblingen mellom boligbebyggelsen og sjøen.  

 

OF anser det som positivt at friområdet på Kollen vernes gjennom bestemmelser knytt til bestemmelsesområde #13. En mulig fremtidig fjellhall bør ikke gå på bekostning av dette området. 

 

Areal avsatt til BA1 i plankartet er i dag regulert til friområde. OF mener dagens regulering som friområde er viktig å beholde for å ivareta allmenhetens tilgang til sjøen og friområder.  

 

Det er veldig bra at kommunen har tatt med en bestemmelse om at kystlinjen langs Kroksand skal beholdes inngrepsfritt. OF foreslår at kommunen vurderer alternative plasseringer for flytende badstue, da dette er attraktivt og mye brukt badeareal. Vi har blant annet sett flere vellykkede løsninger på slike badstuer i forbindelse med småbåthavner. 

 

Sendt

  • Hvaler kommune

 

Kopi:

  • OFs rådsmedlemmer i Hvaler kommune
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Østfold

Flere uttalelser:

Filter

HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %
12. oktober 2023
HvalerUttalelser

Høring: Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler kommune

OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til etablering av deponi og deponering av forurensede masser i sjø.
13. oktober 2022
Grytvika, Hvaler
HvalerUttalelser

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler som har vært ute på høring og er positive til denne at naturmangfold løftes på denne måten.
21. desember 2021