Skip to main content

Det vises til varslet oppstart av detaljregulering for Nordre Sunde bryggeanlegg i Sandefjord kommune. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

 

For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF minner om at forslagsstillers planinitiativ ikke er i tråd med områdets arealformål, jf. kommuneplanens arealdel. For å ivareta kommunens avsatte arealformål, anbefaler vi at planforslaget sees på i forbindelse med med kommuneplanens arealdel, og behandles deretter. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget allikevel opprettholdes ønsker OF at flere alternative forslag utredes.

Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord

Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv viser til de viktigste punktene for Oslofjorden mtp. mål om å oppnå en ren og rik fjord med et aktivt friluftsliv. I planen har en formulert følgende mål: “fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden”. En bør se planforslaget i lyset av planens mål. Fysiske endringer av intakt strandsone er en av de største truslene for Oslofjorden.

Regjeringen: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

 

Vi minner om at det er forbud mot å bygge nye brygger. “Byggeforbudet i pbl. § 1-8 gjelder de tiltak som fremgår av pbl. § 1-6, med unntak av fasadeendringer. Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er tillatt å iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av eiendom. Byggeforbudet gjelder også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner”

Regjeringen: Statlige Planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 

Det er også viktig å ikke redusere vanngjennomstrømningen i Røysebekkilen. Avbøtende tiltak for å hindre dette bør framkomme. Vi har erfart i andre småbåtanlegg at det kan oppstå kraftig algeoppblomstring om vanngjennomstrømningen blir redusert. I roligere farvann kan også stillehavsøsters etablere seg. Like nord for planforslaget er ålegrasseng og bløtbunnsområde i strandsonen kartlagt. Disse er sårbare naturverdier som må tas hensyn til, og OF oppfordrer forslagsstiller at en plan legges til grunn for å unngå å unngå negative ringvirkninger. Minner om s. 12 «Helhetlig plan for Oslofjorden: Planen prioriterer følgende innsatsområder for å nå delmålet om å ivareta det biologiske mangfoldet og kulturminner og kulturmiljø:

• Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper»: Ålegresseng og bløtbunnsområder trues

 

Sandefjord kommune gjennomførte i 2019 et kartleggingsarbeid over viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet var en del av prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Sandefjord kommune. Samme lokasjon som småbåthavnen er foreslått, har kommunen satt områdeverdien til svært viktig friluftsområde.

 

OF’s samlede oppfordring, er at planforslaget ikke fullføres eller sees på i forbindelse med retningslinjene for områdereguleringen i kommuneplanens arealdel.

 

Vi ber forslagsstiller ta de hensyn vi har belyst, og fraråder bygging av bryggeanlegget.

 

Sendt til

  • Sandefjord kommune                                                        

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Sandefjord kommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren

Les også

Filter

Båthavna er tenkt i Lahellfjorden (Tønsbergfjorden) på østsiden av Østerøya i Sandefjord
SandefjordUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering, Nordre Sunde bryggeanlegg, Sandefjord kommune

13. februar 2023
For å unngå bit for bit nedbygging av strandsonen, er vi opptatt av at eksisterende småbåthavner utvides fremfor at nye etableres. OF kan ikke se at det er grunnlag for å anlegge et bryggeanlegg i dette urørte strandområdet. Dersom forslaget…
Uttalelser og pressemeldingerVestby

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørajordet 

9. februar 2023
Natur og biomangfold, samt konsekvenser av endrede lysforhold er forhold som bør tas med i reguleringen
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser og pressemeldinger

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Blodstorknebb
LarvikUttalelser og pressemeldinger

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

31. januar 2023
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
Aktuelt

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Aktuelt
Velkommen til nye nettsider og bookingsystem!
Aktuelt
Nå kan du kjøpe vimpel 2023