Skip to main content

Vi viser til brev av 06.12.2017 vedr. forslag til planprogram i forbindelse med ny kommuneplan 2019-2031. Oslofjordens Friluftsråd (OF) støtter i all hovedsak forslag til planprogram. Vi har følgende tilleggskommentarer:

Bolig og øvrig byggeformål

Sandefjord kommune har den siste tiden gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

  • skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
  • unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
  • gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
  • gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
  • gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til.

 

Ved en gjennomgang av eksisterende boligreserve er det viktig at denne kartleggingen legges til grunn og at en søker å trekke ut boligreserver som er verdifulle lek- og rekreasjonsområder.

Sandefjord har mange unike områder, Stauper er en av dem.

Sandefjord har mange unike områder, Stauper er en av dem.

Miljø, klima og transport

OF spiller inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi nevner at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som har utarbeidet en slik kommunedelplan nylig. Vi mener at Sandefjord kommune har mange naturkvaliteter og – verdier det er viktig å ta vare på. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på
naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont på 8 år.

 

Helse, omsorg og levevaner

Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet, friluftsliv og rekreasjon ut i fra et folkehelseperspektiv. I denne sammenheng nevner vi at det finnes en rekke lag og foreninger som har aktivitetstilbud som kan komme mange av kommunens innbyggere til gode. OF har bl.a. tilbud om seniorturer og klasseopplegg i våre medlemskommuner.

 

OF ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet!

 

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

 

Sendt til

  • Sandefjord kommune                                                        

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Sandefjord kommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren

Les også

Sandefjord

4 posts