Skip to main content

OF frykter at dette og andre tiltak vil bidra til å bygge ned en viktig del av strandsonens nærområde og natur samt at det kan forringe dagens ferdselsmuligheter.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet:

Vi anser at endringsforslaget med ny formålsgrense for fritidsboliger bl.a. får store konsekvenser for hytteøyene i Frogn og da spesielt for Søndre Langåra der dagens byggeforbudssone skrumpes betraktelig inn fra sjøsiden og blir liggende i forkant av hyttefeltene. Slik vi forstår det og frykter vil bl.a. mindre uthus på opp til 35 kvm bli tillat med ny og endret formålsgrense, dvs i kort avstand fra sjø og der dette ikke har vært mulig tidligere. Vi frykter at dette og andre tiltak vil bidra til å bygge ned en viktig del av strandsonens nærområde og natur samt at det kan forringe dagens ferdselsmuligheter. Vi vil derfor anbefale at det ikke gjøres endringer her pga negative konsekvenser. Vi ser også og frykter at dette også kan være en konsekvens med foreslått endring av formålsgrense på landsiden fra Gylteholmen og nordover og fra Skiphelle og sørover.

 

Vi påpeker ellers viktigheten av å bevare smett ned til sjøen innenfor 100-metersbeltet, så de ikke får endret formålsgrense/forsvinner eller bygges ned.

 

Sendt

  • Frogn Kommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Frogn kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Oslo og Akershus

Flere uttalelser

Filter

FrognUttalelser

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
Bading på Lågøya
FrognUttalelser

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
22. januar 2023
FrognUttalelser

Detaljregulering av hyttefelt på Fuglesangåsen, Frogn 

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.
19. desember 2022
Flyfoto tatt 30. mai 2021. Sandspollen er full av båter. Jeteen, markert med stiplet linje, sørger for at all skipstrafikk må gå østsiden av Oscarsborg og Håøya. Foto: norgeibilder.no
AskerFrognUttalelser

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden…
23. november 2021