Skip to main content

På vegne av Fuglesang Fritids- og feriesenter varsler Spir Arkitekter AS iht. pbl. §12-8, om oppstart av detaljregulering for eiendommen Fuglesang i Frogn kommune. Bakgrunn for planinitiativet er å tilrettelegge for totalt ca. 100 nye tomannshytter, 100 båtplasser i nytt småbåtanlegg og kurs- og konferansesenter. Mye av dette er planlagt innenfor 100-metersbeltet ved Oslofjorden. 

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) takker for tilsendt varsel om oppstart planarbeid. OF har følgende innspill: 

 

Oppsummering 

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt. For en evt. småbåthavn er det viktig å utrede konsekvenser for vannmiljøet og vannsirkulasjon i Indre Bunnefjord. Skaper en ny småhavn samlet negative konsekvenser både for vanngjennomstrømning og tilgrensende sjøfuglreservater anbefaler vi at dette forslaget tas ut eller reduseres betraktelig.  

Vi viser avslutningsvis til regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv som kom i 2021. Her heter det bl.a. “fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden 

 

Biologisk mangfold, landskap og vannkvalitet 

Fra Artskart fremgår det at det i planområdet på land er registrert flere rødlistede arter, bl.a. storsalamander og edelløvtrær som ask. 

 Naturtypen rik edellauvskog og lågurtfuruskog preger deler av området som er foreslått detaljregulert og utbygd (Naturbase faktaark). Vi minner om at rik edellauvskog er gitt vurderingen viktig etter nasjonale føringer. For å unngå å skade naturtypen, anbefaler vi at delen av planinitiativet som overlapper med denne naturtypen tas ut av forslaget og at en også legger en buffer-/hensynssone med mest mulig naturlig vegetasjon inn til den rike edelløvskogen, gjerne i en 15-20 meters bredde.    

Bilde fra Naturbase (Miljødirektoratet) Rik edellauvskog er kategorisert som viktig.

Rik edellauvskog er registrert i området. Bilde fra Naturbase (Miljødirektoratet)

En fersk rapport fra Biofokus, 16.09.2022, viser ellers til at det ikke kartlegges godt nok før vi bygger (se Artsdatabanken, 2022). Landområdene rundt Oslofjorden representerer Norges rikeste områder når det gjelder biologisk mangfold, med ca. 80 % av våre landlevende arter. Dette viser forskning gjort i Oslofjordprosjektet, publisert på Naturhistorisk museum: Oslofjorden – Naturhistorisk museum (uio.no). En såpass omfattende utbygging  som er planlagt ved Fuglesangåsen mener vi derfor burde vurderes opp imot krav om konsekvensutredning. Det er viktig at det foretas nærmere biologiske undersøkelse/kartlegging i planområdet i sommerhalvåret. Dette må utføres av fagperson/biolog.  

 

Ettersom mye av norsk natur forsvinner med bit-for-bit nedbygging er det ekstra viktig å bevare mest mulig av den ubebygde naturen vi har. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Frogn kommune ligger på 21. plass av alle 51 kommuner i Viken, og nr. 98. i Norge. Sjekk parameterne kommunen scorer best og dårligst på ved å trykke på linken til rangeringslisten! Vi håper dette kan være til inspirasjon og til nytte med tanke på å bevare ubebygde områder og Frogns viktige naturmangfold framover. 

 

OF er også opptatt av at en utbygging av småbåthavn ikke må få negative konsekvenser for evt. viktig marint biomangfold. Sjøområdet der småbåthavn er planlagt bør derfor også kartlegges. Det er også viktig å ikke redusere vanngjennomstrømningen i den indre delen av Bunnefjorden. Avbøtende tiltak for å hindre dette bør framkomme. Vi har erfart i andre småbåtanlegg at det kan oppstå kraftig algeoppblomstring om vanngjennomstrømningen blir redusert. I roligere farvann kan også stillehavsøsters etablere seg.  

 

Det er observert fremmedart i planområdet (kanadagullris). Det er uheldig om denne sprer seg. Det er derfor viktig med nærmere kartlegging og en plan for massehåndtering for å unngå spredning av fremmedarter. 

 

Landskap og en grønn ås ned mot Oslofjorden kan også endres med en ny vei som snor seg ned den fra før ubebygde åsen til evt. ny båthavn. Dette kan bl.a. medføre skjæringer som er synlig fra sjøen. Vi anbefaler derfor at en utreder og ser på muligheter for å føre en vei inn til et mulig nytt småbåtanlegg langs sjøen sørfra, der det allerede er bebyggelse og veier. En vei bør ellers ikke legges i viktig naturtype. 

 

En bør ellers vurdere å utarbeide en 3D-modell som synliggjør bl.a. eksponering av ny bygningsmasse fra ulike vinkler. 

 

Verneområde for sjøfugl berøres

Planforslaget skisserer utbygging av hele 100 båtplasser 80 – 150 meter fra to verneområder for sjøfugl. Dette kan by på negative konsekvenser og øke presset på verneområdene. Vi minner om forbudet mot å oppholde seg i båt eller annet fartøy i en 50-metersone rundt verneområdene (Statsforvalteren). De to verneområdene vi viser til er: 

 

 

Tuskjær hadde en av de tre største hettemåkekoloniene som er registrert i sjøfuglvernområdene i Indre Oslofjord i 2021. Over 160 par ble opptalt i en telling bestilt av statsforvalteren download.php (birdlife.no).  Hettemåka er oppført som kritisk truet på norsk rødliste og bestanden er redusert med 80% det siste tiåret.  

Hettemåke er vurdert som sårbar (artsdatabankens rødliste) Menneskelig forstyrrelse, støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.) er ansett som de viktigste forklaringene på at arten har blitt betydelig redusert.

En ny småbåthavn må derfor konsekvensutredes. Vi anbefaler også at en ser på muligheter for et redusert småbåthavnanlegg og muligheter for å utvide eksisterende småbåthavner i nærområdet.  

 

Hensyn og arealformål iht. kommunedelplanens arealdel og krav til konsekvensutredning (KU) 

Innenfor planområdet, viser vi til at det i kommunedelplanens arealdel bl.a. er avsatt areal til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Dermed anses deler av planforslaget ikke å være i tråd med arealformålet avsatt i kommuneplanens arealdel. Vi understreker viktigheten av at en KU gjennomføres i planinitiativet. 

 

Kulturminner 

Innenfor planområdet er det registrert flere kulturminner. Det er viktig at det tas hensyn til disse kulturminnene videre i planprosessen. Det bør foretas nærmere kulturminneundersøkelser i området av arkeologer. OF anbefaler også at en fremhever kulturminnenes særpreg for allmennheten gjennom f.eks informasjonstavler. 

 

Uterom og friluftsliv for allmennheten  

Om bryggeanlegget skal bygges bør det stilles som krav at dette også kommer friluftsbrukere/besøkende til gode ved at det er åpent og ikke avstengt. Det er også viktig at mest mulig av det øvrige planområdet er tilgjengelig for allmennheten. Om det kommer et småbåtanlegg kan en se om det er mulig å sette ut en badetrapp inn mot landsiden på et sted der det ikke er fare for kollisjon badende/båt. Alle større småbåthavner i Oslofjordområdet bør ellers ha kildesortering og en stasjon for å tømme båtseptik. 

 

Kyststi 

Det foreligger et politisk vedtak i kommunen, hvor hensikt er å tilrettelegge for kyststiforbindelse. OF understreker viktigheten av at vedtaket blir tatt hensyn til i planforslaget, og at plan for kyststi utarbeides videre i planinitiativet. 

 

 

 

Sendt til

  • Spir Arkitekter AS 

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Frogn kommune
  • Viken Fylkeskommune  
  • FNF Akershus
  • Statsforvalteren

Flere uttalelser

Filter

FrognUttalelser

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
Bading på Lågøya
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
FrognUttalelser

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
19. desember 2022
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
23. november 2021