Skip to main content

Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til den generelle arealdelen og planforslaget som tar for seg Vækerø:

Kommuneplanens arealdel skal peke ut den langsiktige utviklingen av byen.

Føringer i planarbeidet med arealdelen

Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.
OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.
Blant viktige innsatsområder i planen er:

 • 1. Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse
 • 2. Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
 • 3. Restaurering av naturverdier
 • 4. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen
 • 5. Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
 • 6. Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper
 • 7. Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden

I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene.

 

FNs bærekraftmål

Gode lokale føringer er nødvendig for kommuneplanarbeidet.
Ettersom Oslo kommune har en mye brukt og viktig kystsone, oppfordres det til en bevisstgjøring rundt mål og strategier for bevaring av natur og kystnære verdier. Bevaring av naturmangfold er viktig, og det å fastsatte mål og strategier gjør det enklere å konkretisere fremgangsmåte. Vi anbefaler kommunen å knytte mål og strategier for bærekraftmålene opp mot innsatsområdene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Som eksempel råder vi kommunen i å se nærmere på innsatsområde 4: T 22, T 24 og T 25 for videreutvikling av mål og strategier for FNs bærekraftmål nr.14 bevaring av liv under vann.

Kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi
Som det redegjøres for, er Oslo en kommune i vekst. I takt med kommunens beboer- og næringsvekst, er det viktig et overordnet fokus på arealforvaltningen. Naturområder, naturmangfold, strandsone m.m. kan stå i fare for å bli nedbygd eller gå tapt. OF støtter kommunens hovedpunkter for revisjonsarbeidet. Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten kartla i 2018 Oslos grøntarealer innenfor byggesonen. Endringsanalysen, der bl.a. OF har bistått Oslo kommune, viser at nye grøntområder etableres samtidig som Oslo kommunes befolkning vokser. Vi understreker også viktigheten av at dette arbeidet fortsetter og regelmessig gjentas da det stadig er utbyggingspress mot naturen.

Viktige temaer og problemstillinger i planarbeidet

Klima, naturmangfold, miljø, kystarealer og strandsone

I videre kommuneplanarbeid ønsker kommunen å ta hensyn til å sikre viktig naturmangfold ved å begrense nedbygging av viktige naturområder, kulturlandskap, kyst- og strandsone, og fokusere på sammenhengende blå og grønne strukturer, vassdrag samt geologiske ressurser.
Vi oppfordrer kommunen til å hente inspirasjon fra «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Helhetlig tiltaksplan har flere konkrete tiltak som omfatter temaer og problemstillinger tilknyttet arealforvaltning, klima, natur og miljø. Vi nevner i denne sammenheng:

Innsatsområde 5: T 34

 • – Utvikle veileder og plan for restaureringstiltak av utvalgt marin natur med mål om mer restaurering i kommunene.

Innsatsområde 4: T 22, T 24, T 25

 •  – Fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre inngrep og tiltak på bløtbunnsområder for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inklusive ålegrasenger og verdifulle kulturmiljø, og sikre forekomstene i arealplanleggingen.
 • – Sikring av viktige naturforekomster i sjø i kommunal arealplanlegging.

 

Vår generelle erfaring er at i Oslofjorden er marine områder erfaringsmessig langt dårligere kartlagt enn områder på land. Vi spiller derfor inn at dette kan være et fremtidig utredningstema for deler av planområdet. Erfaringsmessig ligger det i Naturbase inne data om tidligere kartlagte naturtyper som bl.a ålegrassenger men ofte er disse dataene av eldre dato. Det kunne derfor vært interessant å få nye kartlegginger for å se om naturtypenes utforming har endret seg. I denne forbindelse nevner vi at Horten kommune alt er i gang med å kartlegge sine marine områder, og at Fredrikstad kommune også er i gang.

 

Vi oppfordrer også kommunen til å kreve kartlegging av marine naturverdier ved nye områdereguleringer og før nye utbygginger i og ved sjøen.

 

Småbåthavner inngår i liten grad i planområdet, men vi nevner likevel at OF ønsker at arealer til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet.

I kommuneplanens arealdel løfter kommunen frem viktigheten av nærfriluftsliv. Det er da også viktig at kommunens innbyggere har kort avstand til grøntstruktur som sikrer at terskelen for å komme seg ut til fots blir lavere. Å ha gode turområder i nærområdet er godt for folkehelsa, og for klima.
Vi ønsker ellers å berømme kommunen for et overordnet arbeid med å kartlegge sjikanøse og ulovlige og privatiserende tiltak og stengsler i strandsonen. Dette er et svært viktig arbeid for å hindre at dette brer om seg fremover.

Kommunen ønsker å jobbe med å opprettholde og bevare sammenhengende områder med blågrønnstruktur. Større sammenhengende naturområder er også viktig mtp. biomangfoldet, ettersom flere sårbare arter er naturlig begrenset i sin rekkevidde, og er avhengig av et sammenhengende «biologisk krabbefelt» for å bevege seg trygt fra et habitat til det neste. Å bevare og tilrettelegge for slike grønt-korridorer er avgjørende for mange sårbare arter, og gjør samtidig bybildet mer attraktivt for beboere.

 

Vækerø

Planforslag

I steds- og mulighetsanalysen for Vækerø vurderes området utvidet fra tidligere arealbehov, til et større område langs Vækerøveien opp mot Furulund. Ifølge planutviklingen vil en fortetning av utviklingsområdet tilføre bymessige kvaliteter til området, og et tydeligere gateløp som kan være med på å styrke koblingen mellom sjøområdene og byen innenfor. Langs sjøen foreslås det at områdene som er regulert til grønnstruktur innlemmes i utviklingsområdet. OF støtter forslag om å etablere en større park på sjøsiden. Det poengteres i planen at endelig plassering og størrelse på parken bør gjøres i sammenheng med en helhetlig vurdering av området.

Naturverdier

Kart over analyseområdet viser at det er flere naturverdier i området med viktig lokal og regional verdi. Omkring Vækerø er det i dag bl.a. parklandskap, store trær med regional verdi, slik som hul eik, og kalkskog med nasjonal og regional verdi. Flere rødlistede arter er registrert i området. Rett øst for analyseområdet er det også registrert en lokalt viktig østersforekomst. Flere stående og liggende døde trær preger naturbildet øst for Sollerudstranda. Døde trær fungerer som habitat og matfat for flere truede arter, og en bør søke å la flere av disse få stå.

 

Overvannshåndtering

Vi nevner at i Asker kommune har de innført et begrep de i kommuneplanen kaller for blågrønnfaktor. Begrepet er et verktøy for «kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i utbyggingsprosjekter. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon». OF syns dette er et flott initiativ, som vi anbefaler Oslo kommune å se nærmere på. Med tanke på reguleringen på Vækerø vil et slikt tiltak kunne begrense avrenningen ut i Oslofjorden, og vi håper derfor kommunen tar verktøyet til vurdering.

 

Kyststi

Kyststien langs Bestumkilen, område S-5030, ligger øst i analyseområdet, og er i gjeldende reguleringsplan regulert til kyststi, småbåthavn, idrett og vannsport. Strekket forbi Bestumkilen er mye brukt, og en viktig kyststitrase, som kobler sammen kyststien fra Lysaker i vest, til Bestumkilen mot Skøyen i øst. Strekningen bør merkes som kyststi og med kyststiskilt.
Området er ikke kartlagt for universell utforming (UU) i Norgeskart, selv om flere strekk egner seg for bl.a. rullestolbrukere og svaksynte. Ettersom kyststitraseen, da også den delen som ikke inngår i planområdet mellom Maxbo og Sollerud, er mye brukt, ønsker vi å se at strekket igjennom Vækerø kartlegges for universell utforming og at ivaretagelse av lokale naturkvaliteter og rekreasjonsområder hensyntas.

 

Vi vil også benytte anledningen til å påpeke at kyststitraseen ikke er skiltet/merket i terrenget på hjørnet av Maxbo Vækerø, og ikke synliggjøres fra gangveien sør for E18 ved Maxbo, hvor kyststitraseen begynner. Ved utarbeiding av området, spiller vi inn at kyststien bør synliggjøres mer.

 

Kulturminner

Analyseområdet inneholder også flere kulturminner som det er viktig at en ikke forringer, og verner om. Dette gjelder bl.a. bygninger, ankringsplasser og gravrøyser.

 

Uterom og friluftsliv for allmennheten

Mange som bor nær sjøen, f.eks. i leilighet, ønsker å bruke sjøen som aktivitetsarena til fritidsaktiviteter som kajakkpadling og Stand up padling (SUP), men de har ikke plass til å lagre brett og kajakker. OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær. En liknende løsning anbefaler vi at en ser nærmere på for området, ettersom det allerede er svært populært og lang venteliste på eksisterende stativer vi har på Sjølyst og Sollerudstranda. Plasser i kajakkstativ må være åpne for alle.

 

Ettersom reguleringsområdet for Vækerø er kyst- og elvenært, bør aktiviteter som passer her vurderes, og tilrettelegging for økt bruk av sjøen hensyntas. Badebrygge, stupebrett, badebinge og/el. rullestolrampe (f.eks. marinex.no), badstue og brygge/molo for fritidsfiske anbefales det å se på muligheter for. Dette vil gjøre uteområdet langs sjøen attraktivt å besøke.

 

Vår kommentar

OF anbefaler at naturverdiene hensyntas og at en kartlegger både sårbare og fremmede arter, og naturverdier i vann og på land. I denne sammenhengen bør man også utarbeide en skjøtselsplan for uønskede arter man oppdager i området, slik at de blir tatt hånd om og ikke spres. Ivaretagelse av sårbare arter er inkludert i innsatsområde 4 i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!
Sendt:

 • Oslo kommune

 

Kopi til

 • OFs rådsmedlemmer i Oslo kommune
 • FNF Oslo

Les også

Filter

AktueltOsloUttalelser

Kommuneplanens arealdel, Oslo mot 2040. Kommentarer

20. desember 2023
OF er positive til ny KPA som inneholder mange positive endringer, blant annet krav om naturrestaureringstiltak ved tiltak i sjø og en styrking av byggeforbudet langs vassdrag. OF har også spilt inn enkelte forslag til endringer, blant annet forslag til…
KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024