Skip to main content

DATO FOR UTTALELSEN:  01.06.2022

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet som er ute til høring.

OF støtter opp om de fem prioriterte mål med tilhørende fokusområder:

Skoleelever på Malmøya i Larvik.

  1. Meningsfull aktivitet for alle
  2. Aktiv og helhetlig læring som gir mestring
  3. Fremme mangfold og inkludering
  4. Åpne og nære møteplasser for alle
  5. Likeverdig samarbeid

 

OF har selv nylig revidert vår strategiplan som vi også har koblet tett opp til FNs bærekraftsmål. Den ble i våres vedtatt av OFs årsmøte. Det er kanskje de fire første av våre bærekraftsmål som vi har lagt til grunn som er av størst relevans ift kommunens temaplan som er lagt ut på høring:

 

FNs mål: God helse og livskvalitet

OFs mål: Oslofjorden er en arena for livskvalitet

Fysisk aktivitet og kontakt med naturen er grunnleggende for god helse og livskvalitet. OF skal bidra til at naturen i og omkring Oslofjorden restaureres og tilrettelegges for bærekraftig friluftsliv. Gjennom egen innsats og samarbeid med Skjærgårdstjenesten, kommunene og fylkeskommunene, og sivilsamfunnet skal OF bidra til skjøtsel og tilrettelegging av områder. OF skal inspirere til økt bruk av fjorden. Kystleden skal gi muligheter for aktivitet og gode opplevelser. OF skal bidra til et nettverk av kyststier og god informasjon til publikum for å tilgjengeliggjøre områder og motivere til aktivitet.

FNs mål: God utdanning

OFs mål: Befolkningen har god kunnskap om fjorden og friluftslivet
Bærekraftig friluftsliv og gode holdninger må læres. OF skal bruke sin kunnskap og innsikt til å lære opp andre, både friluftslivsutøvere og beslutningstakere. OF vil bidra til at skolene i større grad tar i bruk de mulighetene som Oslofjorden gir for undervisning i alle fag. OF skal også dele sin kunnskap gjennom gode faglige råd til sine eiere og samarbeidspartnere.

FNs mål: Mindre ulikhet

OFs mål: Alle kan glede seg over Oslofjorden

 

Nedbygging og privatisering reserverer fjorden for noen få. Gjennom Kystleden skal OF bidra til at alle kan oppleve kystkultur og friluftsliv på enkle og særegne overnattingssteder. OF skal bidra til sikring av strender og friområder for allmennheten, blant annet ved å mobilisere økonomiske ressurser for kjøp av privat eiendom og ved å bidra til at prinsippene i allemannsretten holdes i hevd. Videre skal OF forsvare allemannsretten ved å anbefale at det skal reguleres mindre til utbygging i strandsonen, gis færre dispensasjoner, og at ulovlige stengsler blir fjernet. OFs tilbud om aktiviteter og opplæring skal være tilgjengelig for alle.

 

FNs mål: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

OFs mål: Friluftslivet er tilpasset naturens tåleevne og bidrar til sosial bærekraft
Området rundt Oslofjorden er Norges tettest befolkede og kystlinjen er under sterkt press. OF skal overvåke arbeidet med arealplanlegging i kommunene og vokte strandsone og miljø. Friområder skal forvaltes bærekraftig gjennom egen innsats og i samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Gjennom Kystleden skal OF bidra til å ta vare på bygg som ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette gir mindre nybygging og gjør det mulig å bevare og formidle tradisjonell kystkultur.

FNs mål: Livet i havet

OFs mål: Oslofjorden er en levende fjord

 

Oslofjorden er i krise. Dårlig vannkvalitet, forsøpling og økologisk ubalanse er et resultat av menneskelig påvirkning. Årsaker og utfordringer er godt beskrevet i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal arbeide for å reetablere god bunnflora og -fauna, god vannkvalitet og økologisk balanse i fjorden, blant annet gjennom overvåking, formidling av kunnskap og påvirkning av beslutningstakere. OF skal også legge til rette for, og utføre, praktiske tiltak som rydding av avfall og fjerning av fremmede arter, samt ha en beredskap for å bidra ved akutt forurensing.

 

FNs mål: Livet på land

OFs mål: Naturverdiene rundt fjorden er ivaretatt
Naturmiljøet på land rundt Oslofjorden har unike biologiske kvaliteter og høy verneverdi. Stort press fra utbygging og friluftsliv krever god forvaltning og naturvennlig tilrettelegging. OF skal arbeide for å ivareta og forbedre viktige biotoper og naturområder, spre kunnskap og forståelse for vernebestemmelser og drive en aktiv skjøtsel for å sikre leveområdene til planter, fugle- og dyreliv. I forvaltning av friluftslivsområder skal hensynet til naturverdier og friluftsliv alltid balanseres.

 

FNs mål: Samarbeid for å nå målene

OFs mål: Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden blir gjennomført
Reetablering av et godt miljø i Oslofjorden krever kunnskap og politisk vilje hos mange aktører, både myndigheter og i det sivile samfunn. OF vil ta aktivt del i arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal koordinere og samarbeide med alle relevante aktører, slik at kunnskap blir omsatt i handling.
Vi nevner Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv som er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF. OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.

Blant viktige innsatsområder i planen som kan kobles til det pågående temaplanarbeidet er:
-Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen
-Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
-Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper

I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene, blant et av tiltakene er en sammenhengende kyststi.

Temaplanens mål

OF støtter opp om temaplanens forslag til hoved- og delmål i kap. 5.
I forbindelse med planens kap 6.3, miljømessige konsekvenser inngår Ivaretakelse av natur er viktig i forbindelse med tilrettelegging, opprettholdelse og vedlikehold av grønnstruktur og andre områder for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon, samt det å tilrettelegge for at flere kan gå eller sykle til sosiale møteplasser og aktivitetsanlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i nærområdene, er viktig for et helsefremmende og klimavennlig samfunn.

Kommentarer til prioritert handlingsprogram for rehabilitering og etablering av anlegg

 

Kyststi
Arbeidet med å få plass en sammenhengende kyststi i Tjølling bør løftes høyt og må tas inn i planens prioriterte handlingsprogram. Det er foretatt en rekke kartlegginger med ulike alternativer. Er det alternativer en mener er urealiserbare av ulike grunner bør en velge nest beste alternativet for å komme videre og få på plass en sammenhengende kyststi. En sammenhengende kyststi inngår som et av de 63 tiltakene som inngår i helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden nevnt over der kommunene er oppført som ansvarlige. Mange kommuner ser ellers til kyststien i Brunlanes som er Norges eldste kyststi. Den 35 km lange og sammenhengende kyststien er et flott og nasjonalt viktig friluftslivsanlegg. Larvik og omegn turistforening gjør i samarbeid med kommunen en flott og viktig jobb med å skjøtte og forvalte denne stien, jf viktigheten av å inkludere frivilligheten som er nevnt tidligere i planen.

 

Friområdeforvaltning
Det jobbes ellers godt og systematisk med dagens tilrettelegging av eksisterende friområder som kommunen forvalter, både gjennom praktisk vedlikehold, nye toalettfasiliteter for mye besøkte områder (eks. Mølen) og gjennom utarbeidelse av egne forvaltningsplaner for friområdene. OF har selv sikret flere friområder i Larvik til friluftsformål (bl.a. Hamneberget, Nevlungsstranda, Guslandsutmarka, Herfellodden og områder ved Ula – Fokksund) og har et godt samarbeid med kommunen knyttet til friområdeforvaltningen av både egne og andre offentlige friområder. Godt tilrettelagte friområder inngår også som et av de 63 tiltakene helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
Det er viktig at kommunen også prioriterer dette arbeidet i årene fremover.

 

Kystled
De to kystledhyttene på Rakke og den nyere hytta på Gon er svært populære og mye brukt. Vi har også hatt glede av å kunne leie ut Feriehjemmet og Jakthytta på Malmøya som kystledhytter i mange år. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Larvik kommune om bl.a. å kunne bruke kommunal bygningsmasse til kystledformål. Vi ser frem til et videre godt og fruktbart samarbeid som også kommer kommunens egne innbyggere til gode. Vi opplever også at kystleden er i tråd med FNs bærekraftsmål om mindre ulikhet.

 

Ellers så bør vel den nye tur- sykkelveien på gammel jernbanelinje langs Farris inngå i planen. Tiltak for å sette den i stand.
Vi takker for anledning til å uttale oss til temaplanutkastet og ønsker lykke til med det videre og viktige arbeidet.

 

Sendt: 

  • Larvik kommune

Kopi:

  • OF’s rådsmedlemmer i Larvik
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • FNF Vestfold

Les også

Filter

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!
Oslofjordens Friluftsråd 90 år!AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

22. november 2023
23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden
Gjødsel på avveie kveler OslofjordenFakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

20. august 2022
Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
Aktuelt

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
Fakta om Oslofjorden
Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden