Skip to main content

Det vises til forslag til kommunens temaplan for friluftsliv som halvveis igjennom planperioden nå legges ut på høring. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

Dokumentet det henvises til: Kommuneplanens temaplan for friluftsliv, Sandefjord kommune. 

Vi roser kommunen for å ha fokus på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne og på å ha som mål å få til gjennomgående kyststi i hele kommunen. I tillegg vil vi nevne det gode arbeidet kommunen alt gjør med tanke på skjøtsel, kystled og det generelt brede friluftslivstilbudet kommunen alt tilbyr.

 

Kartlegging av universell tilgjengelighet

OF vil opplyse om at vi har kartlagt Yxnøy, Granholmen og Bogen for tilgjengelighet i kartleggingsprosjekt i regi av fylkeskommunen og Kartverket i 2016 . OF ser  positivt på tiltakene som gjøres i disse områdene da de opprettholder og kompletterer tilgjengeligheten her.

Norgeskart: Områder kartlagt for tilgjengelighet

 

Kyststiforbindelser

OF laget en rapport i 2015 på vegne av Vestfold Fylkeskommune der status og forslag til tiltak ble presentert for hele Vestfold. OF håper planen er tatt i bruk for oppgradering og videreføring med nye traseer. Kyststiens «missing-links» som gir bedre tilgjengelighet i strandsonen og gode kystnære friluftsopplevelser bør prioriteres og tilstrebes.

På vei fra det godt besøkte turmålet Tønsberg tønne.

Konkret anbefaler OF at kommunen fokuserer på følgende kyststi-etapper i prioritert rekkefølge:

 • Skilte og merke runden på Folehavna, Tveitanodden som kyststi.
 • Det bør skiltes og merkes en kyststirunde på Granholmen.
 • Prioritere å etablere kyststi sørover fra byen mot Larvik. I første omgang det som ligger nærmest byen, fra Stubb, Thor-Dahlstranda, forbi Ranvik Brygge med gangbrygge over til Jotun Fabrikker. Flere store bedrifter i andre Oslofjordavsnitt har frigitt sin strandsone til ferdsel for allmennheten, for eksempel Hydro i Holmestrand, Veritas på Høvik og Løvenskiold i Oslo. Evt kan stien legges over åsen der det er flott utsikt (ca. 36 moh.). Sti og gamle trappeganger opp i åsen finnes fra en Tønsbergbrygge som stod mellom Ranvik Brygge og brygga til Jotun tidligere. Videre kan stien føres i mange smett og langs veier evt. helt ned mot strandsonen og sørover mot Granholmen.
 • Søke å etablere kyststirunde på Vannøya, Storøya og ut til Saltholmen.
 • Kyststiforbindelse mellom Bogen til Storevar.
 • Etablere kyststi fra Lahelle, Solløkka og nordover der man kystnært kan oppleve Østre Nes, Årø ut til Knattholmen, Engø og Langøya frem til Bogen. Koble kyststi til Engø med ferge til Veierland i Færder kommune.
 • Etablere kyststi i strandsonen på vestsiden av Østerøya.

 

Andre merknader

Ellers ønsker vi å tilføye at OF støtter innspill fra Gokstad Kystlag og Interessegruppa for Gokstadholmen, som ble innsendt i forbindelse med revisjon av temaplan for friluftsliv. Dvs innspill rundt kystledhyttene på Buerøya og Gokstadholmen.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

 

Sendt til

 • Sandefjord kommune                                                        

Kopi til

 • OFs rådsmedlemmer i Sandefjord kommune
 • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • FNF Vestfold
 • Statsforvalteren

Les også

Aktuelt

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Aktuelt
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd